Global Environment Facility

 

De Global Environment Facility (GEF) werd opgericht in 1994 als een onafhankelijk financieel mechanisme voor het verlenen van giften en zachte leningen om de meerkosten te dekken van maatregelen die de bescherming van het wereldleefmilieu en het promoten van duurzame ontwikkeling nastreven. Dit gebeurt via zes “Focal Areas”: klimaatverandering, biodiversiteit, internationale wateren, bodemaftakeling, bescherming van de ozonlaag en Persistente Organische Vervuilers.

Financiële middelen voor de GEF worden om de vier jaar wedersamengesteld. Momenteel is de vijfde wedersamenstellingsperiode lopende. In mei 2010 werden de onderhandelingen over de 5e wedersamenstelling van de middelen van de GEF (GEF-5) afgerond, met als resultaat een belangrijke verhoging van de totaalsom. Deze verhoging van de middelen van de GEF was nodig als gevolg van de verschillende internationale afspraken die recent gemaakt werden. De GEF fungeert immers als centraal financieringsmechanisme voor het operationaliseren van de doelstellingen van verschillende grote milieuconventies: het Klimaatverdrag, het Biodiversiteitsverdrag, het Desertificatieverdrag en het Verdrag van Stockholm inzake Persistente Organische Vervuilers.

België zegde een bijdrage van 78 miljoen euro toe voor de vijfde wedersamenstelling van de middelen van de GEF (juli 2010-juni 2014).

Meer weten: www.gefweb.org