Andere regionale organisaties

 
De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)

De OVSE werd in 1970 opgericht ten tijde van de Koude Oorlog met als doel de veiligheid in Europa te waarborgen, ondanks de politieke onenigheid van die tijd. Van bij het begin neemt de OVSE haar taken waar als organisatie met een duidelijke structuur en 56 lidstaten. Haar mandaat werd verruimd en omvat nu ook de bescherming van de mensenrechten. Deze bevoegdheid behoort tot het humanitaire takenpakket en wordt uitgeoefend door het bureau van democratische instellingen en mensenrechten met zetel in Warschau. Dit bureau voert actie op het terrein, doet aan onderzoek en organiseert niet alleen seminaries over thema’s zoals conflictpreventie, bescherming van de minderheden, democratisch bestuur maar ook verkiezingswaarnemingsmissies. Op de jaarlijkse bijeenkomst over de menselijke dimensie keuren de vertegenwoordigers van de lidstaten beslissingen ter zake goed. Ook ngo’s nemen aan deze bijeenkomst deel.

Evenwijdig aan de OVSE ziet ook de Raad van Europa toe op de bescherming en bevordering van de mensenrechten in Europa. Informatie over de activiteiten van de Raad van Europa inzake mensenrechten vindt u op de betreffende pagina.

 
Andere regionale organisaties

Organisaties ter bescherming en bevordering van de mensenrechten werden ook in de andere regio’s van de wereld opgericht.

In Amerika werd in het kader van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) in 1948 de Amerikaanse Verklaring inzake de rechten en de plichten van de Mens en in 1969 het Inter-Amerikaanse Mensenrechtenverdrag goedgekeurd. De organisatie omvat ook een Inter-Amerikaanse Commissie en een Inter-Amerikaans Hof voor de rechten van de mens. Het Hof heeft de taak toe te zien op de naleving van het Verdrag in de 25 verdragsstaten in Noord- en in Zuid-Amerika.

Het Afrikaans Handvest voor de rechten van mensen en volken werd in 1981 in het kader van de Afrikaanse Unie goedgekeurd. Deze organisatie omvat twee belangrijke mensenrechtenorganen: de Afrikaanse Commissie voor de rechten van mensen en volken en het Afrikaanse Hof voor de rechten van de mens.

In Azië wordt in het kader van de Associatie van Zuidoost-Aziatische landen werk gemaakt van een mensenrechtenmechanisme.

 
Meer informatie: