Verdragen, instellingen en politiek project

 
In het kort

De Europese Unie is gegrondvest op de waarden van democratie, de rechtsstaat en de eerbiediging van de grondrechten. Voor de burgers wil ze werk maken van de volgende doelstellingen:

  • vrede en stabiliteit in Europa versterken en het welzijn van de burgers bevorderen;
  • een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht handhaven;
  • een interne markt uitbouwen die gebaseerd is op een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen, die de sociale rechtvaardigheid en de sociale, wetenschappelijke en technische vooruitgang versterkt en bijdraagt aan een hoog niveau van klimaatbescherming;
  • de economische en monetaire Unie versterken;
  • haar waarden en belangen wereldwijd verdedigen, onder meer door te ijveren voor een vrije en eerlijke handel, voor de bescherming van de mensenrechten en voor de strikte naleving van het internationaal recht.

Om deze doelstellingen te bereiken, heeft de Unie rechtsgrondslagen ter beschikking, de Europese Verdragen – waarvan het Verdrag van Lissabon het meest recente is – en de instellingen, met name het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie en het Hof van Justitie.


Doelstellingen voor België

België is sinds 1952, van bij de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, een van de stichtende leden van wat uiteindelijk is uitgegroeid tot de Europese Unie.

België is altijd een drijvende kracht geweest achter de opbouw van een verenigd Europa en heeft er bij de Europese staten steeds voor geijverd werk te maken van een sterkere integratie op de grondslag van de gemeenschappelijke waarden van vrijheid, welvaart, onderwijs, vrede, veiligheid, recht, sociale bescherming, milieu en gezondheid. 

Belgische staatslieden zoals Paul-Henri Spaak, Jean Rey en Jean-Charles Snoy behoorden tot de grondleggers van een verenigd Europa en tot op vandaag spelen Belgische prominenten een belangrijke rol op Europees niveau. Twee voormalige Belgische premiers, Herman Van Rompuy en Charles Michel, werden President van de Europese Raad. Nog andere landgenoten bekleden sleutelfuncties: Koen Lenaerts is president van het Hof van Justitie van de Europese Unie, Didier Seeuws is hoofd van de Task force Brexit van het Secretariaat van de Raad, Guy Verhofstadt is Brexitonderhandelaar voor het Europees Parlement en Gilles de Kerchove is Europees coördinator voor terrorismebestrijding. 

Brussel is de zetel van de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie en de Europese Raad. Verder worden er ook een aantal plenaire vergaderingen en parlementaire commissies van het Europese Parlement gehouden.

Het Europees beleid blijft een vooraanstaand thema in het buitenlands beleid van België. De Europese Unie staat momenteel voor grote uitdagingen: o.a. de COVID-19-crisis, de Brexit, migratie, de uitdagingen voor de rechtsstaat. De antwoorden liggen niet voor de hand. België is er evenwel nog steeds van overtuigd dat alleen een gemeenschappelijk optreden van de Europese Unie en haar lidstaten een doeltreffend en duurzaam antwoord kan bieden op deze omvangrijke en transnationale uitdagingen. De verdieping van het Europees project is vandaag meer dan ooit noodzakelijk.


Nuttige links