VVOB en APEFE

 

VVOB (Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand) en APEFE (Association pour la Promotion de l'Éducation et de la Formation à l'Étranger) zijn verenigingen zonder winstoogmerk die de institutionele opbouw ondersteunen van overheids- en semi-overheidsinstellingen in ontwikkelingslanden waarmee ze samenwerkingsovereenkomsten hebben afgesloten.

DGD subsidieert hun activiteitenprogramma dat over drie jaar loopt, op basis van een Algemene Overeenkomst tussen de Belgische staat en deze vzw’s die op 9 april 2008 werd ondertekend. Doel van de overeenkomst: armoedebestrijding door de institutionele, technische, administratieve en beheerskundige versterking van overheids- en semi-overheidsinstellingen of van multilaterale instellingen gevestigd in een ontwikkelingsland, waarvan het maatschappelijk doel is daadwerkelijk steun te verlenen aan ontwikkelingslanden.

Per driejarenprogramma worden per land de doelstellingen, de verwachte resultaten en de beschikbare middelen vastgelegd.

Websites