Het GLB in samenhang met milieu, klimaat en energie

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) heeft raakvlakken met verschillende beleidsdomeinen. De oorspronkelijke doelstellingen blijven gelden, maar nu is het zaak het beleid aan te passen aan de toenemende volatiliteit van de grondstoffenprijzen en het marktgerichter te maken. Tegen de achtergrond van een internationale markt die almaar concurrentiëler wordt, moet het beleid bovendien voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van de Europese consumenten en aan hoge normen (vooral inzake dierenwelzijn en milieu).

Het zal ook een hele uitdaging zijn om tegen 2050 voedsel te produceren voor 9 miljard mensen. De landbouw van morgen zal dus productiever moeten zijn, terwijl de hulpbronnen (grond, water) schaarser worden.

Ten slotte zal de landbouw moeten worden afgestemd op de klimaatverandering. Het zal veel inspanningen vergen om onze klimaatdoelstellingen te verwezenlijken opdat de Europese Unie haar verbintenissen in het kader van de overeenkomst van Parijs van 2015 kan nakomen: hoe kunnen we aan onze internationale verbintenissen voldoen en ons milieubeleid aanpassen zonder ons concurrentievermogen in het gedrang te brengen? Bovendien moeten we op milieugebied ook de strijd aanbinden tegen de effecten van de klimaatverandering op de instandhouding van de soorten en het behoud van de biodiversiteit en de natuur.

De Europese Unie biedt vanwege haar grootte, de omvang van haar bevolking en haar welvaart een geschikt kader voor de verdieping van de energietransitie die in verschillende lidstaten aan de gang is, met 2030 als streefdatum op middellange termijn en 2050 op lange termijn. Deze transitie, die verband houdt met de klimaatdoelstellingen, heeft tot doel een betrouwbare, toegankelijke en duurzame bevoorrading te garanderen, door met name de innovatie in de EU te versterken en het potentieel aan energie-efficiëntie in onder meer gebouwen, vervoer en de industrie ten volle te benutten.

 
Meer informatie: