Gemeenschappelijke handelspolitiek

De gemeenschappelijke handelspolitiek van de Europese Unie vormt een essentiële externe aanvulling op de interne markt die aan de basis lag van het project van de Europese grondleggers en heeft sinds de ondertekening van het Verdrag van Rome hetzelfde stapsgewijze integratieproces gevolgd.

Het Verdrag van Lissabon heeft niet alleen gezorgd voorde overdracht van nieuwe bevoegdheden van de lidstaten naar het Europees niveau, maar heeft tevens de democratische legitimiteit versterkt van het Europees Parlement dat toezicht houdt op de uitvoering van de handelspolitiek. Overeenkomstig het Verdrag van Lissabon maakt de handelspolitiek nu ook integraal deel uit van de bepalingen betreffende de verschillende luiken van het externe optreden van de Europese Unie. Deze institutionele ontwikkelingen vormen belangrijke mijlpalen voor de manier waarop in handel naar een evenwicht wordt gezocht tussen de ondersteuning van economische groei en werkgelegenheid in de Europese Unie enerzijds, en de bevordering van eerlijke handel op basis van de fundamentele waarden van het integratieproject sedert 1957 anderzijds.

Binnen de Unie zelf houden deze waarden noodzakelijkerwijze de invoering in van allerhande maatregelen om maximale transparantie te bekomen over de werkzaamheden die de Commissie, de Raad en het Europees Parlement in naam van de burgers uitvoeren. Ten aanzien van de rest van de wereld ligt het uiteindelijke doel van de gemeenschappelijke handelspolitiek nog altijd in het sluiten van multilaterale overeenkomsten, het beste middel om regels op te stellen die wederzijds voordelig handelsverkeer mogelijk maken en eerlijke concurrentie waarborgen.

Ter ondersteuning van deze multilaterale inspanningen zet de Europese Unie tevens de plurilaterale en bilaterale onderhandelingen verder om zo de weg vrij maken voor de verdere toepassing van de inclusieve benadering die wordt gehanteerd binnen de Wereldhandelsorganisatie. De Europese Unie en haar lidstaten speelden een cruciale rol bij de oprichting van deze organisatie.

 
Meer informatie: