Marokko

 
Kaart en vlag Marokko


HDI landenprofiel (UNDP): http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MAR

 
Het Koninkrijk Marokko is een belangrijke partner van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. De samenwerking verloopt via verschillende kanalen, waarvan de eerste twee de belangrijkste zijn: (1) gouvernementele samenwerking, (2) niet-gouvernementele samenwerking, (3) multilaterale samenwerking en (4) ondersteuning van de privésector.

 
1. Gouvernementele samenwerking

Reeds in 1965 ondertekenden België en Marokko de Algemene Overeenkomst van Technische Samenwerking. Daarmee werd Marokko een van de eerste partners van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Sindsdien is deze samenwerking een rol blijven spelen bij de ontwikkelingsprogramma’s en -beleidslijnen in Marokko. Momenteel lopen in Marokko twee samenwerkingsprogramma’s: het Samenwerkingsprogramma 2010-2013 dat op traditionele sectoren zoals landbouw en waterbeheer is gericht, en het Samenwerkingsprogramma 2016-2020.

Het nieuwe programma geeft uitvoering aan de Belgische strategie voor middeninkomenslanden. Voortaan zal de toegevoegde waarde van de Belgische samenwerking meer in de "zachte" dan in de "harde" segmenten tot uiting komen. Capaciteitsopbouw en de overdracht van vaardigheden en technologie zullen de voorkeur krijgen boven  sectorale investeringsprogramma’s en -projecten. Het nieuwe programma zal tegemoetkomen aan de prioriteiten van zowel de minister van Ontwikkelingssamenwerking (digitalisering, duurzame en inclusieve economische groei, een op mensenrechten gebaseerde benadering) als van Marokko (nadruk op vrouwen- en kinderrechten en de migratieproblematiek). Het zwaartepunt komt op vier grote programma’s te liggen: (i) een programma ter bevordering en bescherming van vrouwen- en kinderrechten, (2) een programma ter ondersteuning van het beheer van het migratiethema, (3) een programma ter ondersteuning van de ontwikkeling van het ondernemerschap van vrouwen en jongeren en (4) een programma ter versterking van de vaardigheden bij leidinggevenden binnen de overheid, zowel op centraal als op lokaal niveau.

Tevens moet worden opgemerkt dat België zich ook inzet op het niveau van de passieve gedelegeerde samenwerking door steun te verlenen aan het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) en het Kinderfonds van de Verenigde Naties (Unicef).

 
2. Niet-gouvernementele samenwerking

In Marokko zijn elf indirecte actoren actief. Hun interventies worden via verschillende kanalen uitgevoerd: ngo’s, vakbondssamenwerking, universitaire samenwerking en gemeentelijke samenwerking. De prioritaire thema’s zijn onder meer de capaciteitsopbouw van de netwerken van de actoren voor sociale verandering, gemeentelijk welzijnswerk en vrouwen- en kinderrechten.

 
3. Multilaterale samenwerking

Algemeen gesteld nemen de bijdragen van de multilaterale samenwerking ten voordele van een land of regio sinds 2009 af. Dat geldt ook voor Marokko, waar de recente uitgaven betrekking hebben op de kosten van de Junior Professional Officers en de Vrijwilligers van de Verenigde Naties.

 
4. Ondersteuning van de privésector

Deze ondersteuning wordt verwezenlijkt via BIO, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden. Zij heeft een inbreng in een reeks projecten die betrekking hebben op ontwikkelingsfondsen, investeringsfondsen of expertisefondsen. 


Meer info