Infrastructuur

 
Basisinfrastructuur

De sector “basisinfrastructuur” vormt een van de vijf sectoren waarop de Belgische ontwikkelingsamenwerking zich concentreert, zoals vastgelegd in de Wet op de Internationale Samenwerking van mei 1999. De nadruk ligt op eerder kleinschalige werken zoals sanering (waterputten, afvalwatervoorzieningen, …), rurale toegangswegen,  lokale energievoorzieningen,... Hiermee is meteen het verschil aangegeven met de grotere infrastructuurprojecten waarvoor België als kleinere donor doorgaans niet de meest geschikte partner is. Dat neemt niet weg dat in ruimer samenwerkingverband met multilaterale organisaties, België wel nog kan bijdragen aan noodzakelijke grotere infrastructuurwerken.

Het is moeilijk om cijfers te plakken op de precieze omvang van deze sector in de Belgische samenwerking, omdat ze niet samenvalt met de indeling in (sub-)sectoren van het ontwikkelingscomité van de OESO aan wie alle donorlanden rapporteren over de kanalen en sectoren van de samenwerking. Basisinfrastructuurprojecten staan doorgaans ook niet op zichzelf, maar vormen vaker een onderdeel van bijvoorbeeld een groter programma voor plattelandsontwikkeling, voor gezondheid of districtsontwikkeling.