United Nations Environment Programme (UNEP)

 

UNEP is het milieuprogramma van de Verenigde Naties. UNEP heeft het mandaat om leiderschap op te nemen als globale autoriteit op het vlak van het wereldwijde leefmilieu. In die rol draagt UNEP bij aan de mondiale leefmilieu agenda; promoot het de coherente implementatie van de leefmilieu-dimensie van duurzame ontwikkeling binnen het VN systeem; en staat het ten dienste van het leefmilieu als een gezaghebbend pleitbezorger.

UNEP zet internationale normen uit voor leefmilieubeleid en geeft richting aan internationale actie binnen dit domein op basis van wetenschappelijke kennis. Sinds Rio+20 en de uitwerking van de SDGs speelt UNEP een belangrijke rol in de implementatie van de leefmilieu dimensie binnen het duurzame ontwikkelingskader van de Agenda 2030.

UNEP werkt rond 7 brede domeinen: klimaat, biodiversiteit, beheer van schadelijke stoffen en afval, preventie van natuurrampen en beheren van leefmilieu in conflictsituaties, internationaal leefmilieubeheer, duurzame consumptie en productie, wetenschappelijke kennis en databeheer.

Meer precies kunnen de activiteiten van UNEP als volgt samengevat worden:

  • de mondiale, regionale en nationale tendensen van het leefmilieu opvolgen en evalueren;
  • ontwikkelen van nationale en internationale instrumenten om leefmilieuproblemen aan te pakken;
  • ondersteunen van nationale instellingen voor onderbouwd leefmilieubeheer;
  • faciliteren van de transfer van wetenschap en technologie betreffende het leefmilieu in een context van duurzame ontwikkeling; en
  • aanmoedigen van partnerschappen en nieuwe initiatieven in de publieke, niet-gouvernementele en private sector met als doel de meest dringende leefmilieuproblemen onder de aandacht te brengen van overheden.

Jaarlijks beschikt UNEP over een budget van ongeveer 450 miljoen dollar. België is al lang een trouwe partner en draagt 4 miljoen euro per jaar bij op basis van meerjarige overeenkomsten. Ook de gewesten ondersteunen enkele programma’s van UNEP via specifieke programma’s en projecten.

De FOD Buitenlandse Zaken beheert de federale financiële bijdrage aan de organisatie en volgt de werking van UNEP op vanuit het hoofdbestuur en de Belgische Permanente Vertegenwoordiging te Nairobi, neemt hiertoe deel aan de bestuursorganen van UNEP en organiseert gemiddeld om de twee jaar een bilaterale vergadering met het UNEP top-management team ter opvolging van de overeengekomen afspraken in de vigerende meerjarige overeenkomst.

 
Meer informatie over het partnerschap van België met UNEP
 kan je terugvinden via volgende links: