Reisadvies Turkije

kaart Turkije
Datum: 06 november 2015
Geldig op 26 november 2015

Laatste update

Bij een zware aanslag op een politieke manifestatie in de buurt van het station van Ankara vielen op 10 oktober 2015 meerdere doden en gewonden.

Hoewel de voorbije verkiezingen van 1 november 2015 geen noemenswaardige veiligheidsincidenten hebben uitgelokt, blijft verhoogde waakzaamheid geboden en wordt reizigers aangeraden politieke manifestaties en publieke samenkomsten te mijden.

Wegens de aankondiging door de PKK van het einde van het unilaterale bestand tijdens de verkiezingen en door de aanhoudende politionele acties ter plaatse, is een reis naar de hieronder vermelde provincies in het oosten van het land afgeraden. Men dient de actualiteit te volgen en kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (http://diplomatie.belgium.be/nl/Externe link).

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Actualiteit

Sinds 20 juli 2015 is het geweld van de terreurorganisatie PKK opnieuw opgelaaid in het oosten van Turkije. De aanslagen zijn vooral gericht op de Turkse strijdkrachten en ordediensten. De Turkse autoriteiten reageren met militaire operaties in de oostelijke provincies. Bij de vijandelijkheden vallen nagenoeg dagelijks doden en gewonden.

Op 20 juli 2015 blies een zelfmoordterrorist zich op in de stad Suruç in het zuidoosten van het land, vlakbij de Syrische grens. Daarbij vielen 32 doden en meer dan 100 gewonden. Ook het conflict in Syrië en Irak laat zich dus meer en meer voelen in de grensstreek tussen Turkije, Syrië en Irak. Verwacht kan worden dat de onveiligheid niet zal afnemen, wel integendeel.

Om die reden raden we alle niet-essentiële reizen naar de volgende provincies af: Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Batman, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Siirt en Tunceli.

Als reactie op deze ontwikkelingen vinden er nu dagelijks betogingen en demonstraties plaats, die vaak ontaarden in rellen en geweld. Dergelijke onlusten kunnen zich ook voordoen in de steden in de rest van het land. Men kan daarom best alle manifestaties, optochten of betogingen mijden.

Mocht u toch een reis naar deze provincies plannen, dan wordt u aanbevolen de ambassade in Ankara van uw reisplannen op de hoogte te brengen (ankara@diplobel.fed.be).

Gezien de recente anti-terroristische acties in België en de gebeurtenissen in Syrië en Irak wordt aan landgenoten gevraagd extra waakzaam te zijn ingevolge de verhoogde terreurdreiging ten aanzien van Belgische belangen. In het licht van de verdere ontwikkelingen wordt aan expats en reizigers aangeraden de reisadviezen regelmatig te raadplegen en elementaire voorzorgsmaatregelen te nemen. Het strekt eveneens tot aanbeveling de aanwijzingen van de lokale autoriteiten strikt op te volgen. Landgenoten worden verzocht om hun reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.beExterne link.

Algemeen

Reizen naar Turkije verlopen doorgaans zonder problemen, maar sommige gebieden kunnen gevaarlijk zijn. In Turkije bestaat er momenteel een terreurdreiging en een aantal terroristische groeperingen blijft actief in het land. Het is belangrijk zich te schikken naar de instructies van de plaatselijke veiligheidsoverheden. Reizigers worden aangeraden de actualiteit op de voet te volgen, zowel voor als tijdens hun verblijf. Zoals steeds dienen reizigers zich afzijdig te houden van eventuele betogingen en manifestaties.  Houd ook rekening met ernstige verstoringen van het lokale openbaar vervoer in geval van betogingen.

De burgeroorlog in Syrië zorgt voor spanning in het grensgebied met Turkije. De regio wordt ook gekenmerkt door een hoge concentratie van Syrische vluchtelingen. Zuid-Turkije is voorts een doorgangsgebied voor Syrië-strijders. Sinds oktober 2012 zijn er al meerdere incidenten geweest op Turks grondgebied, in de nabijheid van grensovergangen. Daarbij zijn ook al burgerslachtoffers gevallen. Blijf daarom uit de buurt van de grens en de grensovergangen.

Toeristen wordt aangeraden zich in de grootsteden te beperken tot de gangbare toeristische buurten en bezienswaardigheden en sommige volkswijken te mijden. Zoals overal is het mogelijk ter plaatse met de reisagentschappen/hotels  te informeren over de te vermijden wijken. Omdat betogingen en demonstraties in gewelddadigheden kunnen ontaarden, is het altijd beter deze te mijden.

Vervoer

Vervoer

Veiligheid /info wegen

Het wegverkeer heeft een kwalijke reputatie. Jaarlijks doen zich tal van zware verkeersongevallen voor. De reiziger dient dus goed uit te kijken en vooral op de weg zeer voorzichtig te zijn. Het is niet aangeraden 's nachts met de auto te reizen buiten de agglomeraties. Een chauffeur die betrokken bij of aansprakelijk voor een verkeersongeval is met een dodelijk slachtoffer, wordt voor de duur van het gerechtelijk onderzoek in hechtenis gehouden. In de regel bedraagt de termijn minstens 7 dagen. Indien rijden bij dronkenschap wordt vastgesteld heeft dit automatisch de intrekking van het rijbewijs voor zes maanden tot gevolg.

Veiligheid /info treinverkeer en busverkeer

De verplaatsingen per trein tussen grote steden stellen geen specifiek risico. Voor wat betreft verplaatsingen per bus, worden de kleine lokale vervoermaatschappijen best vermeden. De meeste ongevallen worden door kleine maatschappijen veroorzaakt, die de veiligheidsregels niet naleven, vooral voor wat betreft het rusten van de chauffeurs.

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Klimaat en meteorologische fenomenen

Turkije ligt in een aardbeving gevoelig gebied. Lichte aardschokken zijn een zeer frequent fenomeen. Er bestaat ook een risico op zware aardbevingen, vooral in de regio rond Istanbul en het zuidwesten van het land. Zo heeft er in de nacht van 7 op 8 maart 2010 een zware aardbeving plaatsgevonden in streek rond Elazig (oosten van Turkije), waarbij 51 mensen zijn omgekomen. Daarnaast zijn er ook aardverschuivingen mogelijk in de getroffen gebieden, en sterke naschokken kunnen voorkomen tot 1 week na de eigenlijke aardbeving.

In de zomerperiode komen ook vaak grote bosbranden voor in het zuiden en zuidwesten van het land, in de buurt van belangrijke toeristische centra.

Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij de instructies van de plaatselijke autoriteiten opvolgen en dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde ambassade (en/ of consulaat) van België of van de EU. Voor verdere informatie betreffende de natuurramp ter plaatse wordt aangeraden de berichtgeving in de media te volgen.

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Omdat het in Turkije heel warm kan zijn, vooral tijdens de zomermaanden wanneer de temperaturen gemakkelijk kunnen oplopen tot boven de 40ºC, is het aangeraden om voldoende water te drinken en zonnebrandolie met een hoge beschermende factor te gebruiken.

Kosten/infrastructuur medische verzorging

De medische infrastructuur is voldoende, maar de erelonen in de privé-instellingen kunnen zeer hoog oplopen. Het is geraadzaam vóór het vertrek een aanvullende reisverzekering voor gezondheidszorgen en repatriëring te sluiten.

Veiligheid water en voedsel

Voedsel stelt geen specifiek sanitair risico, maar het wordt aangeraden om mineraal water te drinken.

Inentingen en vaccins

Indien u in onzekere hygiënische omstandigheden reist, frequent of langdurig in het buitenland verblijft, is vaccinatie tegen hepatitis A sterk aangeraden, alsook een update van polio, tetanus en difterie. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische GeneeskundeExterne link en van de WereldgezondheidsorganisatieExterne link voor meer gedetailleerde informatie.

Polio

De Turkse overheid kunnen passagiers die via Turkije naar Afghanistan, India, Pakistan, Nigeria en Tadzjikistan reizen, een oraal polio vaccin toedienen. In deze opgesomde landen is poliomyelitis immers een risico volgens de WHO.

In oktober 2013 werden ook poliogevallen in Syrië vastgesteld. Aangezien in Turkije honderdduizenden Syrische vluchtelingen verblijven, is inenting tegen polio een must bij reizen naar Turkije, en zeker naar gebieden met hoge concentraties aan Syrische vluchtelingen, zoals de grensstreek met Syrië en alle grote steden.  
 
Tekenkoorts en tekenencefalitis

Tekenkoorts wordt veroorzaakt door een virus (flavivirus). De ziekte kan voorkomen in de landelijke, bosrijke gebieden van Centraal Turkije en aan de Zwarte Zeekusten. Tekenkoorts wordt overgedragen via beten van besmette teken. In 2010 zijn er in Turkije verschillende mensen aan deze ziekte overleden.

De meest voorkomende symptomen van ziektes die door teken overgedragen worden, zijn: koorts, een blijvende rode vlek op de huid die groter kan worden, gewrichtspijn, vermoeidheid, grieperigheid, verlamming en hoofdpijn. 

Preventieve maatregelen tegen teken:
• Draag lichtgekleurde kledij die armen en benen bedekt
• Blijf op gebaande paden en vermijd hoog gras en struikgewas
• Gebruik insectenwerende middelen op de blootgestelde huid
• Inspecteer uw lichaam na mogelijke blootstelling en verwijder eventuele teken onmiddellijk d.m.v. een pincet of een speciaal tekentangetje. Een vlugge verwijdering vermindert de kans op overdracht van infectieuze agentia aanzienlijk. Let erop dat u de teek volledig verwijdert en dat u de plaats van de beet ontsmet. 

 


 

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Het is ten strengste verboden antiquiteiten, mineralen of voorwerpen ter plaatsen gevonden (stenen bijvoorbeeld), zelfs al vertonen deze geen enkele cultuur-historische waarde, te exporteren. Zware sancties zijn hieraan gebonden (zware boetes en gevangenisstraffen van 10 tot 20 jaar).

Een voorwerp, hoe klein ook, meenemen uit een archeologische vindplaats geldt in het Turkse strafwetboek als een misdrijf en wordt gelijkgesteld met de illegale uitvoer van antiek.

Wanneer u van plan bent om antieke voorwerpen die u gekocht heeft te exporter dan is het van het allerhoogste belang om u hieromtrent te informeren bij de Turkse autoriteiten voor uw vertrek. Als zij van oordeel zijn dat het object geëxporteerd mag worden dan heeft u hiervoor een een aankoopbewijs en een officieel exportcertificaat nodig (afgeleverd door de Turkse douane).

Dit verbod geldt tevens voor de export van beschermde dieren- en plantensoorten. Zie Turkey's Official Tourism Portal - Customs Regulations
Externe link

Drugs

Op het bezit van, de handel in of het gebruik van drugs, hoe gering ook de hoeveelheid, staan zeer strenge straffen, waaronder een gevangenisstraf van minimaal 10 jaar voor drugssmokkel. Aan reizigers wordt aangeraden zelf hun bagage te maken, deze tijdens de reis nauwlettend in het oog te houden, en nooit bagage of pakketjes van anderen aan te nemen. Het gebruik en bezit van Methadon is volledig verboden in Turkije.


Reizigers naar Turkije dienen ook in het bezit te zijn van een doktersattest dat het gebruik van voorgeschreven medicijnen rechtvaardigt en waarin tevens de voorgeschreven dosis vermeld wordt.

Seksualiteit

Er is geen wettelijke beperking naargelang het gedrag of de seksuele oriëntatie van personen in Turkije, op voorwaarde dat de uiting van dit gedrag discreet blijft ten aanzien van de lokale bevolking, vooral buiten de toeristische trekpleisters.

Fotografie

Militaire sites fotograferen is verboden.

Zeden en gewoonten

Het is aangeraden de lokale tradities en gebruiken te respecteren.

Praktische info

Praktische info

Documenten, valuta, communicatie

Belgen kunnen hun visumaanvraag online indienen via de officiële website www.evisa.gov.trExterne link.  Let erop dat u uw aanvraag enkel en alleen indient via deze website, aangezien er frauduleuze websites bestaan die hogere kosten aanrekenen en niet het vereiste visum afleveren! Zodra de aanvraag wordt goedgekeurd, moet een online betaling uitgevoerd worden. Het e-visum kan dan onmiddellijk gedownload worden. Het hele proces neemt maximum 10 minuten in beslag.

Rijbewijs

Het Europese (Belgische) rijbewijs is geldig in Turkije.

Betaalmiddelen

Kredietkaarten worden in het algemeen aanvaard. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344 344).

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

GSM en communicatiefaciliteiten

Geen speciale beperkingen, de GSM-toestellen werken indien de roaming voor Turkije door de Belgische mobiele operator wordt voorzien.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt uitsluitend verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Links

Andere nuttige tips of informatie over consulaire bijstand, reizen met huisdieren of met de eigen wagen, verzekeringen, gezondheidsraad, douaneformaliteiten, reisbureaus e.d. kan u terugvinden in Reis WijsExterne link.