Financiering van ngo’s

 
Cofinanciering van niet-gouvernementele organisaties

De Belgische overheid biedt vijf mogelijkheden aan voor de cofinanciering van niet-gouvernementele organisaties (ngo's):


1. Cofinanciering van programma's (75% of 85%) van door de federale overheid erkende, geregistreerde en in België verankerde ngo's.

  • Belgische vzw's die wensen erkend te worden als ontwikkelings-ngo kunnen alle informatie over de voorwaarden verkrijgen bij DGD.
  • Ngo's van ontwikkelingslanden kunnen ook financiering verkrijgen maar enkel via partnerschap met een erkende Belgische ngo die in hun land aanwezig is. Voor het aangaan van dergelijk partnerschap wordt best direct contact opgenomen met de betreffende Belgische ngo. Zie lijst van de erkende Belgische ngo's.

 
2. Spoedhulp - rehabilitatie - voedselhulp

In het kader van natuur- of humanitaire rampen wordt financiering enkel toegekend via erkende Belgische ngo's en internationale organisaties:

  • In het geval van crisissituaties zijn aanvragen van erkende Belgische ngo's, multilaterale organisaties en het Internationale Rode Kruis ontvankelijk bij de Dienst Humanitaire hulp van DGD. Oproepen van internationale organisaties worden over het algemeen gecoördineerd via OCHA.
  • Voedselhulp wordt uitsluitend toegekend via de internationale organisaties FAO en WFP en de ngo OXFAM.


3. Conflictpreventie, vredesopbouw en mensenrechten

De Belgische overheid financiert projecten en programma's in potentiële conflictgebieden en post-conflictgebieden, uitsluitend vanwege internationale organisaties en verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking.

Aanvragen kunnen worden ingediend via de Belgische ambassades of bij Dienst S0.1. Meer info...

 
4. Maatschappijopbouw

Deze kredietlijn voorziet directe financiering van ngo's van ontwikkelingslanden, doch beperkt zich tot sommige partnerlanden van de officiële Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend bij de Belgische ambassade ter plaatse (attaché ontwikkelingssamenwerking).

Meer weten...