Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO)

 

BIO

Op 5 december 2013 hechtte de Kamer van Volksvertegenwoordigers haar goedkeuring aan een nieuwe wet tot wijziging van de wet van 2001 betreffende de oprichting van BIO, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden. BIO is nu binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking een van de sleutelactoren op het gebied van de financiering van de lokale privésector.

De opkomst van een sterke en duurzame privésector is immers van essentieel belang als aanzet tot een alomvattende, verregaande en duurzame verbetering van de leefomstandigheden van de lokale bevolking. Volgens de nieuwe wet is BIO, als instantie voor ontwikkelingsfinanciering, het Belgische instrument om de privésector in de ontwikkelingslanden te steunen. De hervorming ervan maakt integraal deel uit van het moderniseringsproces van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Aldus wordt BIO bevestigd in zijn specifieke opdracht om lokale micro-, kleine en middelgrote ondernemingen te steunen. Ze vormen immers de hoeksteen van een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling. Het mandaat van BIO wordt uitgebreid met een aantal nieuwe sectorale activiteitendomeinen, zoals basisdienstverlening aan de bevolking en steun aan bedrijven in de sociale of solidaire economie. BIO zal actief zijn in 52 landen, met inbegrip van de bovengemiddelde inkomenslanden (UMIC - Upper Middle Income Countries), waarvan er een aantal partnerlanden zijn van de Belgische gouvernementele samenwerking.

BIO zal in zijn financieringsbeleid en financieringsprocedures rekening houden met de beperkingen waarin de wet voorziet inzake investeringen in of via staten die als niet-transparant worden beschouwd of die geen of een weinig ontwikkeld belastingstelsel hebben.

Overeenkomstig de nieuwe wet kan de Belgische Ontwikkelingssamenwerking BIO hanteren als een instrument om de coherentie en de samenwerking met de Belgische actoren van de Belgische samenwerking te verbeteren.

In verband met de betrekkingen tussen BIO en de minister van Ontwikkelingssamenwerking voorziet de nieuwe wet in de vervanging van de jaarlijkse overeenkomsten door vijfjaarlijkse beheerscontracten. Momenteel wordt er een beheerscontract uitgewerkt tussen BIO en de Belgische staat voor de periode 2014-2018.

BIO werd in 2001 door twee aandeelhouders opgericht: de Belgische overheid die vertegenwoordigd was door de minister van Ontwikkelingssamenwerking en de Belgische Maatschappij voor Internationale Investeringen (BMI). Eind 2013 kocht de Belgische overheid de aandelen van BMI, zodat ze nu de enige aandeelhouder is van BIO.

In ontwikkelingslanden hebben kmo’s te kampen met structurele problemen zoals een complexe regelgeving, een gebrekkige infrastructuur en onvoldoende toegang tot financieringsmiddelen die op hun noden zijn afgestemd. BIO wil de kmo’s een beter werkkader bieden en hen makkelijker toegang tot kapitaal verschaffen. In sommige landen steunt BIO de lokale kmo’s rechtstreeks via een deelname in het kapitaal of via een lening. Bovenop een directe financiering steunt BIO kmo’s door leningen toe te kennen of te investeren in het kapitaal van lokale financiële instellingen (banken, leasingmaatschappijen of microfinancieringsinstellingen), die aan lokale kmo’s financiële steun verlenen. BIO levert eveneens een bijdrage aan de financiering van nationale of regionale investeringsfondsen die onder meer worden aangewend voor de financiering van kmo’s of financiële instellingen, meer bepaald microfinancieringsinstellingen. Sinds 2010 financiert BIO ook privé-infrastructuurprojecten, met name op het gebied van hernieuwbare energie.

In het kader van de versterking van de strategie ter ondersteuning van de ontwikkeling van de lokale privésector, zal BIO nauwer moeten samenwerken met de andere belangrijke actoren van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, voornamelijk met BTC.

Meer over BIO: www.bio-invest.be