Reisadvies Belarus

kaart Belarus
Datum: 13 juli 2015
Geldig op 30 november 2015

Laatste update

 

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Belarus stelt zich vrij neutraal op in de crisis tussen buurlanden Rusland en Oekraïne. Er zullen voor de gewone reiziger dan ook allicht weinig of geen gevolgen hiervan merkbaar zijn, op een eventuele verhoogde militaire aanwezigheid in de grensgebieden na. De bewaking van de grens met Rusland is verscherpt, doch dit enkel met aandacht voor Oekraïense staatsburgers.

Uiteraard dient de situatie in heel deze regio voorlopig wel op de voet opgevolgd te worden.

Belarus wordt als een veilig land beschouwd. Buiten de grote centra bieden georganiseerde reizen echter meer veiligheidsgaranties dan individuele reizen. Zoals in de meeste landen is het af te raden om openlijk waardevolle voorwerpen of cash geld te tonen.

Net zoals in andere landen in Europa kan het risico op terroristische aanslagen in Belarus niet worden uitgesloten. Net zoals elders ter wereld worden reizigers dan ook aangeraden om waakzaam te zijn op drukke openbare plaatsen en toeristische sites.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.beExterne link.

Criminaliteit

Hoewel kleine criminaliteit in vergelijking met de meeste Westerse landen tamelijk zelden voorkomt, bestaat deze wel in de grotere steden. Zoals elders worden waakzaamheid en gezond verstand aangeraden.

Vervoer

Vervoer

Veiligheid / info wegen

De staat van de wegen is goed in de grote steden en op de hoofdwegen. Dit is minder het geval op het platteland waar het aantal ongevallen relatief hoog is. In de gebieden buiten de steden is er dikwijls weinig bewegwijzering.

De klimatologische omstandigheden in de winter en tijdens de dooiperiode kunnen de verplaatsingen bemoeilijken, vooral buiten de steden en des te meer `s nachts.

De politie- en douanecontroles aan de grensposten (Litouwen, Polen, Letland) zijn in het algemeen langdurig en nauwgezet. Reizigers worden afgeraden om in te gaan op het eventuele aanbod van privépersonen, wanneer deze hun diensten zouden aanbieden bij het oversteken van de grens. De groene kaart is niet geldig in Belarus. Er dient een lokale verzekering te worden afgesloten. De snelheidsbeperkingen (60 km/u in steden, 90 km/u op de wegen en 100 km/u op de snelwegen) en de verkeersregels worden strikt gecontroleerd en er bestaat een nultolerantie ten aanzien van drinken en rijden.

In Belarus wordt tol geheven om het wegennet te kunnen gebruiken, deze dient op voorhand of uiterlijk bij binnenkomst van het land betaald te worden

De brandstofbevoorrading is bevredigend maar het is soms moeilijk om loodvrije benzine te vinden buiten de grote wegen en de steden.

Wielertoeristen dienen ermee rekening te houden dat de afwezigheid van verkeersinfrastructuur voor fietsers, gecombineerd met het toenemende wegvervoer de risico's voor wielertoeristen aanzienlijk maken.

Veiligheid / info luchtvaart

Voor verplaatsingen per vliegtuig van en naar de Europese Unie zijn de diensten aangeboden door de nationale luchtvaartmaatschappij Belavia vrij veilig. De vliegtuigen die de interne verbindingen uitvoeren en de verbindingen met de GOS landen onderhouden zijn echter dikwijls oud en allesbehalve comfortabel. Het is ook niet altijd zeker of het onderhoud van de vliegtuigen behoorlijk werd uitgevoerd. Voor meer informatie over de veiligheid van luchtvaart in Europa kunnen reizigers steeds terecht op de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_nl.htmExterne link  

Veiligheid / info trein en busverkeer

Tijdens verplaatsingen per trein, vooral `s nachts, is het aan te raden om de deur van het treincompartiment goed te vergrendelen. Er werden diefstallen gesignaleerd op de trajecten Warschau - Minsk en Minsk - Moskou.

Zoals overal elders worden reizigers aangeraden zelf hun bagage te maken en deze gedurende alle verplaatsingen te bewaken. Net zoals elders is het niet aangewezen van onbekende personen pakjes aan te nemen.

Het is aangeraden om geen taxi's te delen met onbekenden en om voorzichtig te zijn wanneer men niet-officiële taxi's gebruikt. In Minsk is het publieke verkeersnet goed ontwikkeld, praktisch, efficiënt en veilig.

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Klimaat en meteorologische fenomenen

Over het algemeen is het klimaat eerder continentaal maar iets getemperd door de relatieve nabijheid van de zee: tamelijk warm in de zomer (gemiddelde van meer dan 23°C in juli in Minsk) en koud in de winter (gemiddelde van meer dan -7°C in januari in Minsk). De lente en herfst zijn nogal kort. In de zomer zijn er regelmatig regenvlagen, soms in de vorm van regenstormen. De eerste sneeuw valt gewoonlijk midden december en verdwijnt in maart (in het Zuidoosten) of april (in het Noordoosten).

Frequente natuurrampen

Het risico op natuurrampen is miniem in Belarus. Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde ambassade (en/of consulaat) van België of van de EU.

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Kosten / infrastructuur medische verzorging

Het is verplicht een lokale medische verzekering af te sluiten wanneer men het grondgebied betreedt. Daar het niveau van de geneeskundige zorgen en infrastructuur niet overeenstemmen met het kwaliteitsniveau in België, worden reizigers aangeraden zich te laten repatriëren voor ieder enigszins ernstig medisch probleem. Vandaar dat het ten stelligste aangeraden is om vóór het vertrek ook in België een medische verzekering met voldoende dekking en met inbegrip van repatriëring af te sluiten. Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen!

Engelstalig medische consultaties worden in Minsk aangeboden door de vertrouwensarts van de Duitse ambassade, Dr. Knyasev, of door diens vertegenwoordiger Dr. Volkov. Dr. Knyasev is te bereiken op het volgende adres: 1 Kinderklinik, Pr. Nesawisimosti 64, 220013 Minsk (telefoon: 290.71.76 of 290.21.75). Dr. Volkov is telefonisch te bereiken op het nummer 292.39.54.

Veiligheid water en voedsel

Het is niet aan te raden water van de kraan te drinken (zonder het water vooraf te filteren of te koken). Men maakt best gebruik van mineraalwater.

Het Zuidoosten van het land (de grens met Oekraïne) wordt beschouwd als een risicozone wegens de nucleaire vervuiling na de Tchernobyl ramp in 1986. Het is daarom ten zeerste af te raden om bessen, melkproducten of paddenstoelen uit deze streek te eten, evenals wanneer de herkomst van deze producten niet gegarandeerd is.

Inentingen en vaccins

Een hernieuwing van vaccinatie tegen tetanus, polio, difterie en poliomyelitis, evenals een vaccinatie tegen hepatitis A, is aan te raden. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (www.itg.beExterne link  ) en van de Wereldgezondheidsorganisatie (www.who.intExterne link  ) voor meer gedetailleerde informatie en informeer U bij een arts.

Afrikaanse varkenspest

Eind januari 2014 werd in Litouwen Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij 2 wilde everzwijnen. De Afrikaanse varkenspest is een zeer besmettelijke virale infectie die gedomesticeerde varkens en wilde everzwijnen treft en die zich potentieel op grote schaal en snel kan verspreiden en daarbij nationale grenzen oversteekt. Er bestaat geen enkele behandeling en geen enkel vaccin tegen deze ziekte. Het virus is evenwel niet gevaarlijk voor de mens.

Reizigers worden eraan herinnerd dat het ten strengste verboden is om vlees- of vleesproducten van zowel varkens als everzwijnen mee te brengen uit Wit-Rusland. Jagers die op jachtvakantie gaan moeten zeer goed oppassen omdat ze het virus met zich kunnen meedragen naar België aangezien het virus zeer resistent is.

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van Belarus bent u, net als de inwoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Drugs

De wetgeving op gebied van drugs wordt zeer streng toegepast zonder onderscheid te maken tussen de aard en de hoeveelheid van de desbetreffende drugs. De straffen voor drugsbezit variëren van boetes tot 5 jaar gevangenis. Zware drugsdelicten worden bestraft met gevangenisstraffen van 7 tot 15 jaar.

Seksualiteit

Homoseksualiteit wordt sinds 1994 niet meer strafrechtelijk vervolgd, maar wordt sociaal nog steeds moeilijk aanvaard.

In Belarus zijn kinderhandel, het aanmoedigen van kinderen tot prostitutie, de realisatie en verspreiding van pedofiele materialen en/of voorwerpen strafrechtelijke inbreuken. Ter herinnering: de Belgische wetgeving laat toe onderdanen die seksuele misdrijven pleegden tegenover minderjarigen of die zich bezighielden met mensenhandel juridisch te vervolgen in België (wet van 13 april 1995).

Fotografie

Het is verboden militaire installaties, regeringsgebouwen en functionarissen in uniform te fotograferen.

Varia

Reizigers dienen de invoer van meer dan 10.000 US dollar aan buitenlandse deviezen aan te geven. De volgende goederen zijn eveneens aan invoerrestricties onderhevig: alcoholische dranken (maximaal 2 liter); sigaretten (maximaal 200 sigaretten of 200 gram tabak); maximaal 5 juwelen; maximaal 5 kg voedingswaren. Deze lijst kan aan veranderingen onderhevig zijn; reizigers consulteren daarom best de website www.belarus.byExterne link   (“customs regulations”).

Tevens wensen we de aandacht te vestigen op het feit dat de uitvoer van namaakgoederen naar België strafbaar is. Wanneer namaakproducten bij een controle worden aangetroffen, wordt er beslag op gelegd en krijgt de reiziger een fikse boete gaande van 50 tot 20.000 euro.

Praktische info

Praktische info

Documenten, valuta, communicatie

Visa

Een geldig paspoort (met een minimale geldigheidsduur van 6 maanden op het ogenblik van de reis), alsmede een geldig visum zijn noodzakelijk voor het betreden van en het verblijven op Belarussische grondgebied. Dit geldt ook voor doorreizen doorheen Belarus, zoals treinreizen op populaire routes als Warschau-Moskou en Sint-Petersburg – Kiev.
Sinds 1 september 2012 is kan dit visum niet meer op de luchthaven verkregen worden. Het dient voorafgaandelijk in een Belarussische ambassade of consulaat-generaal te worden aangevraagd. In Brussel is er een ambassade van Belarus.

Bij het betreden van het grondgebied moet een immigratiekaart worden ingevuld. Deze kaart moet zorgvuldig met het paspoort worden bewaard en moet worden teruggegeven aan de douane bij het verlaten van het grondgebied.

Voor een verblijf van meer dan 3 werkdagen zijn reizigers verplicht om zich te registreren bij de plaatselijke politie in de buurt waar zij verblijven. De meeste hotels doen dit automatisch voor hun klanten.

Ter attentie in het bijzonder van personen die de dubbele Belgische en Belarussische nationaliteit hebben, hun verblijfplaats hebben in België en een korte reis willen maken naar Belarus, meer bepaald met hun in België geboren kind (bijvoorbeeld voor familiebezoek): u dient verplicht een geldig Belarussisch paspoort bij zich te hebben op naam van het kind om na uw verblijf Wit-Rusland te mogen verlaten:
• De Ambassade van Belarus in Brussel stemt ermee in een paspoort af te leveren aan Belarussische staatsburgers, die in België verblijven op voorwaarde dat zij ingeschreven zijn in hun bevolkingslijsten.
• De Ambassade van Belarus in Brussel kan geen visum aanbrengen in het Belgisch paspoort van hogervermelde bipatride onderdanen. Ze kan slechts aan niet-ingeschrevenen een document afleveren genoemd “Reentry Certificate tot the Republic of Belarus” dat de begunstigde toegang verleent tot het Belarussische grondgebied maar dat in geen geval voldoende is om na het verblijf het land te kunnen verlaten.
• De bipatride die met een Belgisch paspoort en een dergelijke vrijgeleide reist, dient bij aankomst, bij de lokale autoriteiten een aanvraag voor afgifte van een Belarussisch paspoort in te dienen op voorlegging van een eensluidend verklaarde kopie van de geboorteakte (met vertaling en apostille, ingeval van een kind geboren in België van een Belarussische vader of moeder). De termijn voor het ter plaatse verkrijgen van het paspoort in kwestie bedraagt tegenwoordig ongeveer 10 dagen. Het kind in kwestie zal zolang geblokkeerd blijven in Belarus tot de familie het Belarussische paspoort aan de lokale grenswacht kan voorleggen.

Rijbewijs

Het Belgische rijbewijs (Europees model) is geldig maar enkel voor een verblijf van niet langer dan drie maanden. Voor een langere verblijfsperiode dient men in bezit te zijn van een Belarussisch rijbewijs.

Betaalmiddelen

De voornaamste kredietkaarten worden in Belarus aanvaard, tenminste in instellingen van een bepaald niveau. In de grote steden is het tamelijk gemakkelijk om geld af te halen aan de bankautomaten. Het is verboden in een andere munt dan Belarussische roebels te betalen. Euro's of dollars worden best gewisseld in hotels, banken, of een daartoe erkende kiosk. Het is verboden geld te wisselen op straat.

In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Cardstop (0032 70 344 344). 
 
Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Hou er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

Bovendien is het afsluiten van een lokale verzekering verplicht, ook voor reizigers die over een internationale reisbijstandsverzekering beschikken. Dergelijke lokale verzekering is eenvoudig af te sluiten aan de loketten bij aankomst in de luchthaven of aan de grens. Reizigers die reizen via het treintraject Vilnius-Minsk kunnen dergelijke verzekering enkel aankopen in Vilnius of Minsk. 
 
GSM en communicatiefaciliteiten

De telecommunicatiesystemen werken goed in Belarus, tenminste in de grote steden. De GSM technologie wordt toegepast en de Belgische GSM-operatoren hebben overeenkomsten inzake roaming afgesloten met hun tegenhangers in Belarus. Het is aangeraden vooraf bij de Belgische operator na te vragen welke de kosten zijn en hoe deze dienst, die niet altijd automatisch is, geactiveerd kan worden. 
 
Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België.

Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de ter zake bevoegde plaatselijke autoriteiten (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulair post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

In Belarus is geen ambassade van België gevestigd. Landgenoten kunnen voor consulaire bijstand terecht bij de Belgische ambassade te Moskou (tijdens de kantooruren: +7 (495) 780 03 31; buiten de kantooruren en enkel in noodgevallen: +7 (495) 763 55 42) en het ereconsulaat van België te Minsk (+375-29-888 33 35) of, in geval van niet-bereikbaarheid van het ereconsulaat, de diplomatieke vertegenwoordiging van een andere lidstaat van de Europese Unie te Minsk.

Links

Andere nuttige tips of informatie over consulaire bijstand, reizen met huisdieren of met de eigen wagen, verzekeringen, gezondheidsraad, douaneformaliteiten, reisbureaus e.d. kan U terugvinden in Reis Wijs.