Benin

 
Kaart en vlag Benin


HDI landenprofiel (UNDP): http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/BEN


Gouvernementele samenwerking

De samenwerking tussen België en Benin dateert uit de jaren 70. Toen Benin werd opgenomen in de lijst met partnerlanden, vond de eerste vergadering van de gemengde commissie Benin-België plaats (in december 1998) en op 28/2/14 werd de 4de vergadering gehouden.

België staat op de 9de plaats van donorlanden voor Benin, (6de bilaterale donor) na Nederland, Duitsland, Denemarken, de Verenigde Staten, de FAfd, Frankrijk, de IDA en de instellingen van de Europese Unie. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking is actief in vier departementen die worden beschouwd als de armste van Benin, namelijk: Atacora, Donga (in het noordwesten van het land), Mono et Couffo (in het zuidwesten van het land). De samenwerking richt zich momenteel vooral op de landbouwsector en de gezondheidssector. Decentralisatie wordt niet langer ondersteund als sector maar er wordt wel rekening mee gehouden via de gedecentraliseerde instellingen van de gezondheids- en landbouwsector.

Het programma dat België heeft opgezet, streeft naar een versterking van het gezondheidssysteem in zijn geheel, via stimulering van een sectorale aanpak. Het richt zich vooral op het centrale niveau van het Ministerie van Gezondheid en op het tussenniveau. De specifieke doelstelling is "kwaliteitsvolle gezondheidszorg beter toegankelijk maken voor de bevolking, dankzij steun aan het Ministerie van Gezondheid om zo de efficiëntie van de operationele structuren te vergroten".


Hardnekkige armoede en de Beninse strategie om te strijden tegen armoede

De indicatoren voor armoede en menselijke ontwikkeling in Benin zijn zorgwekkend. Gemeten in monetaire termen, is tussen 2002 en 2006 het percentage van de bevolking dat arm is gestegen van 28,5% naar 37,4%. Het economisch groeipotentieel van Benin hangt grotendeels af van de landbouwsector die vandaag goed is voor bijna 36% van het bruto binnenlands product en 88% van de exportopbrengsten en die 75% van de actieve bevolking tewerk stelt.

De landbouwsector wordt nog steeds gedomineerd door de katoenteelt, die ongeveer 80% van de export van Benin vertegenwoordigt. Daarom richt het Belgisch samenwerkingsprogramma zich op diversifiëring en op de intensivering van landbouwteelten als rijst en groentegewassen. Die inspanningen moeten helpen om een groeiende bevolking te voeden en om de inkomsten van de landbouwers te verhogen.

Benin kampt niet alleen met armoede, we zien er ook een stagnatie van de gezondheidsindicatoren. Zo was de moedersterfte er in 2009 hoger dan in 2001. De huidige toestand is deels te wijten aan een ongeschikt aanbod en heel lage percentages van mensen die gezondheidsdiensten bezoeken (39% in de overheidssector).

Voor wat betreft het bereiken van de Millenniumdoelstellingen (MDG’s) tegen 2015, is de weg traag, gevarieerd en bezaaid met hindernissen (onaangepast macro-economisch kader, gebrek aan financiering, weinig mobilisatie van de ODA …). De armoede is hardnekkig, de kansen om MDG1 te halen zijn gering. Er is veel kans dat de toegang tot een universeel basisonderwijs (MDG2) wordt bereikt (maar er zijn grote verschillen tussen jongens en meisjes en tussen de steden en het platteland), net zoals de kans groot is dat de doelstelling voor een vermindering van de zuigelingen- en kindersterfte (MDG4) en toegang tot drinkbaar water (MDG7) worden gehaald. De nutritionele situatie blijft precair: 4 kinderen op de 10 hebben een groeiachterstand. Malaria is de belangrijkste aandoening. De vruchtbaarheidsgraad blijft erg hoog.

Benin heeft een document uitgewerkt met als titel La vision "ALAFIA 2025" dat stelt dat "Benin in 2025 een land is dat goed wordt bestuurd, een land dat één is en vrede kent, met een welvarende en concurrerende economie, met culturele uitstraling en sociaal welzijn". Uit die langetermijnstrategie ontstonden de Orientations Stratégiques du Devéloppement (OSD) op middellange termijn die rekening houden met het halen van de MDG’s ("het totale concurrentievermogen verbeteren en de armoede verminderen”). De OSD werden omgezet in de nieuwe Stratégie pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 2011-2015 (SCRP) met als algemene doelstelling "het versnellen van de economische groei om de armoede aanzienlijk terug te dringen en de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren". Die SCRP werd op zijn beurt vertaald in een "Programme d’Action Prioritaires": duurzame versnelling van de groei en de hervorming van de economie, ontwikkeling van infrastructuren, versterking van het menselijk kapitaal, versterking van de kwaliteit van bestuur, evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de nationale ruimte.


Meer info