Europe Direct, Europa dichter bij de burger

 
Logo van Europe Direct

Europe Direct zijn informatiecentra van de Europese Commissie. Ze werden in 1997 in samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken opgericht. De meeste centra hebben een gaststructuur per provincie/gemeenschap/gewest door wie ze worden ondersteund. Hierna treft u de lijst aan met de verantwoordelijke van deze centra.

Europe Direct:

  • Maatschappelijke interactie en dialoog over de EU en haar beleidsprioriteiten, zoals de Europese Green Deal of het Herstelplan voor Europa, faciliteren, door middel van evenementen of activiteiten, online of offline;
  • Regelmatige contacten leggen en onderhouden met plaatselijke media en andere informatiekanalen, en hen informatie over EU-beleid en -prioriteiten verschaffen;
  • De Commissie helpen bij het in kaart brengen van lokale vraagstukken over de EU en haar beleid;
  • Actief Europees burgerschap op scholen stimuleren;
  • De coördinatie bevorderen tussen EU-netwerken ten dienste van burgers, bedrijven, organisaties en verenigingen, en andere belanghebbenden, in de verschillende Belgische regio’s.
     

Kaart van België waarop de 9 centra van Europe Direct aangeduid staan
 

Voor meer informatie
 

 
Omzendbrief van 1 december 2020:  "Toekenning van subsidies door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de gaststructuur van Europe Direct" (PDF, 581.9 KB)

 Koninklijk Besluit van 3 december 2020 (PDF, 373.27 KB)

 Lijst met de verantwoordelijken van het netwerk Europe Direct België (XLSX, 14.66 KB)

 Lijst met de verantwoordelijken van de gaststructuur van het netwerk Europe Direct België (PDF, 153.87 KB)