Algemeen overzicht + methodologie

 

Humanitaire hulp verschilt van de andere soorten hulp die België aan ontwikkelingslanden biedt. Het doel van humanitaire hulp is duidelijk afgebakend: levens redden, het lijden verzachten en de menselijke waardigheid bewaren.

Aan de Belgische strategie voor humanitaire hulp ligt een principiële benadering ten grondslag die is ingegeven door het humanitair recht, de beginselen en praktijken van Goed Humanitair Donorschap en de consensus van de Europese Unie (EU) betreffende humanitaire hulp. De Belgische humanitaire hulp is in overeenstemming met de beginselen inzake humaniteit, onpartijdigheid, neutraliteit en onafhankelijkheid. Het beginsel inzake humaniteit houdt in dat menselijk lijden moet worden tegengegaan, ongeacht de plaats waar het zich voordoet, met bijzondere aandacht voor zij die het meest kwetsbaar zijn. De waardigheid van alle slachtoffers moet worden geëerbiedigd en beschermd. Onpartijdigheid betekent dat humanitaire hulp alleen mag worden verleend op basis van de behoeften, zonder discriminatie tussen of binnen de getroffen bevolkingsgroepen. Neutraliteit houdt in dat geen van de partijen in een al dan niet gewapend conflict mag worden begunstigd bij de verlening van humanitaire hulp. Onafhankelijkheid behelst dat humanitaire hulpverleners bij het verlenen van bijstand niet gebonden zijn aan andere van de donoren uitgaande beleidsbeslissingen en acties op het terrein.

De Belgische inspanningen komen vooral tot uiting in de ondersteuning van internationale en civiele partnerorganisaties die hebben aangetoond dat ze over de nodige expertise en capaciteit beschikken om resultaten te boeken en dat ze bereid zijn om daar op open wijze over te rapporteren. Concreet ondersteunen wij de internationale partnerorganisaties en maatschappelijke organisaties door op een systematische manier bij te dragen aan het versterken van gemeenschappelijke internationale humanitaire interventiepistes.