Ontwikkelingseducatie

 

In 2005 hebben de Raad van de Europese Unie, de vertegenwoordigers van de regeringen van de EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement gezamenlijk een verklaring over ontwikkeling uitgebracht: ‘de Europese Ontwikkelingsconsensus’.

De tekst van de ‘European Consensus on Development: the contribution of Development Education & Awareness Raising’ is beschikbaar in alle officiële talen van de EU. Het document draagt bij tot de tenuitvoerlegging van de Europese ontwikkelingsconsensus en is gebaseerd op de volgende uitspraak: "De EU zal bijzondere aandacht schenken aan ontwikkelingseducatie en de bewustmaking van de EU-burgers". De Europese Ontwikkelingsconsensus zet de krijtlijnen uit voor het ontwikkelen van een strategie op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau.

 De Europese ontwikkelingsconsensus: bijdrage van ontwikkelingseducatie en bewustmaking (PDF, 173.57 KB)

Onze opdracht in deze context is tweeledig. Enerzijds komt het erop aan de Belgische burgers inzicht te verschaffen en hen de mogelijkheid te geven een geïnformeerd standpunt in te nemen over internationale aangelegenheden en de ontwikkelingsproblematiek. Anderzijds willen we ervoor zorgen dat individuen en groepen denken en handelen ten gunste van een meer rechtvaardige en saamhorige wereld. Deze opdracht werd vastgelegd in een strategische nota en begin 2012 goedgekeurd door de minister van Ontwikkelingssamenwerking. Om haar opdracht te realiseren doet de Belgische Ontwikkelingssamenwerking onder andere een beroep op deskundige spelers op het terrein en cofinanciert ze talrijke projecten en programma’s die de spelers opstarten op het vlak van ontwikkelingseducatie.

DGD maakt de burger bewust van het belang van ontwikkelingssamenwerking en waarden als internationale solidariteit. Dit gebeurt via rechtstreekse communicatie met de burgers (eigen sensibiliseringsactiviteiten) of via partners (sensibilisering door derden).

Om meer te weten over de financieringsmogelijkheden i.v.m. ontwikkelingseducatie, klik hier.


Eigen programma’s

Kleur Bekennen / Annoncer la Couleur is een educatief programma om mondiale vorming en actief wereldburgerschap voor jongeren te promoten en te ondersteunen. Kleur Bekennen helpt leerkrachten en jongerenbegeleiders kritisch inzicht te verwerven (competenties, waarden en attitudes) in globaliseringsprocessen en mondiale ontwikkelingsproblemen.

Voor de uitvoering van dit educatief programma wordt een beroep gedaan op de Belgische Technische Coöperatie (BTC) die operationele partners coördineert, bv. de provincies en educatieve organisaties.

Meer weten: Website Kleur Bekennen


Ontwikkelingseducatie door derden

Ondersteunen van het maatschappelijk middenveld

Bij ontwikkelingssamenwerking zijn heel wat mensen en organisaties betrokken. Ze vragen meer aandacht voor mondiale ontwikkeling en delen op die manier de belangen van de DGD. Ze zijn bijzonder nuttig omdat ze meer Belgen toegang geven tot ontwikkelingseducatie. Daartoe kunnen ze een beroep doen op financiële steun van DGD.

Binnen die organisaties vormen ngo’s een belangrijke groep partners. Officieel erkende ngo’s kunnen meerjarige cofinancieringen genieten om projecten of programma's met betrekking tot ontwikkelingseducatie te verwezenlijken. De goedkeuringen en cofinancieringen zijn onderhevig aan een bijzondere regelgeving die momenteel wordt herzien.

Daarnaast zijn er organisaties die zich niet specifiek bezighouden met ontwikkelingssamenwerking maar toch een aspect ervan belichamen en zorgen voor eerder gerichte activiteiten die kunnen bijdragen tot een beter begrip van de uitdagingen en wederzijdse afhankelijkheid van Noord en Zuid. DGD ondersteunt daarom bepaalde van hun activiteiten voor zover deze voldoen aan een aantal voorwaarden en criteria.

Projectoproep


Media en audiovisuele sector

Ook de audiovisuele sector ondersteunt de ontwikkelingseducatieve opdracht van DGD. Deze sector kan hulp bieden bij de productie van films, documentaires en radio- of tv-programma’s waarin de Noord-Zuidrelaties of een bepaald ontwikkelingsvraagstuk aan bod komen. Om aanspraak te maken op cofinanciering moeten ook deze projecten aan een aantal voorwaarden en criteria voldoen.

Details over de financieringsvoorwaarden (vademecum)


Andere partnerschappen

In het kader van structurele samenwerkingsverbanden met de Belgische Ontwikkelingssamenwerking ontwikkelen bepaalde partners, zoals wetenschappelijke instellingen en musea, eveneens zeer specifieke voorlichtingsprogramma’s voor het publiek. Zo biedt het Museum voor Midden-Afrika met de financiële steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking een uitgebreid educatief programma over Afrika aan.

 
Belgisch barometeronderzoek naar wereldburgerschap

Ontwikkelingseducatie (OE) maakt deel uit van educatie tot wereldburgerschap (WBE). Het algemene doel hiervan is bij te dragen tot een meer rechtvaardige en solidaire wereld gebaseerd op democratische waarden. OE heeft als specificiteit de Noord-Zuidrelaties centraal te stellen. De andere componenten van WBE zijn educaties rond milieu , gelijkheid tussen mannen en vrouwen, interculturaliteit, enz.  

Duurzaam wereldburgerschap uit zich in waarden, kennis en gedrag die bevorderlijk zijn voor, en steunen op, de naleving van de mensenrechten, sociale rechtvaardigheid, diversiteit, ecologische duurzaamheid, gendergelijkheid, ... overal in de wereld en ten opzichte van elk individu.

De DGD heeft een enquête laten doen bij de in België wonende burgers om te evalueren wat de bewuste of onbewuste gedragspatronen zijn, al dan niet bevorderlijk voor wereldburgerschap, en om de waarden en kennis van de burger rond dit thema te identificeren.

Een barometeronderzoek werd door Dedicated uitgevoerd waarbij 2000 personen in november 2015 werden bevraagd. De enquête evalueerde in de eerste plaats het gedrag van het individu in zijn dagelijks leven, ten aanzien van verschillende thema's die verband houden met (duurzaam) mondiaal gedrag (bijv. milieu, burgerparticipatie, vrijwilligerswerk, diversiteit). Vervolgens ging ze de motivatie voor een aantal van die gedragspatronen na. Tot slot werden ook de waarden of kennis die de bevraagde persoon bezit rond wereldburgerschap onderzocht.

De barometer is bedoeld om op regelmatige basis uitgevoerd te worden. Dit moet DGD toelaten zijn doelpubliek beter te identificeren en zijn verschillende instrumenten beter te coördineren.