Interne markt

Zo’n twintig jaar na haar totstandkoming blijft de Europese interne markt nog steeds de kern van de Europese Unie en blijft een ontegensprekelijk succesverhaal. Ze vormt een ruimte zonder binnengrenzen die de vier vrijheden garandeert en is gebaseerd op gemeenschappelijke normen. De interne markt is nog steeds in ontwikkeling, waardoor het Europese wetgevend kader regelmatig bijgewerkt moet worden.

België wil zich blijven inzetten voor deze grootscheepse onderneming en voor het duurzame succes ervan dat voortvloeit uit de economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, en dan met name de ontwikkeling van de digitale markt.

De algemene consensus binnen de EU over de verwezenlijking van de interne markt zette de Europese Commissie er toe aan een aantal complementaire en elkaar versterkende strategieën naar voor te schuiven, met het oog op een ambitieuze actualisatie van de interne markt, in het bijzonder de markt van goederen en diensten (2015) en de digitale interne markt (2016).

De actualisatie van de interne markt gebeurt door een betere integratie van de diensten en het gebruik van een aantal instrumenten, zoals wederzijdse erkenning, harmonisering en normalisering en een betere toepassing van de wetgeving. Het uiteindelijke doel is het dagelijkse leven gemakkelijker te maken en meer mogelijkheden te creëren voor consumenten, ondernemingen en overheden die op de Europese interne markt investeren en er goederen en diensten kopen en verkopen.

De totstandbrenging van een veilige en betrouwbare digitale interne markt heeft een belangrijke symbolische waarde op de Europese agenda, en richt zich op de modernisering van het auteursrecht, de vereenvoudiging van de elektronische handel, de strijd tegen ongerechtvaardigde geografische belemmeringen of een versterkte cyberveiligheid. Het sluitstuk van deze strategie is een daadwerkelijke data-economie die garant staat voor vrij dataverkeer.

Sinds de ondertekening van deVerdragen van Rome is de Europese integratie een gegeven in het dagelijks leven van heel wat burgers en bedrijven. Binnen de interne markt willen velen gebruikmaken van het recht op vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal.

Om dat verkeer in goede banen te leiden, zijn een aantal ondersteunende diensten in het leven geroepen. Zo is er sinds 2002 het SOLVIT-netwerk dat een centrum heeft in elke Lidstaat. SOLVIT bemiddelt kosteloos voor burgers en bedrijven die een administratief probleem hebben in een andere Lidstaat, voor zover het probleem het gevolg is van een onjuiste toepassing van de EU-wetgeving. SOLVIT probeert een praktische oplossing te vinden binnen een bepaald tijdsbestek en met inachtneming van de Europese regelgeving.

 
Meer informatie