Senegal

 
Kaart en vlag Senegal


HDI landenprofiel (UNDP): http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/SEN

 
Sinds zijn onafhankelijkheid in 1960 is Senegal een stabiele republiek waar achtereenvolgens drie democratisch verkozen presidenten aan de macht waren. De samenwerking tussen België en Senegal begon al op 1 juli 1968.

De jaarlijkse groei schommelt tussen 2 en 5% (3,9% in 2012), wat echter onvoldoende is om de armoede drastisch terug te schroeven en om de bevolkingstoename te compenseren. Senegal heeft in 2005 een Stratégie de Croissance Accélérée (SCA) aangenomen, met als doel van Senegal een opkomend land te maken door een groei te bereiken rond de 7 à 8%. Die doelstellingen werden helaas nooit gehaald. De voorbije jaren zag de staat dan wel haar inkomsten stijgen, maar die blijven nog steeds onvoldoende om de uitgaven te dekken. Bijna de helft van de bevolking (46,7%) leeft onder de nationale armoededrempel (Wereldbank, 2011) en 20% van de bevolking leeft in een situatie van voedselonzekerheid.

De regio van het "aardnotenbekken" (Kaolack, Kaffrine, Diourbel en Fatick), waar de activiteiten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in Senegal geconcentreerd zijn, is een van de regio's die het zwaarst getroffen is door armoede. Sinds 2009 is de Belgische Ontwikkelingssamenwerking ook aanwezig in de aangrenzende regio van Thiès. België en Senegal hebben een indicatief samenwerkingsprogramma ondertekend voor de periode 2010-2013, voor een bedrag van 52,5 miljoen euro. Ons land sluit zich aan bij de prioriteiten die werden vastgelegd door de Senegalese regering, en concentreert zijn hulp op twee prioritaire sectoren: water en sanitatie op het platteland enerzijds, gezondheidszorg anderzijds. Transversale thema's waarvoor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zich inzet in Senegal zijn gender, de rechten van het kind en het milieu/klimaatverandering.


Water en sanitatie op het platteland

Senegal heeft een programma opgezet voor drinkwater en sanering: het Programme national Eau Potable et Assainissement pour le Millénaire (PEPAM). Bedoeling is om tegen 2015 82% van de plattelandsbevolking toegang te bieden tot drinkbaar water en 63% tot sanitaire voorzieningen.

Onze actie in het aardnotenbekken sluit hierop aan. België streeft naar een kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van de drinkwater- en sanitatiediensten die worden geboden aan de plattelandsbevolking, op een duurzame wijze en in een benadering van geïntegreerd beheer van de watervoorraad. Overigens omvat ons programma ook de realisatie van waterreservoirs en boorsites om de productie in bosbouw, landbouw en veeteelt te verhogen.


Gezondheidszorg

Sinds 1975 ondersteunt België de sector van basisgezondheidszorg in Senegal. Het Belgisch-Senegalese gezondheidsprogramma (bestemd voor de plattelandsbevolking van de 5 concentratieregio's) bestaat uit drie componenten die elkaar aanvullen: ondersteuning van het sanitair beleid van het Ministère de la Santé et de l’Action Sociale; ondersteuning voor het gezondheidsaanbod om aan de bevolking kwalitatieve diensten te verzekeren; en een ondersteuning van de gezondheidsvraag door de ziektekostenverzekering te professionaliseren zodat de bevolking geniet van een billijke toegang tot die diensten.


En verder

België draagt bij aan een programma voor de bestrijding van klimaatverandering dat door het UNDP wordt uitgevoerd in de regio van Fatick en aan een programma voor opleiding en beroepsinschakeling dat wordt uitgevoerd door de Luxemburgse Coöperatie. Overigens kent ons land beurzen toe om de capaciteit te versterken van de Senegalese partnerinstellingen.


Meer info


Belgische vertegenwoordiging

Landensite Senegal