Vrijheid, veiligheid en recht

Een van de centrale doelstellingen van de Unie is het creëren van een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht (VVR) zonder binnengrenzen (onder andere door de Schengenakkoorden), waarin het vrij verkeer van de burgers gewaarborgd is in combinatie met passende maatregelen met betrekking tot de controles aan de buitengrenzen, asiel, immigratie en voorkoming en bestrijding van criminaliteit. De samenwerking in dit domein is relatief jong, maar kende vooral sinds het verdrag van Amsterdam in 1997 een belangrijke groei die werd geconsolideerd in het verdrag van Lissabon in 2009.  De uitdagingen op het vlak van migratie, justitie en interne veiligheid zijn substantieel en de meest gepaste antwoorden kunnen vaak op Europees vlak gevonden worden. België wil  blijven werken aan een beschermend en veilig Europa, waarbij de aanpak van terrorisme naast de nationale bevoegdheid een globale benadering op EU-vlak vereist. Een nauwere Europese politie- en justitiële samenwerking is noodzakelijk bij de aanpak van de globalisering van de criminaliteit. Voorts is er nood aan een betere en sterkere grenscontrole en een betere uitwisseling van informatie. Op het vlak van asiel en migratie, heeft de Unie nood aan een efficiënt, goed beheerd en solidair migratiebeleid om het hoofd te kunnen bieden aan de grote hedendaagse uitdagingen. Er is een brede aanpak vereist waarbij de voordelen van legale migratie worden benut, waarbij de EU in haar humane traditie bescherming kan bieden aan diegenen die vluchten voor oorlog of vervolging, terwijl anderzijds de irreguliere migratie krachtdadig wordt aangepakt en de buitengrenzen van de EU doelmatig worden beheerd.

Er is dan ook nood aan optimale coherentie tussen het migratiebeleid en het externe en ontwikkelingsbeleid van de Unie. Voor België is het essentieel dat het Europees migratiebeleid het evenwicht verzekert tussen verantwoordelijkheid en solidariteit.

 
Meer info