Europese Consensus over Ontwikkeling

 

De Europese Ontwikkelingsconsensus van 2005 is een beleidsverklaring die het streven van de EU illustreert om armoede uit te roeien en te bouwen aan een meer stabiele, billijke wereld. De tekst definieert gemeenschappelijke waarden, doelstellingen, principes en verbintenissen die de Europese Commissie en de lidstaten via hun ontwikkelingsbeleid in de praktijk zullen brengen, meer bepaald:

  • armoede terugdringen - een verbintenis die voornamelijk steunt op de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen. De verwezenlijking van deze doelstelling zal het mogelijk maken het hoofd te bieden aan andere uitdagingen zoals duurzame ontwikkeling, hiv/aids, veiligheid, conflictpreventie, gedwongen migratie enzovoort, met als doel een billijke mondialisering tot stand te brengen;
  • ontwikkeling gebaseerd op de democratische waarden van Europa - eerbied voor de mensenrechten, de democratie, de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat, goed bestuur, gelijkheid tussen vrouwen en mannen, solidariteit, sociale rechtvaardigheid en doeltreffende multilaterale actie (vooral via de Verenigde Naties);
  • de ontwikkelingslanden zijn de eerste verantwoordelijken voor hun ontwikkeling - principe waarvan de praktische tenuitvoerlegging steunt op nationale strategieën die zijn uitgewerkt in samenwerking met niet-gouvernementele organisaties en die gebruik maken van de nationale hulpbronnen. De hulp van de EU wordt afgestemd op die nationale strategieën en procedures.

Bron: ec.europa.eu/europeaid

Lees hier de volledige tekst
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/european_consensus_2005_en.pdf

Meer informatie:
http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12544_nl.htm