Nationale Veiligheidsoverheid (NVO)

NVO

Opdracht

De Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) is de collegiale overheid die bevoegd is voor de afgifte of de intrekking van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. De NVO is bovendien verantwoordelijk voor het beheer en het toezicht op de goede beveiliging van de geclassificeerde informatie in België. De NVO is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende federale overheden. Het voorzitterschap wordt bekleed door de FOD Buitenlandse Zaken, waar ook het secretariaat is ondergebracht.

 
Het secretariaat

Het secretariaat van de NVO bevindt zich bij de Federale Overheidsdienst van Buitenlandse Zaken en is verantwoordelijk voor de coördinatie en administratieve omkadering met betrekking tot aanvragen van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Het verleent ook administratieve bijstand ter gelegenheid van: de maandelijkse vergaderingen van de NVO, de deelname aan het College voor inlichting en veiligheid, de vertegenwoordiging van België in veiligheidscomités van de NAVO, de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie.

Daarnaast is het secretariaat belast met de controle op de uitvoering van de taken van de veiligheidsofficieren, de onderhandelingen over, de bekrachtiging van en de opvolging van veiligheidsovereenkomsten met derde landen, meer bepaald de nieuwe lidstaten van de Europese Unie en de NAVO.

De NVO bepaalt samen met de partners van de lidstaten van de Europese Unie en de NAVO het Europees beleid inzake de bescherming van geclassificeerde informatie in het belang van de Europese Unie en de NAVO.

Ten slotte coördineert de NVO de INFOSEC (Information Security) activiteiten binnen de overheid en behartigt zij de Belgische economische en politieke belangen in het INFOSEC-domein van de geclassificeerde informatie in de Europese Unie en de NAVO.

 
Veiligheidsmachtigingen

Een veiligheidsmachtiging wordt toegekend aan personen die om beroepsredenen toegang moeten krijgen tot geclassificeerde informatie, of informatie waarvan het oneigenlijk gebruik schade kan berokkenen aan een wezenlijk belang van België. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen een veiligheidsmachtiging voor een rechtspersoon en een veiligheidsmachtiging voor een natuurlijke persoon.

De wet van 11/12/1998 betreffende de classificatie  en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, voorziet in artikel 15bis de mogelijkheid om een retributie te heffen. Op 07/10/2013 werd het Koninklijk Besluit, van 04/09/2013, dat uitvoering geeft aan dit artikel, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het bedrag van de retributie, waarvan het tarief afhankelijk is van het niveau van de vereiste veiligheidsmachtiging, werd als volgt vastgelegd:

veiligheidsmachtiging voor een rechtspersoon:

  • Vertrouwelijk: 900 €
  • Geheim: 1.200 €
  • Zeer Geheim: 1.500 €

veiligheidsmachtiging voor een natuurlijke persoon:

  • Vertrouwelijk: 150 €
  • Geheim: 175 €
  • Zeer Geheim: 200 €

Elk verzoek tot veiligheidsmachtiging is met redenen omkleed en wordt via een veiligheidsofficier aan de NVO gericht. Daarop wordt een veiligheidsonderzoek ingesteld waarvan de omvang afhankelijk is van het gevraagde machtigingsniveau. Een Belgische machtiging is in principe 5 jaar geldig.

 
Veiligheidsattesten

Wanneer er een mogelijke dreiging is, kunnen de overheden om redenen van openbare orde, veiligheid of bescherming van de fysische integriteit, de toegang tot lokalen, gebouwen of terreinen die verband houden met het openbaar ambt, verbinden aan het bezit van een veiligheidsattest. Het veiligheidsattest wordt afgeleverd op basis van een veiligheidsonderzoek. Het veiligheidsattest is slechts geldig voor de duur waarvoor het werd aangevraagd.

 
Veiligheidsadviezen

Een administratieve overheid kan beslissen de NVO eerst een veiligheidsverificatie te laten verrichten alvorens toelating te verlenen voor het uitoefenen van een beroep, een functie, een zending of een mandaat, alsook om toegang te verlenen tot lokalen, gebouwen/terreinen of voor het verlenen van een toestemming, een vergunning of een machtiging. De NVO maakt haar met reden omkleed veiligheidsadvies over aan de administratieve overheid die hierom verzocht.

 
Veiligheidsbeleid

Op internationaal vlak vertegenwoordigt de NVO België in de veiligheidscomités die het veiligheidsbeleid bepalen voor de uitwisseling en bescherming van geclassificeerde gegevens tussen België en de Europese Unie, de lidstaten van de Europese Unie en de NAVO.

De NVO waakt erover dat het Belgische veiligheidsbeleid voor de bescherming van de geclassificeerde gegevens in overeenstemming blijft met de internationale partners.

 
INFOSEC

Naar analogie vertegenwoordigt de NVO België in de veiligheidscomités voor INFOSEC. De NVO behartigt de Belgische economische en politieke belangen voor de internationale projecten waar de bescherming van geclassificeerde gegevens vereist zijn, zoals computernetwerken en ruimtevaarttoepassingen.

 
Homologatie van computernetwerken

De NVO treedt eveneens op als Homologatieoverheid voor computernetwerken en systemen voor België. Ze geeft de toestemming om geclassificeerde gegevens op systemen en netwerken te verwerken, te versturen en te bewaren.

 
Goedkeuring van ICT beschermingsproducten

Een attest van goedkeuring wordt verleend door de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO). Het attest vormt het bewijs dat het ICT-toestel of applicatie die onderwerp is van het attest, de vereiste veiligheidsgaranties biedt voor de bescherming van geclassificeerde informatie in een vooraf gedefinieerde omgeving.

 
Contacten en informatie

Algemene inlichtingen kunnen worden verkregen bij de:

Nationale Veiligheidsoverheid
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
Tel.: 02/501.45.42
Fax: 02/501.45.96
E-mail: NVO-ANS@diplobel.fed.be
Site: www.nvoans.be

 
Wetteksten

 
Documenten