Milieu en gezondheid

 
Milieu

Kort gevat

Milieuproblemen zoals bv. luchtverontreiniging, stoppen niet aan de nationale grenzen. Mede onder invloed van mondiale ontwikkelingen heeft de EU een indrukwekkend acquis opgebouwd, waarbij de lidstaten samen naar oplossingen zoeken om grensoverschrijdende milieuproblemen als luchtverontreiniging, watervervuiling en biodiversiteitsverlies  aan te pakken. Een schoolvoorbeeld hiervan is het Europees Emissiehandelssysteem. Het is de grootste koolstofmarkt van de wereld en heeft tot doel om de regulering van de broeikasgasuitstoot te bewerkstelligen op een kosten-efficiënte manier. Een dergelijke Europese aanpak garandeert bovendien de eerlijke concurrentie tussen de lidstaten, die vaak verschillende regels hanteren.

  
Doelstellingen voor België

Ons land tracht in de discussies over het Europese milieubeleid steeds een erg proactieve en  constructieve rol te spelen. Er wordt naar gestreefd een hoog niveau van milieubescherming te verzoenen met de principes van de eerlijke concurrentie en de mogelijke impact op het sociale weefsel, in overeenstemming met de drie pijlers van duurzame ontwikkeling. Een ver doorgedreven harmonisatie en een systematische toepassing van de communautaire methode zijn daarbij de sleutelwoorden. Ook hecht ons land veel belang aan de principes van voorzorg en de vervuiler betaalt.

Ambitieuze doelstellingen inzake luchtkwaliteit brengen verschillende voordelen met zich mee op het vlak van de verbetering van de volksgezondheid. Niettemin maken ons sterk uitgebouwd transportnetwerk en nauw verweven industrieel weefsel het voor een land als België niet eenvoudig om de vaak erg ambitieuze doelstellingen die de EU oplegt inzake luchtkwaliteit te behalen.

Sinds het Belgische Voorzitterschap in 2010 staat het omzichtig en efficiënt omspringen met natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen hoog op de Europese agenda. Concepten als duurzaam materialenbeheer, hulpbronnen-efficiëntie en circulaire economie hebben sindsdien ingang gevonden in het beleid van de Lidstaten. Niet alleen op het Europese, maar ook op het mondiale niveau onderstreept ons land de nood aan meer duurzame productie en consumptiepatronen. Eind juni 2016 valideerden de EU-lidstaten een breed actieplan inzake circulaire economie, en ons land is tevreden met de effectieve en efficiënte uitvoering van de diverse acties en maatregelen die in het actieplan werden opgenomen. Intussen werd een nieuw actieplan aangekondigd, waarin veel aandacht gaat naar de link tussen circulaire economie en klimaat, een coherenter productbeleid met een versterkte rol voor de consument en tenslotte nood aan een meer preventieve aanpak inzake afvalbeleid.   

Het Zevende Milieuactie-programma is het  huidige Europese beleidskader aangaande leefmilieu en vormt de leidraad voor het milieubeleid in de EU.  Met dit programma heeft de Europese Commissie getracht een efficiënte en duurzame economie te realiseren, waarin de natuur wordt beschermd en de gezondheid en het welzijn van de burgers wordt gewaarborgd. Het huidige programma loopt af, maar in het bredere kader van de Green Deal werd een nieuw 8ste milieuactieprogramma aangekondigd, tot grote tevredenheid van ons land. Dit programma zou meer gefocust zijn en zich inschrijven in de doelstellingen van het Parijs Akkoord en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Ten slotte vormt de vergroening van het proces van het Europees semester een volgehouden horizontaal aandachtspunt voor ons land. Het Europees Semester zou in dit verband een instrument moeten vormen waarbij synergiën gesmeed kunnen worden tussen enerzijds leefmilieu en anderzijds beleidsdomeinen als industrie, onderzoek en ontwikkeling en innovatie. De nieuwe Europese Commissie heeft in elk geval een eerste stap gezet tot dergelijke synergieën, via de integratie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in het Europees Semester.


Gezondheid

Kort gevat

De Lidstaten van de EU organiseren voornamelijk zelf de gezondheidszorg voor hun burgers. De EU vult het nationale beleid aan met het vastleggen van gemeenschappelijke doelstellingen. Ook  leidt een Europese aanpak tot schaalvoordelen door een bundeling van de middelen, bijvoorbeeld door de gemeenschappelijke aankoop van vaccins. De EU zorgt hulp bij de aanpak van gemeenschappelijke uitdagingen zoals epidemieën, chronische ziekten of de vergrijzing.

Het EU-beleid op het gebied van gezondheid vertaalt zich in een gezondheidsstrategie die onder meer inzet op preventie door het promoten van een gezondere levensstijl, gelijke toegang tot gezondheidszorg voor iedereen (ongeacht inkomen, geslacht, ras, enz.) en de aanpak van ernstige internationale bedreigingen van de gezondheid.

De Europese Unie werd in het  voorjaar van 2020 zwaar getroffen door de COVID-19 pandemie. Ondanks de beperkte bevoegdheden die ze bezit om hierop een respons te formuleren, zijn de Europese instellingen en agentschappen er toch in geslaagd om op korte termijn en in verschillende domeinen gecoördineerde maatregelen te nemen: gemeenschappelijke aankopen van beschermingsmateriaal, uitvaardigen van richtlijnen in verband met testmethodes, contact tracing, goedkeuren van flexibele staatsteun en economische maatregelen om de sociale en economische gevolgen voor de lidstaten – en meer bepaald gezinnen en bedrijven- te verzachten.

 
Doelstellingen voor België

Ons land steunt in grote lijnen bovenstaande aandachtspunten van het Europese beleid.

Hoewel sinds de diverse staatshervormingen reeds heel wat bevoegdheden inzake gezondheid zijn overgedragen aan gewesten/gemeenschappen - o.a. gezondheidspreventie en gezondheidsopvoeding- situeren de grote krachtlijnen van het Belgische beleid zich voornamelijk op het federale niveau. Idem wat de coördinatie betreft naar het Europese niveau.

Ons land zet zich op Europees niveau mee in voor een duurzame, toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg. In dit verband denkt België mee na over de toepassing van technologische hulpmiddelen en digitale applicaties in het kader van de zorg, bv. telegeneeskunde en mobile health.

Meer thematische prioriteiten van het Belgische beleid hebben betrekking op de gevolgen van vergrijzing, de problematiek van dementie en de preventie van het gebruik van schadelijke determinanten van de gezondheid, met name alcohol en tabak. Ook heeft ons land aandacht voor de problematiek van gezondheidsongelijkheden tussen en binnen de lidstaten.


Nuttige links