Events

Stay up to date with information about our upcoming or past events.
  1. Last updated on
Image
 Voorstelling jaarverslag van de Bijzondere Evaluator: Multilateralisme en klimaat onder hoge druk

Op 7 juni 2022 presenteerde Bijzondere Evaluator Cécilia De Decker haar jaarverslag ‘Multilateralisme en klimaat onder hoge druk’ aan de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer.  

De focus van de presentatie lag op de evaluaties van twee belangrijke hedendaagse thema’s: de financiering van de algemene middelen van de multilaterale organisaties, namelijk core funding en de internationale klimaatfinanciering. Ook volgde de Dienst Bijzondere Evaluatie op hoe de Belgische Ontwikkelingssamenwerking reageerde op de pandemie, onder andere door een vervolgstudie van Digital for Development (D4D).
 

Core funding


De parlementsleden stelden bij de evaluatie van het beleid van core funding bijkomende vragen bij aanbevelingen rond het verbeteren van de Belgische invloed, meer synergieën en expertise. België wordt erkend als een betrouwbare donor. De keuze van de 15 multilaterale partnerorganisaties weerspiegelt een aantal Belgische prioriteiten. Het kader en de opvolging van deze financiering kan echter nog versterkt worden.
 

Internationale klimaatfinanciering


Bij de evaluatie van de internationale klimaatfinanciering werd gewezen op het belang van een gedeelde klimaatvisie tussen de verschillende actoren, kennisuitwisselingen en klimaatintegratie in de projecten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. De focus op klimaatadaptie en minst ontwikkelde landen moet behouden blijven. Ook investeringen van de privésector moeten ondersteund worden.

Cécilia De Decker ging dieper in op twee projecten in Senegal. PARERBA van Enabel is een voorbeeld van klimaatadaptatie en staat in voor een beter waterbeheer en veerkrachtige landbouw. De stijging van de zeespiegel in de regio zou op termijn echter een negatieve impact kunnen hebben op de ecologische duurzaamheid van het project. Ten Merina wordt gefinancierd door BIO en is één van de grootste zonne-energiecentrales in West-Afrika. Hernieuwbare energie heeft tot doel bij te dragen tot de beperking van de klimaatverandering (klimaatmitigatie) door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen of te beperken.
 

Image
Voorstelling jaarverslag van de Bijzondere Evaluator: Multilateralisme en klimaat onder hoge druk

Andere evaluaties


De vervolgstudie van Digital for Development concludeerde dat er voldoende aandacht besteed moet worden aan de risico’s (oa digitale uitsluiting, gender en milieu), monitoring en het zoeken van toekomstige mogelijkheden met de steun van Team Europe.

Ook lopende evaluaties kwamen aan bod. Eind juni zal de Dienst Bijzondere Evaluatie de evaluatie ‘Landenstrategieën binnen het eerste beheerscontract van Enabel’ publiceren. De resultaten moeten de toekomstige programmeringscyclus ondersteunen. In het najaar van 2022 verschijnt de evaluatie van de Belgische strategie voor humanitaire hulp.

De Dienst Bijzondere Evaluatie liet tot slot een peer review uitvoeren over haar werking. Meerdere parlementsleden hebben met belangstelling gereageerd op de aanbeveling om het evaluatiesysteem meer op leren te richten.
 

Herbekijk hier de presentatie: De Kamer/La Chambre - Video