ODA, DAC en de 0,7%-norm

 
‘Officiële ontwikkelingshulp’ of ‘ODA’ (Official Development Assistance)

Om de hulpinspanningen van de verschillende donoren te kunnen vergelijken en het nakomen van gemaakte beloftes te kunnen opvolgen, werd het begrip ODA of Official Development Assistance ontwikkeld, waarmee internationaal afgesproken wordt wat wel en wat niet mag meetellen als hulp. Deze maatstaf is intussen internationaal algemeen aanvaard; de definitie ervan wordt beheerd door het Development Assistance Committee (DAC) van de OESO.

Officiële ontwikkelingshulp omvat alle stromen naar ontwikkelingslanden of naar bepaalde multilaterale organisaties, die aan volgende twee voorwaarden voldoen:

  • De donor is een officiële instantie, zoals lokale of federale overheden en hun uitvoerende overheidsagentschappen.
  • De transactie heeft tot hoofddoel de economische ontwikkeling en het welzijn in de ontwikkelingslanden te bevorderen, en heeft een concessioneel karakter. In het geval van leningen betekent dit dat het giftelement minstens 25% moet bedragen.

Giften en leningen voor militaire doeleinden zijn uitgesloten.

Voor meer informatie zie op de OESO-website: “What is ODA?” of ‘'Development finance standards'.

De landen die in deze definitie bedoeld worden, zijn alle ontwikkelingslandenlanden of landengroepen die voorkomen op de officiële lijst van het DAC.

Bijdragen van donoren aan bepaalde multilaterale instellingen worden ook als ODA beschouwd. Annexe 2 bevat de multilaterale instellingen die in aanmerking komen.

De bijdragen aan de algemene middelen van deze organisaties (core-bijdragen) zijn geheel of gedeeltelijk aanrekenbaar als officiële ontwikkelingshulp.
 

 

ODA-databank

Via deze link kunnen alle ODA-aanrekenbare uitgaven van DGD vanaf 2008 geraadpleegd worden: projecten uitgevoerd door Enabel, door DGD mee gefinancierde programma's van niet-gouvernementele of institutionele actoren, bijdragen aan internationale organisaties, humanitaire hulp, administratieve uitgaven …

Door waarden te kiezen uit 1 of meerdere keuzelijstjes bovenaan, kan er gezocht worden op specifieke soorten financieringen.

Om de details te bekijken van een bepaalde financiering, klik met de rechtermuistoets op de lijn in kwestie, en kies "drill through".

Merk op dat alleen de financieringen op budget van DGD zijn opgenomen, en geen ODA-aanrekenbare uitgaven van andere Belgische overheden (andere FOD's, gewesten, provincies, gemeenten…).

 


De 0,7%-norm

Al in de jaren 1970 werd internationaal aanvaard dat de officiële ontwikkelingshulp van de rijke landen minstens 0,7% van hun Bruto Nationaal Inkomen (BNI) zou moeten bedragen.

Ook België heeft zichzelf de wettelijke verplichting opgelegd om deze norm te behalen. Door de financiële crisis en de moeilijke budgettaire omstandigheden, sinds 2008, hebben we dit nog niet kunnen bereiken. Voorlopig blijft onze ODA/BNI-ratio schommelen rond de 0,45%.

Binnen de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is de dienst 'D4.2 Databeheer en Transparantie' verantwoordelijk voor de statistische opvolging van de officiële ontwikkelingshulp en van het groeipad naar de 0,7% van het BNI. Voor bijkomende statistische informatie, of voor informatie over de DAC-statistieken van de OESO en ODA-aanrekenbaarheid, kunt u per mail bij deze dienst terecht via prisma@diplobel.fed.be.

 
Belgische overheidshulp - algemene overzichtstabellen