Reisadvies Benin

Kaart Benin
Datum: 02 februari 2016
Geldig op 14 februari 2016

Laatste update

Mits inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen, kan in Benin doorgaans veilig gereisd worden.

Verplaatsingen naar het Parc du W worden afgeraden.

Travellers OnlineExterne link

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

1) Binnenkort worden in Benin presidentsverkiezingen gehouden, waarvan de eerste ronde zal plaatsvinden op 28 februari 2016, gevolgd door eventueel een tweede ronde op 13 maart. De nieuwe president van de Republiek Benin zal ten laatste op 6 april 2016 de eed moeten afleggen. Het land heeft in 2015 achtereenvolgens parlements- en lokale verkiezingen (gemeenteraadsverkiezingen) gekend. Ze vonden plaats zonder ernstige moeilijkheden, behalve enkele zeldzame manifestaties in bepaalde wijken van Cotonou. Tijdens die manifestaties werden banden in brand gestoken en de politie diende traangasgranaten te gebruiken om de betogers uit elkaar te drijven. Dit beperkte zich tot enkele plekken in de stad en er werden daarbij geen buitenlanders geviseerd. De presidentsverkiezingen worden als de belangrijkste beschouwd en verhitten de debatten meer dan de andere twee. De inzet en de gevoelige aard van sommige kandidaturen in beschouwing genomen, is nieuwe onrust niet uit te sluiten en blijft voorzichtigheid dus geboden.

2) Overvallen door gewapende bendes op nationale wegen, vaak ’s nachts maar eveneens overdag, worden sporadisch gerapporteerd. De eindejaarsperiode kent traditioneel een stijging van het aantal overvallen.

We raden de Belgische onderdanen aan een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen en geen onnodige risico’s te nemen. Zich alleen verplaatsen ’s nachts of in geïsoleerde gebieden – te voet of met een voertuig – wordt ten stelligste afgeraden.
We raden u eveneens aan uw aanwezigheid te melden aan de bevoegde ordediensten (rijkswacht of politie) wanneer u in afgelegen gebieden met een lage bevolkingsdichtheid verblijft, zoals nationale parken en grensgebieden.

3) In het beging van jaar 2015 werd in Cotonou een toename vastgesteld van diefstallen gepleegd door misdadigers die zich voordoen als politie. Dit gebeurde meestal in de nabijheid van hotels of restaurants waar vaak expats komen. Onder het mom van een controle wordt de portefeuille ontfutseld en zet de boef het op een lopen.

Het is dus nodig zich als men aan een controle wordt onderworpen te vergewissen van de identiteit van de politiemannen (een politieman mag nooit alleen optreden), GEEN overbodige documenten of geldsommen mee te nemen wanneer men buitengaat (de identiteitskaart is voldoende), GEEN geld af te geven en bij verplaatsingen, vooral ‘s avonds, de elementaire voorzichtigheid aan de dag te leggen.

4) Onlangs werd ons een verhoogd veiligheidsrisico gerapporteerd in de zone van het 'parc du W', waar de aanwezigheid derhalve sterk is afgeraden. Om dezelfde reden is er eveneens een heel bijzondere waakzaamheid geboden in de aangrenzende zone van het ' parc de la Pendjari'.

Bij deze gelegenheid wordt herhaald dat ordediensten geen geld mogen vragen indien u een overtreding hebt begaan ZONDER afgifte van een ontvangstbewijs met nummer uitgegeven door hun administratie.

5) Het ministerie van volksgezondheid van Benin heeft in een verklaring op 28 januari 2016 bevestigd dat er in Tchaourou, in de Borgou, een epidemie van Lassa Koorts woedt. De lokale gezondheidsdiensten hebben de eerste gevallen snel gedetecteerd, waardoor de haard van de epidemie momenteel beperkt blijft tot de vermelde zone. Verder onderzoek is lopende en er wordt werk gemaakt van de opvolging van contacten, verzorging, communicatie en preventieve maatregelen.

Het virus is reeds sinds 1969 bekend in West-Afrika maar kwam nog niet eerder voor in Benin.  Het vindt zijn oorsprong bij een bijzondere rattensoort. Besmetting bij de mens komt enkel voor als gevolg van het eten van besmette ratten of via contact met urine of ontlasting van het dier. Het virus is ook van mens tot mens besmettelijk door rechtstreeks contact met bloed, urine, ontlastingen of biologische vloeistoffen van een besmette persoon.

Er bestaat tot op heden geen epidemiologisch bewijs dat het virus door de lucht kan overgedragen worden van mens tot mens. Indien de ziekte tijdig wordt gediagnosticeerd, is behandeling mogelijk.

Indien u zich zou verplaatsen naar de vermelde zone van het land, raden wij u aan als voorzorgmaatregel om u aan de basisregels voor hygiëne te houden evenals regelmatig uw handen te wassen. Voor bezoeken aan hospitalen/gezondheidscentra in de zone, raden we aan om bijzondere aandacht te schenken aan deze voorzorgmaatregelen.

In geval van problemen moet men direct contact opnemen met de Ambassade van België op het wachtnummer (+229 97 97 01 60).

Criminaliteit

In de stad gaat het in het algemeen om kleine criminaliteit (in de straten 's avonds, op personen die alleen of in kleine groep rondlopen). Het is dus belangrijk om de volgende veiligheidsadviezen te volgen:
- 's nachts bepaalde wijken in Cotonou vermijden (haven, spoorwegen in het stadscentrum, stranden, uitgaanswijken zoals Joncquet)
- geen handtassen of juwelen te dragen in druk bezochte plaatsen (markt Dantokpa - gauwdieven)
- niet veel geld op zak te hebben of veel geld te hanteren
- voorzichtigheid is geboden op de stranden van Cotonou, dit zowel ’s nachts als overdag op de weinig bezochte stranden
- zo snel mogelijk de grensregio’s oversteken teneinde het risico op diefstal te beperken
- vermijd uitnodigingen en het verbruik van drank, maaltijden, e.a. van onbekenden of vage kennissen
- informeer uw vrienden, kennissen en verantwoordelijken ter plaatse over al uw verplaatsingen met inbegrip van tijdsduur.

Internetfraude

Vele landgenoten worden het slachtoffer van internetoplichting, dikwijls gepaard gaande met identiteitsroof. Wees niet goedgelovig en zend nooit geld. Contacteer bij twijfel cotonou@diplobel.fed.be of cotonou@consulatbelgique.org.

Een ander veelvoorkomend fraudefenomeen is oplichting door ‘virtuele vrienden’. Vaak leert men de persoon, die zich voordoet als een Amerikaan of Europeaan, kennen via het internet (zonder gebruik webcam). Zodra de vriendschap gesloten is, moet deze zogenaamde vriend voor beroepsredenen naar Benin, alwaar hij/zij allerlei problemen tegen komt: gaande van overvallen, ongevallen, opname in een ziekenhuis, problemen met politie en andere lokale overheden tot een combinatie ervan. Hij/zij zal u vragen om dringend geld over te schrijven om o.a. het ziekenhuis, de politie- of immigratieofficieren, … te kunnen betalen.

De opkomst van het internet en de populariteit van datingwebsites heeft geleid tot een nieuwe vorm van internetfraude via de misbruik van liefdesrelaties waarbij een persoon doet geloven dat hij/zij verliefd is met als enig doel naar Europa te emigreren of geld te onttrekken aan de tegenpartij.

Wantrouw mannen en vrouwen die snel verliefd worden via het internet en die u willen vergezellen of bezoeken na de uitwisseling van enkele e-mails.

In vele gevallen hebben deze personen meerdere profielen op verschillende datingwebsites om de kansen op het vinden van een partner te verhogen en worden ze eerder geleid door het profijt dan emotie.

Vervoer

Vervoer

Veiligheid: wegvervoer

Bij een ongeval stopt men beter niet (tenzij het om puur materiële schade gaat), maar meldt men zich bij het eerste politie- of gendarmeriecommissariaat. Men brengt best ook de diplomatieke of consulaire post zo spoedig mogelijk op de hoogte. Het is sterk aanbevolen geen weerstand te bieden bij controles door politie, gendarmerie of leger, of bij grensposten, en steeds identiteitsdocumenten bij zich te hebben, een rijbewijs als men een auto bestuurt en ervoor zorgen dat de reisdocumenten in orde zijn (technische controle, verzekering).

Wegens redenen van verkeersveiligheid is het formeel afgeraden om 's nachts de weg op te gaan. Vele voertuigen rijden zonder lichten en met gebroken remmen. Het verkeersreglement is door velen niet gekend, dikwijls moeten kleinere voertuigen het afleggen tegen grotere.

Het is afgeraden zich met taximoto te verplaatsen zonder een helm; deze is wettelijk verplicht. De medische capaciteit om wegblessures te verzorgen is niet gegarandeerd.

Veiligheid: luchtverkeer

Een aantal Beninse luchtvaartmaatschappijen worden vermeld op de zwarte lijst van de Europese Unie die u kunt raadplegen op http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/doc/list_en.pdfExterne link.

Veiligheid: scheepvaart

Er worden meer en meer gevallen van piraterij gemeld voor de kusten van West-Afrika. Volgens het Internationaal Maritieme Bureau zijn de grootste risico's de toegangen tot de havens van Nigeria, Ghana en Benin.

Veiligheid: trein-, tram- en busvervoer

http://www.routard.com/guide/benin/1503/transports.htmExterne link 

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Klimaat en weerfenomenen

In het noorden is het klimaat tropisch met afwisselend een regen- en een droog seizoen (mei tot oktober). In het zuiden is het klimaat subequatoriaal, met twee regenseizoenen (maart tot juli en september tot oktober). In het centrum heerst een droger klimaat.

Natuurrampen

De laatste jaren leidt hevige regenval geregeld tot uitgestrekte overstromingen mede in de hand gewerkt door slecht onderhouden en onvoldoende afwatering, met schadelijke gevolgen voor de landbouw, het wegennet en de bevolking.

Mocht er zich tijdens het verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België over hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde ambassade of consulaat van België.

Bijkomende informatie vindt u onder de rubriek “Veiligheidsproblemen” van het algemene reisadvies op deze website.

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Bijkomende informatie vindt u onder de rubrieken “Voor het vertrek” en “Tijdens de reis” van het algemene reisadvies op deze website.

Kosten/infrastructuur medische verzorging

Naast het Universitaire Ziekenhuis zijn er in Cotonou privéklinieken die doorgaans goed uitgerust zijn en over bekwaam personeel beschikken. Het instructiehospitaal van het leger is zeer waarschijnlijk het meest competente maar heeft een lage ontvangstcapaciteit en is weinig bekend bij de internationale gemeenschap in Benin.  De veiligheid van bloedtransfusies kan niet gewaarborgd worden (HIV). Het is zeer raadzaam erop toe te zien dat het gebruikte materiaal bij analyses of bloedopnames steriel is. Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen!

Inentingen en medicijnen

Vaccin tegen gele koorts is verplicht voor alle reizigers vanaf één jaar. Voor alle reizen naar Afrika, ongeacht de duur en de omstandigheden, is vaccinatie tegen hepatitis A sterk aangeraden. Vaccinatie tegen de tyfuskoorts alsook een herhaling van polio, tetanus en difterie zijn eveneens sterk aangeraden. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek uw arts en/of een medisch centrum alsook de websites van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (www.itg.beExterne link) , de Wereldgezondheidsorganisatie (www.who.intExterne link) en de software Tropimed (www.tropimed.chExterne link) voor meer gedetailleerde informatie.

Bijzondere gezondheidsrisico's

Malaria

Malaria is in Benin endemisch Het is ten stelligste aan te raden onder een muggennet te slapen, een muggenwerend product met DEET te gebruiken en een profylactisch middel in te nemen voor korte verblijven. In functie van uw algemene gezondheidstoestand, zal uw arts u de meest aangewezen behandeling voorschrijven.

Dengue

De denguekoorts is een endemische ziekte (soms dodelijke) en is bijzonder aanwezig in het regenseizoen. De preventie (dag en nacht) tegen muggen is aangeraden (lange kleren, muggenwerend middel). Meerdere gevallen van Dengue werden dit jaar gesignaleerd.

Reizigersdiarree

Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree zoals handen wassen en drinkwater ontsmetten, zijn essentieel. Ter behandeling van de diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratie primordiaal. Ter preventie van dehydratie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen, bij de apotheek verkrijgbaar. Men vermijdt best de antidiarreïca die in lokale apotheken verkocht worden, en die meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn.

Hersenvliesontsteking

In het noorden bestaat er een risico op hersenvliesontsteking tussen november/december en februari/maart (Harmattan). Het kan nuttig zijn zich te laten inenten indien men nauwe contacten onderhoudt met de lokale bevolking.

Gele koorts

Vaccin is verplicht voor ieder die ouder is dan 1 jaar.

AIDS, hepatitis B en C

Seksueel overdraagbare aandoeningen zijn in Benin zeer verspreid. Bescherm u voldoende.

Bilharziose

Wandel nooit blootsvoets in stilstaande wateren. Men mag niet baden buiten de aangeduide zones aan de Beninse stranden en stagnerend water is zelfs te vermijden (bacteriën).


Vogelgriep

Met betrekking tot vogelgriep leggen de Wereldgezondheidsorganisatie noch de FOD Volksgezondheid (nog) geen enkele reisbeperking op naar eender welke bestemming, maar ze bevelen wel nog steeds een aantal voorzorgsmaatregelen aan om zo de contactrisico's met het virus van de vogelgriep te verkleinen: mijden van pluimvee, eten van goed gebakken of gekookt vlees van gevogelte of gevogelteproducten, regelmatig wassen van handen.

Uitvoerige informatie vindt u terug in de rubriek "Alles weten over influenza " op de websites van de FOD VolksgezondheidExterne link , van de WereldgezondheidsorganisatieExterne link , het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen, FAVVExterne link of de Wereldorganisatie van Dierengezondheid, O.I.EExterne link .

Cholera

Gevallen van cholera werden gesignaleerd in de regio van Toffo-Allada (Zuid-Benin). De epidemie breidt zich niet uit, maar reizigers worden aangeraden de richtlijnen inzake basishygiëne te respecteren (handen regelmatig wassen en desinfecteren). Het wordt eveneens aangeraden voorzichtig te zijn bij het drinken van water (enkel uit flessen die ter plaatse voor u worden geopend) en bij het eten van rauw of zachtgekookt voedsel of eten dat langs de weg wordt verkocht.

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Drugs

Het gebruik, het bezit, het vervoer, de herverkoop, de handel en de aanzet tot verkoop van verdovende middelen worden vervolgd, cannabis inbegrepen. De wetgeving voorziet hierbij straffen die tot 20 jaar gevangenis kunnen oplopen. Er bestaat geen specifieke wetgeving voor alcohol.

Fotografie

Men is vrij foto's te nemen, behalve van luchthavens, militaire installaties en industriële werkplaatsen. Indien foto's van personen worden genomen, is het best hier voorafgaand hun toelating te vragen.

Seksualiteit

In Benin is men seksueel meerderjarig vanaf 21 jaar.

Gewoonten en gebruiken

Respecteer de vele plaatselijke gewoonten en gebruiken die aanzienlijk verschillen van die van Europese landen.

Varia

We wensen tevens uw aandacht te vestigen op het feit dat Benin een aanzienlijke productie en verkoop van namaakgoederen kent. In de meeste EU-landen is ook het kopen van deze producten strafbaar. Reizigers die thuiskomen na een verblijf buiten de Europese Unie kunnen gecontroleerd worden. Wanneer namaakproducten worden aangetroffen, wordt er beslag gelegd en krijgt de reiziger een fikse boete gaande van 50 tot 20.000 euro.

Praktische info

Praktische info

Documenten, valuta, communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Rijbewijs

Een Belgisch of internationaal rijbewijs wordt aanvaard maar zodra men de grenzen oversteekt, is een internationaal rijbewijs nodig. Gedurende wegcontroles vragen politieagenten meer en meer naar het internationaal rijbewijs. Het is dus aangeraden dit mee te nemen om administratieve problemen te vermijden.

Betaalmiddelen

In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344 344). Visa kan gebruikt worden voor geldafname (BOA, SGBE) of voor betalingen in bepaalde hotels en supermarkten. De munteenheid is de FCFA; gelieve voor de wisselkoersen uw bank of wisselagent te consulteren.

Reisverzekering

Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk. Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden.

Bijkomende informatie vindt u onder de rubriek “Reisverzekeringen” van het algemene reisadvies op deze website.

Communicatiefaciliteiten

Telefoon en GSM werken doorgaans in het hele land. Het internationale telefoonnet is bijna in alle steden toegankelijk maar dit functioneert niet probleemloos. Roaming is van goede kwaliteit met operatoren als Mobistar, Proximus en Base.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) dienstverlenende (privé-)maatschappijen (bank, verzekeringsagentschap), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Het is sterk aanbevolen aan alle Belgen die naar Benin komen (korte of lange duur) hun komst en verblijfsduur aan te geven aan het Consulaat van België te Cotonou (contactgegevens staan vermeld op de website van de Belgische vertegenwoordigingen in Benin).


Bijkomende informatie vindt u onder de rubriek “Belgen in nood” van het algemene reisadvies op deze website.