De Sustainable Development Goals (SDG's)

 

Eind september 2015 hebben alle lidstaten van de Verenigde Naties 17 ambitieuze doelstellingen (of SDG’s) opgesteld om de wereld te verbeteren tegen 2030. De eerste 15 doelen stemmen overeen met de 3 pijlers van duurzame ontwikkeling: people (sociaal), planet (ecologisch) en prosperity (economisch). De 2 laatste doelen scheppen het onmisbare kader: peace (SDG16 - vrede en veiligheid) en partnerschap (SDG17). Een eerste kennismaking.


SDG 1 

Vandaag leven vele mensen in ontwikkelingslanden met minder dan 1,25 dollar per dag. Bedoeling is om armoede op nationaal vlak te halveren tegen 2030. Uiteindelijk moet armoede de wereld uit.

 

SDG 2 

Iedereen heeft toegang tot betaalbare voeding. Nieuwe landbouwtechnieken zullen gezond en kwalitatief voedsel op een duurzame manier verbouwen. Zo heeft elk mens voedselzekerheid.

 

SDG 3 

Kinder- en moedersterfte moeten dalen. Hetzelfde geldt voor drank- en druggebruik. Informatie over besmettelijke ziektes is noodzakelijk om de verspreiding ervan tegen te gaan. De VN wil mentale ziektes meer onder de aandacht brengen en pleit voor minder verkeersdoden.

 

SDG 4

Jongens en meisjes kunnen vrij naar de lagere en middelbare school gaan. Ze krijgen ook de kans om verder te studeren. Technisch, beroeps- of universitair onderwijs moet vrij toegankelijk zijn, ongeacht geslacht of afkomst.

 

SDG 5 

We moeten komaf maken met genderongelijkheid: het glazen plafond, de loonkloof en gendergeweld. Vrouwen hebben, net zoals mannen, recht op een goede gezondheid en kennis over seksualiteit en voortplanting.

 

SDG 6 

Eenieder heeft recht op veilig drinkbaar water en sanitaire voorzieningen. De waterkwaliteit zal verbeteren, onder meer door vervuiling te verminderen, te stoppen met chemicaliën te dumpen en  afvalwater met de helft te reduceren. Waterschaarste moet aangepakt worden.

 

SDG 7

Energie moet efficiënter geproduceerd en gebruikt worden. Iedereen krijgt toegang tot moderne, betaalbare en duurzame energie. Hernieuwbare bronnen worden steeds belangrijker.

 

SDG 8 

Vooral de minst ontwikkelde landen hebben nood aan economische groei. Veilige werkomstandigheden, waardig werk voor mannen, vrouwen en jongeren en bescherming van de arbeidsrechten kunnen daartoe bijdragen. De VN wil slavernij, dwangarbeid en kinderarbeid uitroeien. Economische groei mag in geen geval schade toebrengen aan het milieu.

 

SDG 9 

Een sterke economie en maatschappelijk welzijn steunen op een degelijke duurzame infrastructuur. Ook innovatieve industrie en internet voor iedereen zijn essentieel.

 

SDG 10 

Ongelijkheid – zowel tussen landen onderling en binnen landen zelf – moet aangepakt worden. Lage lonen kunnen bijvoorbeeld sneller groeien en ontwikkelingslanden moeten meer inspraak krijgen  in de besluitvorming van internationale financiële en economische instellingen.

 

SDG 11 

De huisvesting van de toekomst dient rekening te houden met een groeiende bevolking. Dat gaat gepaard met veilig, proper en duurzaam bouwen. Woongebieden krijgen meer groen en natuur. Degelijk openbaar vervoer biedt een antwoord op verkeersvervuiling.

 

SDG 12 

Onze consumptiemaatschappij produceert veel afval. Grondstoffen duurzaam beheren en efficiënt gebruiken is dan ook een must. Wereldwijd moeten mensen warm gemaakt worden voor een groenere levensstijl. Verder wil men de voedselverspilling indijken en minder afval produceren.

 

SDG 13 

De klimaatverandering treft elk land in elk continent. Daarom dient het beleid maatregelen te voorzien en moeten burgers zich bewust worden van manieren van klimaataanpassing. De VN wil kwetsbare naties weerbaarder maken tegen natuurrampen.

 

SDG 14 

Zeeën en oceanen lopen gevaar en moeten beschermd worden. Overbevissing, afval en illegale visserij staan haaks op een duurzaam beleid. Subsidies voor dergelijke praktijken zullen verdwijnen.

 

SDG 15 

Ecosystemen op land zoals bossen, moerassen en gebergten dienen beschermd te worden. Behoud van de biodiversiteit is prioritair. Aangetaste natuurgebieden worden hersteld.

 

SDG 16 

Vrede, veiligheid en rechtszekerheid zijn essentieel voor een betere wereld. Daarbij hoort ook de bescherming van kinderen tegen misbruik of mishandeling en de strijd tegen corruptie. Mensen hebben recht op competent en eerlijk bestuur op alle niveaus.

 

SDG 17 

De VN verwacht meer samenwerking: tussen bedrijven, regeringen, burgers en organisaties, maar ook tussen alle spelers onderling. Technologie, het delen van kennis, handel, financiën en data zijn heel belangrijk. Samenwerking vormt de sleutel voor verdere duurzame groei.
 

Acht vragen over de Sustainable Development Goals (SDG's)

 
HLPF / Eerste Belgische evaluatierapport

Jaarlijks wordt de realisatie van de doelstellingen opgevolgd op het “High Level Political Forum on Sustainable Development” (HLPF) in New York. De FOD Buitenlandse Zaken neemt de coördinerende rol waar voor de Belgische participatie aan deze jaarlijkse “hoogmis” omtrent duurzame ontwikkeling.

Op het HLPF van 2017 stelde België haar eerste eigen evaluatierapport voor. Het rapport is het resultaat van een intensief en inclusief proces, waarbij de federale overheid, de deelstaten en een groot aantal maatschappelijke organisaties betrokken waren.


Online

Ontdek alle SDG’s en targets op www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/