United Nations Environment Assembly

 

De United Nations Environment Assembly werd opgericht na Rio+20, enerzijds als beheersorgaan van UNEP (United Nations Environment Programme), een van de 15 Belgische partnerorganisaties, en anderzijds als politiek platform waarbij leefmilieuministers samenkomen om richting te geven aan de globale milieu-agenda. UNEA heeft een universeel lidmaatschap van alle 193 lidstaten van de VN. Het komt tweejaarlijks samen in Nairobi, waar het hoofdkwartier van de UNEP is, evenals dat van de VN in Afrika.

 
UNEA-4 (2019)

De vierde UNEA in 2019 stond in het teken van “Innovative Solutions for Environmental Challenges and Sustainable Consumption and Production”.  Door UNEP werd dit thema slim samengevat als “Think Beyond. Live Within”.

Zie http://web.unep.org/environmentassembly/fourth-session-un-environment-assembly en https://papersmart.unon.org/resolution/unea4.

Er was een recordopkomst met 5000 deelnemers uit 179 landen, 6 staatshoofden of regeringsleiders en 157 ministers. In de marge van UNEA organiseerde Frankrijk en Kenya samen de eerste regionale “One Planet Summit” met focus op Afrika, met op de agenda de rol van de energietransitie en biodiversiteit in de strijd tegen klimaatverandering.

Tijdens UNEA-4 kwamen onderwerpen aan bod die raken aan zowel klimaat, biodiversiteit, verwoestijning, vervuiling en andere leefmilieuproblemen, hetgeen toeliet te streven naar een meer coherente aanpak in de uitkomstdocumenten. Het thema circulaire economie kwam ruim aan bod tijdens UNEA-4, een thema waarop de EU haar rol van voortrekker kon laten gelden en dat ook voor België een kans bood om haar verwezenlijkingen in de verf te zetten.

De ministeriële verklaring bevat ambitieuze verklaringen over onder andere circulaire economie als middel om duurzame consumptie en productie  te bereiken en het behouden van een target voor het verminderen van single use plastics. Het was de eerste keer dat een dergelijke doelstelling rond single use plastics op een wereldwijde schaal werd aangenomen. De verklaring gaf ook het startsein voor het uitwerken van nieuwe globale kaders voor de bescherming van de biodiversiteit en voor het goed beheer van schadelijke stoffen en afval na 2020.

Twee door de EU ingediende resoluties werden aangenomen: een over duurzame consumptie en productie en een over schadelijke stoffen en afval.

Daarnaast werden nog enkele programmatorische en procedurele beslissingen genomen voor de werking van UNEP.

 
UNEA-5 (2021)

De vijfde UNEA wordt momenteel al druk voorbereid en zal plaats vinden in februari 2021. Als thema werd gekozen voor “Strengthening Actions for Nature to Achieve the Sustainable Development Goals “ met als doel de wereld aan te sporen om meer actie te ondernemen voor het beschermen en herstellen van de natuur. Een belangrijk element hierbij is de opportuniteit die het opwaarderen van “Nature Based Solutions” biedt voor duurzame ontwikkelingen in al haar dimensies.

Er bestaat op internationaal niveau nog geen definitie voor “Nature Based Solutions”, maar de EU hanteert intern de volgende omschrijving: oplossingen die door de natuur zijn geïnspireerd en ondersteund, die kosteneffectief zijn, tegelijkertijd ecologische, sociale en economische voordelen opleveren en veerkracht helpen opbouwen. Dergelijke oplossingen brengen meer en meer diverse natuur- en natuurlijke kenmerken en processen in steden, landschappen en zeegezichten, door lokaal aangepaste, hulpbronnenefficiënte en systemische interventies. Op de natuur gebaseerde oplossingen moeten bijgevolg de biodiversiteit ten goede komen en de levering van een reeks ecosysteemdiensten ondersteunen.

Zie https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs.

Voor België is het belangrijk dat UNEA een platform is dat focust op de mondiale uitdagingen op vlak van leefmilieu, maar dat ook economische en sociale actoren aanspreekt en boodschappen brengt die verstaanbaar en communiceerbaar zijn voor een groot publiek. Het thema moet zich richten op acute problemen die aangepakt moeten worden en voortbouwen op momentum van andere globale, internationale processen. Het resultaat van UNEA moet actie- en oplossingsgericht zijn en de internationale gemeenschap inspireren om aan de slag te gaan en verandering op het terrein teweeg te brengen. Het thema moet aansluiten bij UNEP’s core mandaat en bij de slagkracht van de organisatie, maar tegelijkertijd ook relevant zijn voor het bredere UN-systeem.