Reisadvies Benin

Kaart Benin
Datum: 21 mei 2015
Geldig op 25 november 2015

Laatste update

Mits inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen, kan in Benin doorgaans veilig gereisd worden.

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

1) Sedert kort is in Benin een periode aangebroken tijdens dewelke verschillende verkiezingen gehouden worden.  Deze periode loopt tot in maart 2016.  In bepaalde wijken van Cotonou vonden manifestaties plaats.  Er werden banden in brand gestoken en de politie diende traangasgranaten te gebruiken om de betogers uit elkaar te drijven. Dit beperkte zich tot enkele plekken in de stad en er werden daarbij geen buitenlanders geviseerd. De gemeentelijke verkiezingen vormen de volgende etappe in het verkiezingsproces.  Ze zijn aangekondigd voor 31 mei 2015, maar die datum moet nog bevestigd worden. Bij die gelegenheid zou opnieuw volksoproer kunnen opduiken en voorzichtigheid blijft dus geboden. De presidentsverkiezing is gepland voor februari – maart 2016.

2) Een stijging van het aantal overvallen door gewapende bendes op nationale wegen, vooral ’s nachts, werd gerapporteerd.


Bijgevolg raden we de Belgische onderdanen aan een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen en geen onnodige risico’s te nemen. Zich alleen verplaatsen ’s nachts of in geïsoleerde gebieden – te voet of met een voertuig – wordt ten stelligste afgeraden.


We raden u eveneens aan uw aanwezigheid te melden aan de bevoegde ordediensten (Rijkswacht of politie) wanneer u in afgelegen gebieden met een lage bevolkingsdichtheid verblijft, zoals nationale parken en grensgebieden.


3) De laatste tijd werd in Cotonou een toename vastgesteld van diefstallen gepleegd door misdadigers die zich voordoen als politie. Dit gebeurt meestal in de nabijheid van hotels of restaurants waar vaak expats  komen. Onder het mom van een controle wordt de portefeuille ontfutseld en zet de boef het op een lopen.


Het is dus nodig zich als men aan een controle wordt onderworpen  te vergewissen van de identiteit van de politiemannen (een politieman mag nooit alleen optreden), GEEN overbodige documenten of geldsommen mee te nemen wanneer men buitengaat (de identiteitskaart is voldoende), GEEN geld af te geven en bij verplaatsingen, vooral  ‘s avonds, de elementaire  voorzichtigheid aan de dag te leggen.


Bij deze gelegenheid wordt herhaald dat ordediensten GEEN GELD mogen vragen indien u een overtreding hebt begaan ZONDER afgifte van een ontvangstbewijs met nummer uitgegeven door hun administratie.


In geval van problemen moet men direct contact opnemen met de Ambassade van België op het wachtnummer (+229 97 97 01 60).

 
Criminaliteit

In de stad gaat het in het algemeen om kleine criminaliteit (in de straten 's avonds, op personen die alleen of in kleine groep rondlopen). Het is dus belangrijk om de volgende veiligheidsadviezen te volgen:
- 's nachts bepaalde wijken in Cotonou vermijden (haven, spoorwegen in het stadscentrum, stranden, uitgaanswijken zoals Joncquet)
- geen handtassen of juwelen te dragen in druk bezochte plaatsen (markt Dantokpa - gauwdieven)
- niet veel geld op zak te hebben of veel geld te hanteren
- voorzichtigheid is geboden op de stranden van Cotonou, dit zowel overdag als 's nachts-
- zo snel mogelijk de grensregio’s oversteken teneinde het risico op diefstal te beperken
- vermijd uitnodigingen en het verbruik van drank, maaltijden, e.a. van onbekenden of vage kennissen
- informeer uw vrienden, kennissen en verantwoordelijken ter plaatse over al uw verplaatsingen met inbegrip van tijdsduur.

Internetfraude

Vele landgenoten worden het slachtoffer van internetoplichting, dikwijls gepaard gaande met identiteitsroof. Wees niet goedgelovig en zend nooit geld. Contacteer bij twijfel cotonou@diplobel.fed.be of cotonou@consulatbelgique.org.

Een ander veelvoorkomend fenomeen is m.n. de oplichting door ‘virtuele vrienden’. Vaak leert men de persoon, die zich voordoet als Europeaan of Noord-Amerikaan, kennen via het internet (zonder gebruik webcam). Zodra de vriendschap gesloten is, moet deze zogenaamde vriend voor beroepsredenen naar Benin, alwaar hij/zij allerlei problemen tegen komt: gaande van overvallen, ongevallen met hospitalisatie, problemen met politie en andere lokale overheden tot een combinatie ervan. Hij/zij zal u vragen om dringend geld over te schrijven om o.a. het ziekenhuis, de politie- of immigratieofficieren, … te kunnen betalen.

De opkomst van het internet en de populariteit van datingwebsites heeft geleid tot een nieuwe vorm van internetfraude via de misbruik van liefdesrelaties waarbij een persoon doet geloven dat hij/zij verliefd is met als enig doel naar Europa te emigreren of geld te onttrekken aan de tegenpartij. Wantrouw mannen en vrouwen die snel verliefd worden via het internet en die u willen vergezellen of bezoeken na de uitwisseling van enkele e-mails. In vele gevallen hebben deze personen meerdere profielen op verschillende datingwebsites om de kansen op het vinden van een partner te verhogen en worden ze eerder geleid door het profijt dan emotie.

Vervoer

Vervoer

Veiligheid: wegvervoer

Bij een ongeval stopt men beter niet (tenzij het om puur materiële schade gaat), maar meldt men zich bij het eerste politie- of gendarmeriecommissariaat. Men brengt best ook de diplomatieke of consulaire post zo spoedig mogelijk op de hoogte. Het is sterk aanbevolen geen weerstand te bieden bij controles door politie, gendarmerie of leger, of bij grensposten, en steeds identiteitsdocumenten bij zich te hebben, een rijbewijs als men een auto bestuurt en ervoor zorgen dat de reisdocumenten in orde zijn (technische controle, verzekering).

Wegens redenen van verkeersveiligheid is het formeel afgeraden om 's nachts de weg op te gaan. Vele voertuigen rijden zonder lichten en met gebroken remmen. Het verkeersreglement is door velen niet gekend, dikwijls moeten kleinere voertuigen het afleggen tegen grotere.

Het is afgeraden zich met taximoto te verplaatsen zonder een helm; deze is wettelijk verplicht. De medische capaciteit om wegblessures te verzorgen is niet gegarandeerd.

Veiligheid: luchtverkeer

Een aantal Beninse luchtvaartmaatschappijen worden vermeld op de zwarte lijst van de Europese Unie die u kunt raadplegen op http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/doc/list_en.pdfExterne link.

Veiligheid: scheepvaart

Er worden meer en meer gevallen van piraterij gemeld voor de kusten van West-Afrika. Volgens het Internationaal Maritieme Bureau zijn de grootste risico's de toegangen tot de havens van Nigeria, Ghana en Benin.

Veiligheid: trein-, tram- en busvervoer

http://www.routard.com/guide/benin/1503/transports.htmExterne link 

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Klimaat en weerfenomenen

In het noorden is het klimaat tropisch met afwisselend een regen- en een droog seizoen (mei tot oktober). In het zuiden is het klimaat subequatoriaal, met twee regenseizoenen (maart tot juli en september tot oktober). In het centrum heerst een droger klimaat.

Natuurrampen

De laatste jaren leidt hevige regenval geregeld tot uitgestrekte overstromingen mede in de hand gewerkt door slecht onderhouden en onvoldoende afwatering, met schadelijke gevolgen voor de landbouw, het wegennet en de bevolking.

Mocht er zich tijdens het verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België over hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde ambassade of consulaat van België.

Bijkomende informatie vindt u onder de rubriek “Veiligheidsproblemen” van het algemene reisadvies op deze website.

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Bijkomende informatie vindt u onder de rubrieken “Voor het vertrek” en “Tijdens de reis” van het algemene reisadvies op deze website.

Kosten/infrastructuur medische verzorging

Naast het Universitaire Ziekenhuis zijn er in Cotonou privéklinieken die doorgaans goed uitgerust zijn en over bekwaam personeel beschikken. Het instructiehospitaal van het leger is zeer waarschijnlijk het meest competente maar heeft een lage ontvangstcapaciteit en is weinig bekend bij de internationale gemeenschap in Benin.  De veiligheid van bloedtransfusies kan niet gewaarborgd worden (HIV). Het is zeer raadzaam erop toe te zien dat het gebruikte materiaal bij analyses of bloedopnames steriel is. Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen!

Inentingen en medicijnen

Vaccin tegen gele koorts is verplicht voor alle reizigers vanaf één jaar. Voor alle reizen naar Afrika, ongeacht de duur en de omstandigheden, is vaccinatie tegen hepatitis A sterk aangeraden. Vaccinatie tegen de tyfuskoorts alsook een herhaling van polio, tetanus en difterie zijn eveneens sterk aangeraden. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek uw arts en/of een medisch centrum alsook de websites van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (www.itg.beExterne link) , de Wereldgezondheidsorganisatie (www.who.intExterne link) en de software Tropimed (www.tropimed.chExterne link) voor meer gedetailleerde informatie.

Bijzondere gezondheidsrisico's

Malaria

Malaria is in Benin endemisch Het is ten stelligste aan te raden onder een muggennet te slapen, een muggenwerend product met DEET te gebruiken en een profylactisch middel in te nemen voor korte verblijven. In functie van uw algemene gezondheidstoestand, zal uw arts u de meest aangewezen behandeling voorschrijven.

Dengue

De denguekoorts is een endemische ziekte (soms dodelijke) en is bijzonder aanwezig in het regenseizoen. De preventie (dag en nacht) tegen muggen is aangeraden (lange kleren, muggenwerend middel). Meerdere gevallen van Dengue werden dit jaar gesignaleerd.

Reizigersdiarree

Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree zoals handen wassen en drinkwater ontsmetten, zijn essentieel. Ter behandeling van de diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratie primordiaal. Ter preventie van dehydratie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen, bij de apotheek verkrijgbaar. Men vermijdt best de antidiarreïca die in lokale apotheken verkocht worden, en die meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn.

Hersenvliesontsteking

In het noorden bestaat er een risico op hersenvliesontsteking tussen november/december en februari/maart (Harmattan). Het kan nuttig zijn zich te laten inenten indien men nauwe contacten onderhoudt met de lokale bevolking.

Gele koorts

Vaccin is verplicht voor ieder die ouder is dan 1 jaar.

AIDS, hepatitis B en C

Seksueel overdraagbare aandoeningen zijn in Benin zeer verspreid. Bescherm u voldoende.

Bilharziose

Wandel nooit blootsvoets in stilstaande wateren. Men mag niet baden buiten de aangeduide zones aan de Beninse stranden en stagnerend water is zelfs te vermijden (bacteriën).


Vogelgriep

Met betrekking tot vogelgriep leggen de Wereldgezondheidsorganisatie noch de FOD Volksgezondheid (nog) geen enkele reisbeperking op naar eender welke bestemming, maar ze bevelen wel nog steeds een aantal voorzorgsmaatregelen aan om zo de contactrisico's met het virus van de vogelgriep te verkleinen: mijden van pluimvee, eten van goed gebakken of gekookt vlees van gevogelte of gevogelteproducten, regelmatig wassen van handen.

Uitvoerige informatie vindt u terug in de rubriek "Alles weten over influenza " op de websites van de FOD VolksgezondheidExterne link , van de WereldgezondheidsorganisatieExterne link , het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen, FAVVExterne link of de Wereldorganisatie van Dierengezondheid, O.I.EExterne link .

Cholera

Gevallen van cholera werden gesignaleerd in de regio van Toffo-Allada (Zuid-Benin). De epidemie breidt zich niet uit, maar reizigers worden aangeraden de richtlijnen inzake basishygiëne te respecteren (handen regelmatig wassen en desinfecteren). Het wordt eveneens aangeraden voorzichtig te zijn bij het drinken van water (enkel uit flessen die ter plaatse voor u worden geopend) en bij het eten van rauw of zachtgekookt voedsel of eten dat langs de weg wordt verkocht.

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Drugs

Het gebruik, het bezit, het vervoer, de herverkoop, de handel en de aanzet tot verkoop van verdovende middelen worden vervolgd, cannabis inbegrepen. De wetgeving voorziet hierbij straffen die tot 20 jaar gevangenis kunnen oplopen. Er bestaat geen specifieke wetgeving voor alcohol.

Fotografie

Men is vrij foto's te nemen, behalve van luchthavens, militaire installaties en industriële werkplaatsen. Indien foto's van personen worden genomen, is het best hier voorafgaand hun toelating te vragen.

Seksualiteit

In Benin is men seksueel meerderjarig vanaf 21 jaar.

Gewoonten en gebruiken

Respecteer de vele plaatselijke gewoonten en gebruiken die aanzienlijk verschillen van die van Europese landen.

Varia

We wensen tevens uw aandacht te vestigen op het feit dat Benin een aanzienlijke productie en verkoop van namaakgoederen kent. In de meeste EU-landen is ook het kopen van deze producten strafbaar. Reizigers die thuiskomen na een verblijf buiten de Europese Unie kunnen gecontroleerd worden. Wanneer namaakproducten worden aangetroffen, wordt er beslag gelegd en krijgt de reiziger een fikse boete gaande van 50 tot 20.000 euro.

Praktische info

Praktische info

Documenten, valuta, communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Rijbewijs

Een Belgisch of internationaal rijbewijs wordt aanvaard maar zodra men de grenzen oversteekt, is een internationaal rijbewijs nodig. Gedurende wegcontroles vragen politieagenten meer en meer naar het internationaal rijbewijs. Het is dus aangeraden dit mee te nemen om administratieve problemen te vermijden.

Betaalmiddelen

In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344 344). Visa kan gebruikt worden voor geldafname (BOA, SGBE) of voor betalingen in bepaalde hotels en supermarkten. De munteenheid is de FCFA; gelieve voor de wisselkoersen uw bank of wisselagent te consulteren.

Reisverzekering

Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk. Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden.

Bijkomende informatie vindt u onder de rubriek “Reisverzekeringen” van het algemene reisadvies op deze website.

Communicatiefaciliteiten

Telefoon en GSM werken doorgaans in het hele land. Het internationale telefoonnet is bijna in alle steden toegankelijk maar dit functioneert niet probleemloos. Roaming is van goede kwaliteit met operatoren als Mobistar, Proximus en Base.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) dienstverlenende (privé-)maatschappijen (bank, verzekeringsagentschap), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Het is sterk aanbevolen aan alle Belgen die naar Benin komen (korte of lange duur) hun komst en verblijfsduur aan te geven aan het Consulaat van België te Cotonou (contactgegevens staan vermeld op de website van de Belgische vertegenwoordigingen in Benin).


Bijkomende informatie vindt u onder de rubriek “Belgen in nood” van het algemene reisadvies op deze website.