Rwanda

 
Kaart en vlag Rwanda


HDI landenprofiel (UNDP):  http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/RWA

 
De Republiek Rwanda is voor België het 2de partnerland dat geniet van officiële ontwikkelingshulp (ODA). Dit wordt bevestigd door de evolutie van de cijfers van de officiële Belgische Ontwikkelingshulp aan dit land. De ODA van België aan Rwanda is immers onophoudelijk gestegen sinds de samenwerking werd hernomen, nadat die verschillende jaren geblokkeerd was omwille van de genocide. Ze is gestegen van 15,3 miljoen euro in 2004 naar een gemiddelde dat sinds 2008 schommelt tussen de 46 en 57 miljoen euro per jaar.

De bilaterale samenwerking is veruit het belangrijkste kanaal voor onze samenwerking. De uitgaven van de directe bilaterale samenwerking met Rwanda bedroegen 32,1 miljoen euro in 2008, 42,6 miljoen euro in 2010 en 44,9 miljoen euro in 2011.

De gouvernementele samenwerking werd in 2004 hernomen, met de ondertekening van een Algemene Overeenkomst en een indicatief samenwerkingsprogramma (ISP) 2004-2006 (75 miljoen euro), met plattelandsontwikkeling, gezondheidszorg en goed bestuur als belangrijkste sectoren. Op 19 mei 2011 werd tijdens een Gemengde commissie van de Rwandees-Belgische Samenwerking een nieuw indicatief samenwerkingsprogramma overeengekomen voor de periode 2011-2014 en voor een bedrag van 160 miljoen euro (of gemiddeld 40 miljoen euro per jaar) met mogelijkheid tot versterking (aanmoedigingsschijf van 40 miljoen euro extra) vanaf september 2013, indien kan worden vastgesteld dat er concrete stappen voorwaarts zijn gezet op het gebied van democratisch bestuur en een meer open samenleving (pers).

Dit nieuw ISP 2011-2014 focust op: de toegang tot energie en productie (hernieuwbare energie: geothermie), de ontwikkeling in Rwanda; het zich eigen maken van de tussenkomsten voor ontwikkeling; capaciteitsversterking; bevordering en integratie van gelijke kansen voor mannen en vrouwen; bestuur en justitie via een gedelegeerde samenwerking.

Buiten het huidig ISP richten de lopende programma's zich vooral op: toegang tot elektriciteit voor de plattelandsbevolking via hernieuwbare energie, waterkrachtcentrales, herbebossing (energie), toegang tot drinkbaar water, steun aan de gezondheidszorg, ondersteuning voor beroepsopleidingen, ondersteuning voor landbouwopleidingen en de productie van zaden.

De voorbije vier jaar zijn de uitgaven van de niet-gouvernementele samenwerking met Rwanda licht gedaald, van 6,5 miljoen euro in 2009 tot 5,8 miljoen euro in 2011.

De niet-gouvernementele Belgische samenwerking in Rwanda verloopt via verschillende kanalen: Belgische ngo's (2,8 miljoen euro in 2012), lokale ngo's (0,5 miljoen euro in 2011), de universitaire en wetenschappelijke samenwerking en andere gespecialiseerde organisaties. Enkele ngo's die in 2013 actief waren in Rwanda:

  • Protestantse Solidariteit (strijd tegen aids)
  • het Rode Kruis van België (bescherming van kwetsbare kinderen en vermindering van het risico op rampen)
  • ADA (capaciteitsversterking in de productie en structurering van coöperatieven)

Via het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid financiert de Belgische Ontwikkelingssamenwerking momenteel 2 projecten die gericht zijn op de verbetering van de voedselzekerheid in Rwanda. De lopende projecten worden uitgevoerd door ngo's (AQUADEV en Caritas) voor een totaal van 5.205.069 euro.


Humanitaire hulp

De humanitaire operaties in Rwanda worden gefinancierd via verschillende begrotingslijnen van de ontwikkelingssamenwerking en van de preventieve diplomatie. De financiering bedroeg 1,15 miljoen euro in 2010 en 0,98 miljoen euro in 2011. De humanitaire hulp wordt verleend via diverse kanalen (multilaterale organisaties en ngo's). Bovendien ontvangen internationale humanitaire organisaties (UNHCR, OCHA, enz.) sinds 2009 bijdragen voor hun algemene inkomsten maar ook voor flexibele fondsen zoals het "Central Emergency Response Fund" (CERF). Die bijdragen, die onrechtstreeks ten goede komen aan Rwanda, worden wereldwijd toegewezen en het is dus onmogelijk om het precieze bedrag te ramen dat naar elke begunstigde gaat.


Corruptie

Aangezien corruptie een hinderpaal vormt voor ontwikkeling, heeft België in 2010 beslist om, via de basissubsidie "transition", het project van Transparancy International te financieren. Het project streeft naar de oprichting van Centres d'Assistance Juridique et d'Action Citoyenne, die steunen op plaatselijke actoren. België steunt de versterking van het centrum van Kigali evenals de oprichting van twee lokale centra. Die centra geven slachtoffers en getuigen van corruptie juridische bijstand.


Meer info


Belgische vertegenwoordiging

Landensite Rwanda