Beleidscoherentie

 

 

Beleidscoherentie: definitie en instrumenten

Beleidscoherentie ten gunste ontwikkeling (PCD) is een proces dat tot doel heeft de ontwikkelingsdoelstellingen op te nemen in alle beleidslijnen die een (positieve of negatieve) invloed op ontwikkelingslanden kunnen hebben. De bedoeling is de inconsistenties tussen de verschillende domeinen van het Belgische beleid zoveel mogelijk te beperken door synergieën te creëren tussen de instellingen en de overheidsinstanties teneinde de internationale samenwerking doeltreffender te maken en aan de vooropgestelde doelstellingen ter zake te voldoen.

Op Belgisch niveau is het versterken en verzekeren van de beleidscoherentie een van de doelstellingen van de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Hiertoe wordt voorzien in verschillende instrumenten:

  • de regelgevingsimpactanalyse (RIA) die garant staat voor de Belgische beleidscoherentie door de mogelijke effecten te beoordelen van de voorontwerpen van regelgeving op economisch, sociaal en milieugebied en op de overheidsdiensten.
     
  • de Interdepartementale Commissie voor beleidscoherentie ten gunste van Ontwikkeling (ICBO), die aanbevelingen doet aan de betrokken ministers, maar ook de aandacht vestigt op de impact die een beslissing kan hebben op de ontwikkelingslanden. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van alle federale overheidsdiensten. Voor de deelstaten hebben waarnemers zitting. Voorzitter van de ICBO is de directeur-generaal van DGD (Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp) van de FOD Buitenlandse Zaken.
     
  • de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling (ABCO), die een adviserende rol heeft en antwoordt op vragen van ministers met betrekking tot de maatregelen die een impact kunnen hebben op de beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling. Daarnaast formuleert de raad aanbevelingen in de vorm van adviezen ter ondersteuning van de verschillende werkzaamheden op het gebied van beleidscoherentie. De adviesraad bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van de ngo-koepels, de academische wereld en de vakbonden.

 
Beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling en Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling

Beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling (PCD) evolueert momenteel binnen een nieuw kader: de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. Het actieplan van de Agenda 2030 beoogt immers vergaande veranderingen op het gebied van duurzame ontwikkeling met als doel de uitbanning van armoede. Deze nieuwe agenda herdefinieert het kader voor ontwikkelingssamenwerking en dus ook het kader voor beleidscoherentie (SDG 17.14 "Beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling versterken"). 2017 wordt een overgangsjaar waarin verschillende denkoefeningen de nieuwe beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling zullen  vormgeven (Policy Coherence for Sustainable Development  - PCSD).

 
Wettelijke basis

Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

BS 12.04.2013
Art.2/16° ; Art.8 ; Art.31 ; Art.35/2°

Wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging.

SB 31.12.2013
Titel 2, Hoofdstuk 2 - Art.5 tot 11

Koninklijk besluit van 21 december 2013 houdende uitvoering van titel2, hoofdstuk 2 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging.

SB 31.12.2013

Koninklijk besluit van 2 april 2014 betreffende de oprichting van een Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling.

SB 22.04.2014

Koninklijk besluit van 2 april 2014 betreffende de oprichting van een interdepartementale commissie voor beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling.

SB 22.04.2014

Koninklijk besluit van 12 juli 2015 inzake de benoeming van de leden van de Interdepartementale commissie voor beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling.

SB 31.07.2015

Koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking.

SB 20.09.2016
Art.25/4°

Ministerieel besluit van 21 mei 2014 houdende benoeming van de leden van de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling

SB 26.06.2014

 

Links

Regelgevingsimpactanalyse (RIA)

http://www.vereenvoudiging.be

Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling

http://www.ccpd-abco.be/?lang=nl

Jaarverslagen Ontwikkelingssamenwerking

http://diplomatie.belgium.be

OECD - Policy Coherence for Development

http://www.oecd.org/pcd/

Capacity4dev.eu / e-learning policy Coherence for Development

https://europa.eu/capacity4dev/learning-space#iqiuwy

Capacity4dev.eu / Topics horizontal aspects

https://europa.eu/capacity4dev/topic/development-policy

European Commission - International Cooperation and development - Policy Coherence for Development

http://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en

ECDPM - The European Centre for Development Policy Management 

http://ecdpm.org/topics/policy-coherence-development/

Document: “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development” 
General Assembly of United Nations - 25/09/2015 (ref. A/RES/70/1)

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1