Reisadvies Jemen

kaart Jemen
Datum: 14 juli 2015
Geldig op 26 november 2015

Gezien het voor het ogenblik onduidelijk is wie instaat voor de algemene veiligheid van het land worden alle reizen afgeraden en wordt aan alle landgenoten aangeraden Jemen te verlaten.

Verschillende westerse landen hebben hun ambassade gesloten of zullen dit eerstdaags doen. Dit betekent dat de mogelijkheid tot verlening van consulaire of andere bijstand uiterst beperkt zal zijn.

De internationale luchthavens in Sana’a en Aden blijven voorlopig open. De luchtvaartmaatschappijen  volgen de veiligheidssituatie op maar kunnen op elk ogenblik besluiten hun vluchten stop te zetten.

In gevolge de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep IS, wordt Belgen die zich in het land bevinden, gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (http://diplomatie.belgium.be/nl/Externe link).

 Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.beExterne link

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Jemen is een onstabiel land dat geregeld interne onlusten kent en zich in een onstabiele regio bevindt. Conflicten in buurland Somalië of in de nabije regio zoals in Soedan, Egypte, Israël, en/of de gebeurtenissen in de Arabische wereld hebben een invloed op de interne veiligheidssituatie. Dit vertaalt zich zowel in een toenemende contestatie van de regering door oppositiebewegingen als in de aanwezigheid van smokkelroutes waarlangs wapens, mensen en/of drugs gesmokkeld worden. Betogingen worden door de ordediensten vaak hardhandig aangepakt.

Naast de onlusten die veroorzaakt worden door de interne contestatie zorgen radicale extremisten onder lokale bevolking en Jemenitische en buitenlandse terroristen die in Jemen verblijven voor bijkomende spanningen. In het hinterland zijn ontvoeringen van buitenlanders om losgeld te bekomen of om druk uit te oefenen op de overheid in Sana'a frequent.

Ondanks de vele inspanningen slaagt de regering er niet in haar gezag te herstellen in de tribale gebieden. Ook in de hoofdstad Sana’a kunnen ontvoeringen voorkomen. De meeste ontvoeringen vonden plaats omdat de buitenlanders zich kwetsbaar op straat bevonden. Daarom wordt aangeraden om steeds elke  verplaatsing te maken in een wagen en de verplaatsingen te voet tot het minimum te beperken.  

De bijna dagelijkse gewelddadigheden in het land en de massale aanwezigheid van wapens in deze tribale maatschappij maakt dat deze ambassade alle reizen naar Jemen afraadt.

Voor personen die om professionele redenen toch gedwongen zijn naar Jemen te gaan, is het absoluut noodzakelijk dat op voorhand nagegaan wordt of alle nodige veiligheidsmaatregelen genomen zijn. De ambassade raadt deze personen ten stelligste af van zich door hun familieleden te laten vergezellen. Het is ook noodzakelijk om vóór en tijdens het verblijf op de hoogte te zijn van de veiligheidssituatie, de plaatselijke actualiteit en de regionale politieke ontwikkelingen. Politieke manifestaties, vaak van gewelddadige aard, zijn niet uit te sluiten, vooral in de grote steden. De spanningen in het Midden-Oosten kunnen gevolgen hebben voor de publieke opinie in het land.

De reiziger zal dus bijzonder waakzaam moeten zijn wat zijn persoonlijke veiligheid betreft. Het is aangeraden voor iedere reiziger om met de ambassade van België in Riyad contact op te nemen teneinde alle nuttige details mee te delen over de reis in dit land evenals van eventuele contactpunten in België. 
 
Voor iedere verplaatsing binnen Jemen is een toestemming vereist van het Jemenitische Ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor verplaatsingen in de noordelijke regio rond Sa’ada is toestemming nodig van de plaatselijke Houthi rebellen. In deze regio heeft het centrale gezag van Sana’a geen zeg meer. 
 
Op alle wegen komen controleposten voor, bemand door overheidstroepen, tribale groepen of rebellen. 
 
Terreurdreiging

Ook in Jemen zijn terroristische groeperingen zoals Al Qaeda  en aanverwante groepen aanwezig. Buitenlanders vormen voor deze groeperingen een doelwit.  Aanvallen op diplomatieke posten en Westerse bedrijven deden zich ook reeds voor. In het verleden werden toeristen, waaronder ook Belgen, het slachtoffer van terroristische aanvallen en ontvoeringen. De terreurdreiging in Jemen is dan ook zeer reëel. 
 
Criminaliteit

Er zijn veel wapens in omloop in Jemen waar het dragen van een van wapen in het publiek wordt aanvaard, behalve in Sana'a.
 
Er is een hoog risico op ontvoeringen, zowel in het binnenland als in de hoofdstad Sana’a, met het oog op losgeld of andere voordelen van de Jemenitische overheid. Meerdere interventies van de Jemenitische veiligheidsdiensten om de gegijzelden vrij te krijgen leidden tot een fatale afloop voor de gegijzelden.

 

Vervoer

Vervoer

Veiligheid/info wegen

Het wegverkeer in Jemen kan als zeer gevaarlijk bestempeld worden. De bestuurders zijn bijzonder onvoorzichtig en onvoorspelbaar; het verkeersreglement wordt zeer weinig geëerbiedigd. De gemiddelde snelheid, zelfs in de stad, is vrij hoog. Het is beter zelf niet te rijden maar beroep te doen op een chauffeur die met de plaatselijke risico's vertrouwd is. Het wordt aanbevolen om niet op onverlichte of onbewaakte ruimtes te parkeren, en om het voertuig te inspecteren voor vertrek.
De aanwezigheid van antipersoonsmijnen (in het centrum van het land), de nasleep van de recente burgeroorlogen, maken grote zones ver van de hoofdwegen gevaarlijk en het is aangeraden deze gebieden uitsluitend in gezelschap van een gids te bezoeken.

Voor iedere verplaatsing binnen Jemen is een toestemming vereist van het Jemenitische Ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor verplaatsingen in de noordelijke regio rond Sa’ada is toestemming nodig van de plaatselijke Houthi rebellen. De individuele verplaatsingen buiten de grote steden zijn totaal af te raden. Mobiele en permanente controleposten evenals versperringen van politie en leger zijn op de voornaamste wegen aanwezig. Een nauwgezette naleving van de veiligheidsvoorschriften van de plaatselijke autoriteiten is van het grootste belang.

Veiligheid /info luchtvaart

De enige luchtvaartmaatschappij Yemenia is vrij veilig en beschikt over één van de jongste vloten van de regio. De interne verbindingen zijn goed en betrouwbaar.

Veiligheid /info scheepvaart

De regio is berucht voor piraterij, in het bijzonder langs de kusten van de Indische Oceaan, tussen Aden en Mukhalla. Reizen met pleziervaartuigen wordt stellig afgeraden.

Veiligheid /info treinverkeer en busverkeer

Het openbaar vervoer is bijna onbestaande en het wordt afgeraden om het te gebruiken.

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Natuurrampen

Risico van aardbevingen en grondverschuivingen in de berggebieden. Het Zuidoosten van het land, de provincies Mahra en Hadramout, werd tijdens de maand oktober van 2008 getroffen door zeer hevige regenval die overstromingen en grondverschuivingen heeft veroorzaakt. Er vielen een 50-tal dodelijke slachtoffers en er dienden naar schatting 5000 personen tijdelijke elders gehuisvest te worden.

Meteorologische problemen

Warm, zeer dor continentaal woestijnklimaat, dat koud kan zijn tijdens de nacht in de winter. Zandstormen komen voor in de tussenseizoenen in de woestijngebieden van het oosten. De hoofdstad Sana'a, gelegen op 2200 m hoogte, kent een zeer droog en gematigd klimaat. Aan de kust daarentegen (Rode Zee, de Indische Oceaan) maakt de hoge graad van vochtigheid de grote hitte moeilijk te verdragen. De neerslag concentreert zich in de kustvlaktes en tussen juli en september.

Mocht er zich tijdens het verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde Ambassade of Consulaat van België.

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Kosten/infrastructuur medische verzorging

De plaatselijke geneeskundige zorgen zijn vrij primitief. De reiziger moet zich bewust zijn dat de reizen in dit land niet zonder gezondheidsrisico's is. Het risico van malaria is aanwezig in de kustzones.

Veiligheid water en voedsel

Het drinken van kraantjeswater is stellig af te raden. Voedingswaren zoals vruchten en groenten moeten goed gewassen worden.

Inentingen en vaccins

Vaccinatie tegen hepatitis A sterk en B (leverontsteking) is aangeraden, alsook een update van polio, tetanus en difterie. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische GeneeskundeExterne linken van de WereldgezondheidsorganisatieExterne linkvoor meer gedetailleerde informatie.

Bijzondere gezondheidsrisico's

Reizigersdiarree

Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree zoals handen wassen en drinkwater ontsmetten, zijn essentieel. Ter behandeling van de diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratie primordiaal. Ter preventie van dehydratie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen, bij de apotheek verkrijgbaar. Men vermijdt best de producten die in lokale apotheken verkocht worden, en die meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn.

Malaria

Er is alleen malariarisico (vooral P. falciparum) aan de zuidwest- kust, in de Western Province (o.a. het grensgebied met Saudi-Arabië en aan de kustgebieden aan de Rode Zeeën de Indische Oceaan). Het is ten stelligste aan te raden onder een muggennet te slapen, een muggenwerend product met DEET te gebruiken en een profylactisch middel in te nemen voor korte verblijven. In functie van uw algemene gezondheidstoestand, zal uw arts u de meest aangewezen behandeling voorschrijven.

Dengue-koorts

Dengue koorts is een ziekte waarvan het virus enkel wordt overgedragen door muggen die vooral overdag steken. Symptomen zijn acute hoge koorts, spierpijn en mogelijks huiduitslag. Omdat dengue gevaarlijk kan zijn en in sommige gevallen zelfs dodelijk, is het belangrijk om bij de constatering van deze symptomen onmiddellijk een arts te raadplegen. Het wordt afgeraden aspirines in te nemen. Wel wordt aangeraden zich steeds preventief tegen muggen te beschermen d.m.v. producten tegen muggen, lange kledij bespoten met anti-muggenspray en het gebruik van een muskietennet.

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Drugs

Jemenieten zijn zeer grote verbruikers van de genoemde softdrug "qat". Andere drugs zijn strikt verboden.

Seksualiteit

De koranwet wordt in Jemen op strikte wijze toegepast, vooral wat de verhoudingen tussen de geslachten betreft. Prostitutie, homoseksualiteit en betrekkingen buiten huwelijk zijn strikt verboden. De niet-naleving van de plaatselijke wetgeving kan ernstige gevolgen hebben.

Fotografie

Het fotograferen in openbare plaatsen wordt toegelaten, behalve van gebouwen van militaire of religieuze aard. Als men personen wil fotograferen wordt voorafgaande toestemming aanbevolen.

Zeden en gewoonten

Vrouwen mogen een auto besturen in Jemen. Weinig verhullende mannelijke of vrouwelijke kledij is verboden. Op straat is het dragen van het traditionele zwarte kleed voor buitenlandse vrouwen niet verplicht. Voor de mannen is het dragen van shorts wel verboden. Het gebruik van alcohol, verdovende middelen en varkensvlees is verboden, maar men vindt alcohol in de grote internationale vijfsterren hotels in Sana'a. De zeden, gewoonten en tradities van de stammen in het binnenland zijn op de Koran gebaseerd, worden zeer strikt nageleefd en het is aangeraden dit te respecteren. De niet-moslims worden niet in moskeeën toegelaten.

Ramadan

De Ramadan zal in 2014 rond 28 juni van start gaan en eindigen rond 27 juli. In Jemen wordt de Ramadan strikt nageleefd. Alle winkels zijn overdag dicht en openen na de zonsondergang. In deze zeer religieuze maatschappij is de Ramadan zeer belangrijk en dient iedereen, moslims en niet-moslims, zijn gedrag aan de lokale gebruiken aan te passen. Het is zeer sterk af te raden om overdag in het openbaar te eten of te drinken. Ook het kauwen van kauwgom en roken kan overdag agressieve reacties ontlokken. Meer dan gedurende de rest van het jaar is het verkeer gevaarlijk. Vooral bij het naderen van de zonsondergang wanneer de bevolking zich naar huis spoedt om de vasten periode te breken is het risico op auto-ongelukken groot.

Praktische info

Praktische info

Documenten, valuta, communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Visa

Verplicht, kan in luchthavens en landsgrensposten verkregen worden. Dit visum is geldig voor een maand. Anders kan men zich tot de ambassade van Jemen in Brussel richten om het vereiste visum te verkrijgen.

Rijbewijs

Internationaal rijbewijs is vereist.

Betaalmiddelen

Cash (uitsluitend Jemeni Riaal), kredietkaarten, reischeques. De munteenheid in Jemeni Riaal, gelieve voor de wisselkoersen uw bank of wisselagent te consulteren. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344 344).

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk. Een hospitalisatieverzekering is aangeraden, want de hospitalisatiekosten zijn heel hoog. Merk op dat sommige verzekeraars reizigers in Jemen niet of niet meer verzekeren gezien de gevaarlijke situatie.

GSM en communicatiefaciliteiten

Er is roaming met België.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende (privé) maatschappijen (bank, verzekeringagentschap), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

In Jemen is geen ambassade of consulaat van België gevestigd, de Belgen kunnen er consulaire bijstand vragen aan een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van een andere lidstaat van de Europese Unie of bij het ereconsulaat in Sana'a waarvan het adres zich hieronder bevindt. Jemen hangt af van de Belgische ambassade in Riyad in Saoedi-Arabië.

Links

Andere nuttige tips of informatie over consulaire bijstand, reizen met huisdieren of met de eigen wagen, verzekeringen, gezondheidsraad, douaneformaliteiten, reisbureaus e.d. kan u terugvinden in Reis Wijs Externe link.