UNEP: United Nations Environment Programme

 

Het United Nations Environment Programme neemt het leiderschap op zich binnen het VN-systeem betreffende het thema leefmilieu via de Environmental Management Group waarin alle VN-organisaties en de Bretton Woods-instellingen vertegenwoordigd zijn. Het mandaat van UNEP is het uitzetten van internationale normen voor leefmilieubeleid en het richting geven aan internationale actie op basis van wetenschappelijke kennis.

Meer precies kunnen de activiteiten van UNEP als volgt samengevat worden:

 • de mondiale, regionale en nationale tendensen van het leefmilieu opvolgen en evalueren
 • ontwikkelen van nationale en internationale instrumenten om leefmilieuproblemen aan te pakken
 • ondersteunen van nationale instellingen voor onderbouwd leefmilieubeheer
 • faciliteren van de transfer van wetenschap en technologie betreffende het leefmilieu in een context van duurzame ontwikkeling
 • aanmoedigen van partnerschappen en nieuwe initiatieven in de publieke, niet-gouvernementele en private sector met als doel de meest dringende leefmilieuproblemen onder de aandacht te brengen van overheden.

De UNEP strategie voor de termijn 2010-2013, die de visie en het mandaat van de organisatie vertaalt, richt zich op 6 thematische prioriteiten:

 1. Klimaatverandering
 2. Rampen en Conflicten
 3. Duurzaam beheer van ecosystemen
 4. Milieubeheer
 5. Schadelijke substanties en gevaarlijk afval
 6. Efficiëntie van hulpbronnen - duurzame productie en consumptie


De strategie 2014-2017 die tijdens de laatste beheerraad van UNEP in februari 2013 werd goedgekeurd voegt daar nog een 7de prioriteit aan toe: Environment Under Review met een focus op de wetenschappelijke taak van UNEP om de staat van het wereldwijde leefmilieu op te volgen en te evalueren.

De prioriteiten van UNEP zoals verwoord in deze strategieën stemmen volledig overeen met de strategische prioriteiten van België rond leefmilieu en ontwikkelingssamenwerking. Op vlak van klimaatverandering is er sinds 2008 meer aandacht gekomen voor klimaataanpassing, naast het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Deze evolutie zien we weerspiegeld zowel in de strategie en het werkprogramma van UNEP als in de strategische keuzes van België. UNEP wil in de toekomst nog meer inzetten op duurzame consumptie en productie.

Op basis van deze overeenstemming in prioriteiten werd bevestigd met het Koninklijk Besluit van 12 juni 2012 dat UNEP deel uitmaakt van de internationale partnerorganisaties van de Multilaterale Samenwerking. Voor een efficiëntere, meer doeltreffende en meer voorspelbare samenwerking werd in 2009 geopteerd voor een full core-beleid ten aanzien van de multilaterale partners.

In 2013 werd een meerjarige overeenkomst gesloten met UNEP voor een Belgische bijdrage aan het programma van 12,55 miljoen euro gespreid over 2013, 2014 en 2015.

Naast de activiteiten in het kader van de UNEP-strategieën staat UNEP verder in voor het secretariaat van 11 multilaterale milieuverdragen en is een van de drie belangrijkste uitvoerende agentschappen van de Global Environment Facility.

De Governing Council, met 58 stemgerechtigde landen, was het bestuursorgaan van UNEP sinds 1972. Tijdens de conferentie voor Duurzame Ontwikkeling Rio+20 in 2012 werd een consensus bereikt over de versterking van UNEP binnen het VN-systeem. Voortaan zal de Governing Council bijeenkomen in universeel lidmaatschap en in februari 2013 werd besloten om de GC te herdopen als “United Nations Environment Assembly of the United Nations Environment Programme”, kortweg UNEA.

Elke UNEA sessie zal afgesloten worden met een tweedaags segment op hoog niveau dat strategische beslissingen zal nemen, politieke sturing zal geven en de volgende functies zal vervullen:

(a) Globale milieu-agenda bepalen
(b) Overkoepelend beleidsadvies geven en beleidsantwoorden bepalen om dringende milieuproblemen aan te pakken;
(c) Beleidsevaluatie, dialoog en uitwisseling van ervaringen;
(d) Strategische sturing van de richting die UNEP moet uitgaan;
(e) Organiseren van een multi-stakeholder dialoog;
(f) Verzekeren van partnerschappen voor het bereiken van milieudoelen en het mobiliseren van middelen.

Meer weten: www.unep.org