Interne markt

 
In het kort

De interne markt vormt de kern van de Europese Unie en is ontegensprekelijk een succesverhaal. De consolidatie van het succes houdt verband met economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, met name als gevolg van de digitalisering. Om die reden heeft de Europese Commissie in 2015 meerdere strategieën voorgesteld om de interne markt te versterken en aan te passen aan het digitale tijdperk.

De lidstaten werken actief mee aan de onderhandelingen over de vele wetgevingsvoorstellen (via ‘Better Regulation’) waaraan ze uitvoering moeten geven.

De hervorming van de interne markt steunt op verschillende zwaartepunten die verband houden met het vrij verkeer in vier domeinen (goederen/personen/diensten/kapitaal) en zou tijdens de huidige Europese legislatuur worden afgerond. Het doel is de nodige maatregelen te treffen om het dagelijkse leven te vergemakkelijken en meer kansen te creëren voor verbruikers, ondernemingen en de overheden die op de Europese interne markt investeren en goederen en diensten kopen en verkopen.


Doelstellingen voor België

Dat twintig jaar na de oprichting van de interne markt nog altijd veel hinderpalen bestaan, nuanceert een al te optimistisch beeld: de goederenmarkt is sterker eengemaakt dan de dienstenmarkt, ondanks de vooruitgang die al werd geboekt.  Zo zijn er nog altijd tal van (niet-reglementaire) hinderpalen, onder andere in verband met de mobiliteit van werknemers, vaak in een grensoverschrijdend kader.

Daarom is België voorstander van een verdieping van de interne markt als belangrijkste drijvende kracht voor groei en werkgelegenheid en pleit het voor een geleidelijke economische, fiscale en sociale convergentie (strijd tegen sociale dumping)).

Wat mogelijke maatregelen betreft, geeft België de voorkeur aan een maximale harmonisering omdat die makkelijker te verwezenlijken is. Zo niet moet in elke nieuwe op minimale harmonisatie gerichte richtlijn een clausule inzake wederzijdse erkenning worden opgenomen.

In bepaalde sectoren, zoals de digitale sector, steunt België een gerichte benadering die systematisch wordt toegepast en ten goede komt aan innoverende kmo’s/start-ups, rekening houdend met een hoog beschermingsniveau van verbruikers, werknemers en het milieu .

Enkele prioritaire thema’s voor België zijn een geïntegreerde dienstenmarkt, groei van kmo’s/start-ups en een betere uitvoering van de dienstenrichtlijn. België volgt de volgende thema’s nauwgezet op: collaboratieve economie, start-ups, de vereenvoudiging van de elektronische handel en pakketdiensten, discriminatie ten aanzien van verbruikers en ondernemers (geoblocking), de versterking van de interne goederenmarkt of de consolidatie van het Europees kader inzake intellectuele eigendom in het kader van digitalisering.

Het is weliswaar van groot belang dat de bestaande wetgeving (acquis) goed wordt toegepast, maar toch moet worden vermeden dat elk nieuw wetgevingsinitiatief of nieuw instrument (soort dienstpaspoort, of aanpassing van het informatiesysteem interne markt (IMI)) aanleiding geeft tot meer administratieve lasten.

België is voorstander van een Europees kader voor het industriebeleid en de versterking van het concurrentievermogen van de EU op wereldschaal, meer bepaald via de integratie van de industrie in de Europese en globale waardeketens om zo de een einde te maken aan de klassieke tegenstelling tussen dienstverlenende activiteiten en productieactiviteiten. Na de sluiting van industriële vestigingen dienen ook nieuwe industriële activiteiten te worden ontwikkeld..

Elke dag moet werk worden gemaakt van de toepassing van het acquis, onder meer door de tijdige en kwaliteitsvolle omzetting ervan. België steunt elk initiatief (ook binnen de Europese Commissie) dat de verschillende contacten/initiatieven ter verbetering van de situatie ondersteunt en versterkt.


Enkele nuttige links