Woestijnvorming

 

Het Desertificatieverdrag is een juridisch bindende overeenkomst, met tot doel de strijd tegen verwoestijning en droogte aan te gaan in alle landen die met deze problemen te kampen hebben, met een speciale aandacht voor Afrika. Het Verdrag wil vooral richtlijnen verstrekken in verband met de bestrijding van de woestijnvorming en een coördinerende rol vervullen tussen de verschillende actoren (bilaterale en multilaterale hulp, nationale instellingen, lokale bevolking).

Op de COP-8 in Madrid (2007) werd besloten tot het 10 jaar Strategisch Plan 2008-2018 voor de conventie en de subsidiaire geledingen (CST, CRIC en GM).

De beslissing van de Global Environment Facility (GEF), in 2010, om als een financieel mechanisme van het Desertificatieverdrag te fungeren was een grote stap voorwaarts in de financiering van het verdrag. GEF-middelen worden aangewend voor concrete activiteiten op het terrein en voor de rapportering vanwege de ontwikkelingslanden. Bij de vijfde wedersamenstelling van de GEF-middelen werd hiervoor 400 mio3. US$ voorzien.

Het Desertificatieverdrag is een niet gemengd verdrag wat betekent dat het enkel op federaal vlak opgevolgd wordt, met name door DGD (D2.4), die ook de volledige Belgische bijdrage voor de werkingskosten van het Secretariaat en Global Mechanism (brengt financiële middelen voor strijd tegen woestijnvorming samen) betaalt, a rato van ongeveer 81.000 euro per jaar.

Het belang van de strijd tegen de bodemaftakeling werd recentelijk herbevestigd in de eindtekst “The Future we Want” van de Rio +20-conferentie, door er de doelstelling van een “land degradation neutral world”, een wereld zonder bodemdegradatie, tegen 2020 in op te nemen.

Belangrijke punten op de agenda zijn:

  • de goedkeuring van het volgende meerjarenprogramma 2014 -2017 en het daarbij horende budget
  • de beslissing over het al of niet verhuizen van ge Global Mechanism van Rome naar Bonn (België verzet zich daar reeds 3 jaar sterk tegen: extra kosten verlies synergie met de verschillende landbouworganisaties in Rome, uitvoering onafhankelijk van beleid en politieke inmenging via het secretariaat van het Verdrag dat in Bonn zit)


 ‘Combating Desertification’ (PDF, 5.49 MB)

 Dimensie 3: dossier Woestijnvorming (PDF, 1.31 MB)

 Woestijnvorming blijft wereldprobleem (PDF, 156.21 KB) (artikel Dimensie 3)