Maatschappijopbouw

 
Vluchtelingen in Tanzania (foto: Unicef)

In het ontwikkelingswerk wordt er herhaaldelijk op gewezen dat er amper sprake van ontwikkeling kan zijn wanneer de basis voor een stabiele politieke situatie ontbreekt of wanneer sluimerende conflicten in bepaalde regio’s niet meteen in de kiem worden gesmoord. Met andere woorden, duurzame vrede blijft een voorwaarde voor ontwikkeling.

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking onderschrijft deze logica, en verleent daarom haar steun aan de opbouw van fragiele samenlevingen en de preventie van conflicten. De ondersteuning van onder meer vrouwenverenigingen, boerenverenigingen en vakbonden in het zuiden moet de mensen beter in staat stellen om een sterke civiele samenleving uit te bouwen.


De dienst Vredesopbouw

Op de FOD Buitenlandse Zaken werd de dienst Vredesopbouw speciaal opgericht om thema’s zoals preventieve diplomatie, maatschappijopbouw en conflictpreventie zo doelmatig mogelijk te kunnen behandelen. De dienst Vredesopbouw steunt, voornamelijk met financiële bijdragen, projecten die een bijdrage kunnen leveren tot de versterking van de rechtsstaat, het herstel van schade, ontwapening en demobilisatie van actieve rebellengroeperingen, eerbiediging van de mensenrechten, enz.

Daar waar bij conflictpreventie de nadruk ligt op het voorkomen en oplossen van acute conflicten op korte termijn, beoogt vredesopbouw eerder projecten op lange termijn die tot doel hebben de werking van de politieke, sociaaleconomische en culturele instellingen te bevorderen, een noodzakelijke voorwaarde voor het behoud van een duurzame vrede en stabiliteit.


Fragiele situaties

Duurzame resultaten halen in zwakke contexten bleek in het verleden telkens een struikelblok. Werken in zogenaamde fragiele situaties heeft de laatste jaren dan ook meer aandacht gekregen. Op basis van de internationale aanbevelingen, werd ook een Belgisch strategienota ontwikkeld die zelfs als basis dient voor operationalisering van de 10 grote principes die er in opgenomen werden. Dit alles kadert in de verhoogde aandacht voor het belang van Goed Bestuur als voorwarde voor ontwikkeling, het opzetten van degelijke en onafhankelijke rechtssystemen en de strijd tegen de corruptie. Voor al deze onderdelen en hun operationele instrumenten worden beleidsinstrumenten en nota’s uitgewerkt, die de doelstellingen van de nieuwe wet moeten concretiseren. Daarvoor wordt gerekend op alle actoren, van de staat in de partnerlanden, over de lokale en internationale actoren uit de civiele maatschappij tot en met de privésector. Ook op internationaal vlak ondersteunt België deze punten.


Gender

De genderdimensie beoogt empowerment van vrouwen en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de samenleving. Lees verder...


Mensenrechten, inclusief kinderrechten en civic space

Sinds het einde van de Koude Oorlog wordt een deel van de ontwikkelingshulp toegekend op voorwaarde dat de mensenrechten gerespecteerd worden door de overheden in de partnerlanden. Sinds kort wil het concept van ontwikkelingshulp op basis van de mensenrechten langs de ene kant de bevoegdheden uitbreiden van de instanties die belast zijn met het toezicht op de naleving van de mensenrechten en langs de andere kant de bevoegdheden van degenen die deze kunnen doen gelden. Lees verder...