Biodiversiteit

 

Het Biodiversiteitsverdrag van de Verenigde Naties beoogt het behoud van de biologische diversiteit en het duurzaam gebruik van zijn bestanddelen. Speciale aandacht gaat uit naar eerlijke en billijke verdeling van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van genetische rijkdom. Verder wordt de toegang tot de genetische hulpgoederen nagestreefd met in acht name van de rechten over deze bronnen. Aangepaste transfer van technologie en het belang van de traditionele kennis zijn belangrijk voor de Minst Ontwikkelde Landen. In 2002 heeft de vergadering van de belanghebbenden in het Verdrag inzake biologische diversiteit besloten om tegen 2010 significante beperkingen op te leggen in termen van biodiversiteit.

Voor België droeg de FOD Leefmilieu in 2001 ongeveer 95.000 euro bij aan UNCBD als vrijwillige bijdrage voor de werking van het Permanent Secretariaat. Vanaf 2002 draagt DGD bij aan het Secretariaat van het Verdrag voor ongeveer hetzelfde bedrag. Door de inwerkingtrede van het protocol tussen de federale overheid en de overheden van gewesten en gemeenschappen is de federale bijdrage gedaald tot 30% van dit bedrag, vermeerderd met een veiligheidsmarge van 5% voor wisselkoersschommelingen.

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is het Belgisch nationaal Knooppunt voor het “Verdrag inzake biologische diversiteit” (VBD), het Centrum voor informatie-uitwisseling over biodiversiteit “Clearing House Mechanism” (CHM) [1] en het “Wereldwijd Taxonomisch Initiatief” (GTI). Het Instituut is ook een van de medeoprichters van het “Consortium de partenaires scientifiques sur la biodiversité” dat de capaciteiten van de ontwikkelingslanden op het vlak van biodiversiteit wil versterken.

De Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen begonnen samen te werken in 1999 in antwoord op een vraag van de DR Congo om ondersteuning voor het CHM. Dit project, specifiek gericht op Afrikaanse landen, gaf een opleiding over de ontwikkeling van websites voor de knooppunten en webmasters van het CHM.

De nieuwe strategie 2014-2023 van het KBIN streeft de algemene doelstelling na om “de wetenschappelijke en technische capaciteiten te versterken die nodig zijn voor een efficiëntere toepassing van het Verdrag inzake biologische diversiteit en het Strategisch Plan voor biodiversiteit 2011-2020 om zo bij te dragen tot de bestrijding van de armoede en de duurzame ontwikkeling in de wereld.”

Naast deze activiteiten gericht op het Zuiden, organiseert DGD samen met KBIN regelmatig vormingsessies binnen DGD om te komen tot een betere transversale aanpak van leefmilieu, specifiek een betere bescherming van de biodiversiteit, in de programma’s en projecten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Het  magazine Dimensie 3 (PDF, 2.28 MB) (januari-februari 2010) is volledig gewijd aan biodiversiteit.

----------------------
[1] Het CHM, een tool van het VBD, is een wereldwijd netwerk dat de informatie-uitwisseling en samenwerking tussen landen vergemakkelijkt.