Solvit

 Solvit

Bij zijn oprichting in 2002 werd het Belgische SOLVIT centrum ondergebracht bij de Directie generaal Europese Zaken en Coördinatie (DGE) van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Deze bemiddelingsdienst maakt deel uit van een door de Europese Commissie gecreëerd netwerk dat op een informele manier problemen oplost van burgers en bedrijven die geconfronteerd worden met problemen, veroorzaakt door een verkeerde toepassing van de Europese regelgeving. Aarzel niet van een beroep te doen op deze efficiënte en kostenloze dienstverlening.

Het Europese SOLVIT netwerk probeert sinds 2002 burgers en bedrijven te helpen bij het vinden van een oplossing voor problemen die te wijten zijn van een verkeerde toepassing van de Europese regels door een nationale overheidsdienst in een andere Lidstaat. Er bestaat een SOLVIT-centrum in elke Europese lidstaat, maar ook in IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. De dienstverlening door SOLVIT is gratis.

De bevoegdheid van SOLVIT is beperkt, we kunnen dus niet alle soorten problemen en vragen behandelen. Gelieve eerst na te gaan of uw probleem door ons behandelt kan worden.

SOLVIT kan helpen :

  • bij grensoverschrijdende problemen
  • waar er sprake is van een verkeerde toepassing van de Europese wetgeving
  • door een nationale overheidsdienst

SOLVIT behandelt een waaier aan onderwerpen, van sociale zekerheid over het vrij verkeer van goederen en diensten tot de erkenning van uw diploma of het inschrijven van uw voertuig in een andere lidstaat. Kortom, alles wat onder de wetgeving van de Interne Markt valt.

Als uw klacht niet binnen onze bevoegdheid valt, zullen we proberen u zo snel mogelijk naar de juiste instantie door te verwijzen. Hieronder vindt u alvast een aantal andere instanties ten dienst van Europese burgers en bedrijven:

  • Algemene informatie over uw mogelijkheden als burger of bedrijf in Europa vindt u op de website van Uw Europa. Voor telefonische vragen kunt u terecht bij Europe Direct.
  • Voor specifiek advies over uw rechten in een andere Europese Lidstaat kunt u terecht bij Uw Europa – advies.
  • Voor hulp bij geschillen tussen consumenten en bedrijven uit een andere lidstaat kunt u terecht bij het Europees Centrum voor de Consument.
  • Bent u op zoek naar een baan buiten de landsgrenzen? Of zoekt u naar werknemers uit heel Europa? EURES kan u helpen!


Hoe dien ik een klacht in

U kunt uw klacht online indienen via onze website. Er wordt u gevraagd uw probleem zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven, en indien mogelijk ook een aantal documenten met betrekking tot het probleem voor te leggen. Van zodra uw probleem in onze database terecht komt, wordt het doorgestuurd naar het SOLVIT-centrum in uw land van herkomst (Home SOLVIT Center). Zij zullen zo snel mogelijk – uiterlijk binnen de zeven dagen - een analyse maken en kijken of uw dossier effectief door SOLVIT behandeld kan worden. Als dit het geval is, nemen ze contact op met het SOLVIT centrum in het land waar het probleem zich voordoet (Lead SOLVIT Center). Het Lead Center zal contact opnemen met de overheidsdienst waar het probleem zich voordoet, en samen met hen naar een praktische oplossing zoeken.

SOLVIT zal steeds proberen een oplossing te bieden binnen de 10 weken na aanvaarding van uw klacht.

Als uw klacht niet binnen onze bevoegdheid valt, zullen we proberen u zo snel mogelijk naar de juiste instantie door te verwijzen.


SOLVIT werkt! Een voorbeeld.

Een Belgische kocht ter goeder trouw een tweedehands wagen van een Belgische handelaar. Pas later kwam ze er achter dat het voertuig een tijd geleden in Spanje ontvreemd was, en als gestolen gesignaleerd stond in het Europese SIS-systeem. Hierdoor bestond het risico dat, bij controle in een andere lidstaat, haar wagen als gestolen zou worden geïdentificeerd en het voertuig in beslag kon worden genomen.

De wagen was echter wel vrijgegeven door de Belgische politie, en zij hadden dit ook doorgegeven aan hun Spaanse collega’s. Alleen het land dat een voertuig als gestolen signaleert kan deze melding daarna nog uit het systeem halen. Normaal gezien moest de melding van de wagen allang geschrapt zijn, maar dit was om onduidelijke redenen nog niet gebeurd. 

SOLVIT België legde het probleem voor aan de Belgische Federale Politie, die nogmaals bevestigden dat de wagen allang uit het systeem gehaald had moeten zijn. Ze bespraken de zaak eveneens met SOLVIT Spanje, die het dossier aan de bevoegde Spaanse politiedienst doorgaf. Zij zagen meteen hun fout in en zorgden ervoor dat de melding van de wagen dezelfde dag nog uit het SIS systeem werd gehaald.

Dankzij de snelle interventie van SOLVIT Spanje en de Belgische Federale Politie kon deze dame toch nog met haar wagen op vakantie gaan in Europa.


Contact

SOLVIT België
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
DGE Interne Markt – E3
Karmelietenstraat 15
1000 BRUSSEL

Telefoon (tijdens de kantooruren):  (+32) (0) 2 501 30 51
E-mail: solvit@diplobel.fed.be


Jaarverslag

Jaarverslag 2013 (PDF, 593.11 Kb)