Visie - Missie - Waarden

 
Visie DGD

 • Samen met haar partners ijveren voor een rechtvaardige, billijke en duurzame wereld waar iedereen leeft in vrede, veiligheid, vrijheid en beschermd tegen armoede.
 • Een belangrijke actor blijven door zich te engageren in de internationale ontwikkelingsagenda; een efficiënte ontwikkelingsactor zijn, die zijn interventies toespitst op het behalen van resultaten.
 • Het menselijk potentieel gepast en proactief beheren en zo bijdragen tot de ontplooiing en de inzet van het personeel.


Missie DGD

 • DGD draagt bij tot de verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking in ontwikkelingslanden, aan hun sociaaleconomische en culturele ontwikkeling en aan duurzame en rechtvaardige economische groei, met respect voor de menselijke waardigheid, de rechtsstaat, de fundamentele vrijheden, de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de mensenrechten.
 • DGD werkt op federaal niveau het ontwikkelingsbeleid uit, kent de officiële ontwikkelingshulp toe aan nationale en internationale actoren die deze hulp uitvoeren, en ziet toe op de opvolging en de evaluatie van dit beleid.
 • DGD neemt actief deel aan ideeëndebatten inzake innoverende ontwikkelingsconcepten en durft die concepten toe te passen in haar beleid.
 • DGD ondersteunt de ontwikkelingsinspanningen en de strijd tegen de armoede van de actoren in de ontwikkelingslanden, in synergie met de andere Belgische en internationale partners en donoren.
 • DGD verleent tevens hulp aan bevolkingsgroepen in crisissituaties, volgens de principes van de humanitaire hulp.
 • Bij de uitvoering van haar missie en interventies, verzekert DGD zich van de steun en de solidariteit van de publieke opinie en van de politieke overheden.


Waarden DGD

 • Inzet en persoonlijke ontwikkeling
 • Respect
 • Transparantie
 • Professionalisme
 • Flexibiliteit
 • Teamgeest