Sociaal-economisch en financieel bestuur

De verworvenheden van de Europese eenmaking op economisch en sociaal gebied verder uitbouwen, blijft de belangrijkste taak voor de toekomst. Het is een garantie voor een betere beleidsafstemming en een middel om in te spelen op periodes van instabiliteit. Na de financiële crisis groeide bij de Lidstaten het besef van hun onderlinge afhankelijkheid. Een ander werkpunt voor de toekomst is meer autonomie en een gemeenschappelijke begrotingsactie voor de Eurozone. De Europese Unie moet verder inzetten op de samenwerking met de OESO en met de regeringen van derde landen om de strijd aan te binden tegen de belastingontwijking door bedrijven. Deze is er mede de oorzaak van dat de publieke opinie zich afkeert van het Europees project en belemmert bovendien de goede werking van de interne markt.

De bankenunie die al flink gevorderd is met nieuwe regels en mechanismen voor toezicht en afwikkeling, moet in het belang van de Europese burgers haar voltooiing krijgen met het gemeenschappelijk depositoverzekeringsstelsel. Dit is de derde pijler van het project waarmee de kwalijke band tussen openbare financiën en de reddingsteun voor de banken ongedaan wordt gemaakt. Het is nu zaak de voordelen van de eenheidsmunt te consolideren, niet alleen via een voorzichtig monetair beleid van de Europese centrale bank maar ook via structurele hervormingen en begrotingsdiscipline en hiervoor berust de verantwoordelijkheid bij de Lidstaten.

Om deze belangrijke doelstellingen en beleidsterreinen nog beter te ondersteunen en snel te kunnen optreden bij onverwachte crisissen, zoals de vluchtelingencrisis, moet het begrotingskader van de Europese Unie gebruik maken van een aangepaste structuur. Vernieuwende mechanismen zoals het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) sorteren al veel effect op het gebied van investeringen, maar er is nog heel wat studiewerk vereist om meer flexibiliteit te brengen in de gezamenlijke begroting.

Een ander cruciaal punt om het concurrentievermogen van de Europese bedrijven op peil te houden is een grotere mobiliteit van werknemers. Een niet te verwaarlozen aspect hierbij is een passende gemeenschappelijke aanpak van de plaag van sociale dumping. Daarnaast moet men de hoop blijven koesteren dat mechanismen zoals de Jongerengarantie het tij kunnen keren voor de jongerenwerkloosheid, onder andere via de uitvoering van een meer gerichte agenda voor vaardigheden.

 
Meer informatie