Partnerlanden

 
De Belgische aanwezigheid op het terrein 

Partnerlanden

De 14 partnerlanden van de gouvernementele samenwerking werden geselecteerd op basis van o.a. de graad van armoede, aspecten van goed bestuur en de mogelijkheden voor België om betekenisvolle hulp te bieden. De precieze criteria voor de landenkeuze liggen vast in de Wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, die een maximum van 14 partnerlanden bepaalt. De lijst met geselecteerde landen werd vastgelegd in een Koninklijk Besluit (KB van 26 januari 2004).

Als gevolg van deze concentratiepolitiek heeft DGD zich intussen als donor uit een aantal landen teruggetrokken, maar de aangegane bilaterale akkoorden worden wel nageleefd en afgerond.

Het is de bedoeling om langdurige samenwerkingsrelaties met deze partnerlanden te kunnen onderhouden. Dit wordt vastgelegd in indicatieve samenwerkingsprogramma’s op meerjarenbasis (ISP), onderhandeld met het land in kwestie. Met het oog op een grotere doeltreffendheid (in overeenstemming met de Parijsverklaring) worden ook afspraken gemaakt over de taakverdeling tussen de verschillende donoren aanwezig in een partnerland. Op basis daarvan wil België haar gouvernementele samenwerking concentreren op maximaal 2 sectoren. Dit wordt in de praktijk gebracht in de nieuwe indicatieve samenwerkingsprogramma’s die afgesloten werden sinds 2008, met uitzondering voor de landen in Centraal-Afrika waar onze hulp omvangrijker is.

De voorbereiding en opvolging van de gouvernementele programma's gebeurt ter plaatse door de attachés voor ontwikkelingssamenwerking van de Belgische ambassades, terwijl de uitvoering hoofdzakelijk in handen is van Enabel.

Enabel is in de partnerlanden aanwezig met "plaatselijke vertegenwoordigers", belast met het toezicht op de uitvoering van de programma's en projecten. De technische assistenten (lokale en internationale deskundigen) voor de projecten worden door Enabel aangeworven en ressorteren onder deze laatste.

 
De 14 partnerlanden:

Benin - Burkina Faso - Burundi - DR Congo - Guinee - Mali - Marokko - Mozambique - Niger - Oeganda - Palestijns Gebied - Rwanda - Senegal - Tanzania