Vakbondorganisaties

 

Sinds 2002 subsidieert de Belgische Ontwikkelingssamenwerking syndicale programma’s die uitgevoerd worden door het Internationaal Syndicaal Vormingsinstituut (ISVI), het Instituut voor Internationale Arbeidsvorming (IIAV) en de Beweging voor Internationale Solidariteit (BIS).

De actiepunten van de samenwerking met de syndicale organisaties werden neergelegd in een overeenkomst, ondertekend op 6 juni 2007:

 • De bevordering van onafhankelijke, vrije en democratische vakorganisaties.
 • De institutionele, structurele en functionele versterking van de vakorganisaties die in een meerdere partnerlanden op nationaal of lokaal niveau werkzaam zijn.
 • De ondersteuning van de regionale vakorganisaties die in meerdere partnerlanden werkzaam zijn en die deel uitmaken van nationale organisaties waarvan de capaciteiten door de vzw werden of worden versterkt.
 • De versterking van de sociale dialoog tussen de overheid, de werkgevers en de lokale vakorganisaties.
 • De bevordering en de verdediging van de rechten en de belangen van de werkende bevolking die in armoede leeft.
 • De bevordering van de sociale rechtvaardigheid in het kader van de democratisering van de maatschappij.
 • Het waarborgen van het ownership van de acties door de partnerlanden zodat het partnerschap tot duurzame ontwikkeling bijdraagt.
 • Het sensibiliseren van de werknemers en van hun organisaties in België en in het Zuiden voor acties van de ondertekenende organisaties van deze overeenkomst, die gericht zijn op samenwerking en internationale solidariteit.

De doelstellingen kunnen worden bereikt:

 1. De ondersteuning van initiatieven die gericht zijn op de oprichting en de ontwikkeling van vakorganisaties in de partnerlanden en op het scheppen van een gunstig klimaat voor hun bestaan en hun werkzaamheden.
 2. De ondersteuning van vormingsinitiatieven op vakbondsniveau in het kader van de nationale actieplannen.
 3. De ondersteuning van de werkzaamheden die de vakbondsinstanties en -secretariaten in de partnerlanden voeren op het gebied van organisatie, werking en acties.
 4. De ondersteuning van vakbondsinitiatieven op het gebied van de verdediging en de bevordering van de vakbondsrechten in de partnerlanden alsook op economisch en sociaal gebied.
 5. De ondersteuning van de internationale opleiding in alle domeinen van kaderpersoneel van vakorganisaties in de partnerlanden.
 6. De versterking van de multilaterale acties van de (regionale, subregionale, internationale, sectorale en interprofessionele) vakbewegingen in de partnerlanden.
 7. De uitwisseling van ervaringen die werden opgedaan tijdens studies, de uitwisseling van verantwoordelijken, observatiemissies, seminars, colloquia en stages op bilateraal of multilateraal niveau, in het Noorden of in het Zuiden.
 8. Technische bijstand die door deskundigen uit het Noorden wordt verleend in het kader van de vooropgestelde doelstellingen en acties.
 9. Sensibiliserings- en actiecampagnes om de Belgische werknemers en de Belgische publieke opinie over het belang van de internationale vakbondssolidariteit te informeren en bewust te maken.