Transparantie en communicatie

 
Transparantie en resultaten

De twee belangrijke componenten van een doeltreffende hulpverlening zijn transparantie en resultaten. DGD levert vele inspanningen om dit te verwezenlijken:

Transparantie t.o.v. de Belgische belanghebbenden en de bevolking

Om een transparante ontwikkelingssamenwerking te bevorderen, maakt DGD de gegevens over alle financiële interventies met de eigen budgetten, na een definitieve controle, voor het publiek toegankelijk via een makkelijk te gebruiken zoekmachine. Dit gaat dus nog niet over gegevens in realtime.

Parallel verschaft DGD jaarverslagen aan de OESO aangaande alle Belgische overheidshulp. Naast de interventies van DGD vermelden deze verslagen eveneens de pertinente uitgaven inzake ontwikkelingssamenwerking van de andere Belgische overheidsactoren, zoals de andere overheidsdiensten en -instellingen op federaal, gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk vlak.

Transparantie via de internationale gemeenschap

DGD stelt bovendien elk jaar een verslag op ten behoeve van de OESO over alle officiële Belgische hulp. Naast de interventies van DGD vemeldt dit verslag eveneens de pertinente uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking van de andere officiële Belgische overheidsactoren, zoals de andere overheidsdiensten en -instellingen op federaal, gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk vlak.

Het Comité voor Ontwikkelingshulp (DAC) van de OESO maakt gebruik van deze gegevens voor zijn analyses en vergelijkende overzichten van de Officiële Ontwikkelingshulp of ODA.

België is trouwens in 2012 ook lid geworden van het International Aid Transparency Initiative (IATI), dat nog meer streeft naar transparantie in de uitgaven aan de donorlanden en dat informatie ter beschikking stelt van de ngo's en de ontwikkelingslanden. De IATI heeft een norm ontwikkeld voor de verslagen die ervoor moet zorgen dat de gegevens makkelijk en automatisch beschikbaar zijn in de ontwikkelingslanden.

Door lid te worden van het IATI heeft België er zich toe verbonden om zijn verslagen op te stellen op basis van de IATI-norm, en dit ten laatste tegen 2015.


Communicatie

Onze visie op een transparant ontwikkelingsbeleid bestaat erin:

  • de pertinente informatie en documentatie over het beleid, de acties, de resultaten en de partners van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op een adequate manier te verzamelen;
  • die op systematische wijze mede te delen aan het Belgische publiek, aan de betrokken partijen en aan de begunstigden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden.

Het adequaat informeren van het publiek over het beleid en de acties van de overheden is immers een fundamenteel kenmerk van een democratie.

Om tot een transparant ontwikkelingsbeleid te kunnen komen, dient de pertinente informatie en documentatie met betrekking tot het beleid, de acties, de resultaten en de partners van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op een adequate manier verzameld te worden en systematisch meegedeeld te worden aan het Belgische publiek, aan de betrokken partijen en aan de begunstigden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden.

De doelstelling bestaat er dus in om te waken over de noodzakelijke transparantie in het Belgische beleid inzake ontwikkelingssamenwerking. Deze benadering zal het ook mogelijk maken om de kennis over de Belgische Ontwikkelingssamenwerking te verbeteren en meer steun te verkrijgen voor de gevoerde acties.

Lees de  Strategienota Communicatie (PDF, 1.48 MB)

Als u meer wilt weten over de communicatie en de zichtbaarheid, dan klikt u hier.