Mensenrechten en terrorisme

 

België is ervan overtuigd dat de strijd tegen het terrorisme enkel kan worden gevoerd op voorwaarde dat de rechten van de mens en het internationaal humanitair recht ten volle  worden geëerbiedigd. België veroordeelt elke vorm van terrorisme. De strijd tegen het terrorisme vereist een nauwe internationale samenwerking tussen de Staten en binnen de belangrijkste internationale organisaties, met name de organisaties die zich bezighouden met de mensenrechten of het humanitair recht, of de organisaties die bevoegd zijn om strafmaatregelen uit te vaardigen. 

 
Onherroepelijke veroordeling van het terrorisme

België veroordeelt zonder voorbehoud de aanslagen en de gewelddadige radicalisering van de terroristische groeperingen. Deze veroordeling houdt geen rekening met de nationaliteit of met de geloofsovertuiging van de betrokken personen. Het internationaal terrorisme beperkt zich immers niet tot een bepaalde godsdienst of tot een bepaalde zaak.

 
Strijden tegen het terrorisme met eerbied voor de rechten van de mens

België oordeelt dat de strijd tegen het terrorisme geen afbreuk mag doen aan de rechten van de mens, aan de fundamentele vrijheden of aan het internationaal humanitair recht. Geen eerbied hebben voor de rechten en vrijheiden die terroristen juist proberen te vernietigen, staat een doeltreffende bestrijding van terrorisme in de weg. In het geval van terrorisme moeten de beginselen van de rechtstaat primeren. Het beginsel van het recht op een rechtvaardig proces moet bijvoorbeeld worden geëerbiedigd, ongeacht de feiten die de verdachte ten laste worden gelegd. België veroordeelt ook het gebruik van verborgen gevangenissen en van foltertechnieken of slechte behandeling bij de ondervraging van personen die verdacht worden van  terrorisme. België steunt het mandaat van de Speciale VN-rapporteur voor de eerbiediging van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden in de strijd tegen het terrorisme.

 
Samenwerking tussen staten en binnen internationale organisaties

Terrorisme is een wereldwijde plaag. Het merendeel van de terroristische groeperingen hebben vertakkingen die tot ver buiten de grenzen reiken. Daarom moet ook de strijd tegen het terrorisme op wereldniveau worden gevoerd, gestoeld op een perfecte samenwerking tussen de Staten. Op die manier wordt het mogelijk dwingende maatregelen aan te nemen binnen de bevoegde internationale organisaties: Organisatie van de Verenigde Naties (VN), Europese Unie (EU), OVSE, Raad van Europa.

De regionale en internationale mensenrechtenorganisaties (Europese Unie, Raad van Europa, OVSE, Raad voor de Mensenrechten, Algemene Vergadering van de VN, Bureau van de Hoge Commissaris voor de rechten van de mens) moeten zich blijven inzetten voor het behoud van de normen inzake mensenrechten in de strijd tegen het terrorisme. Elke schending van de mensenrechten in de strijd tegen het terrorisme moet worden veroordeeld.

 
Voor doeltreffende en passende strafmaatregelen

De VN en de Europese Unie hebben strafmechanismen uitgewerkt om de strijd tegen het terrorisme aan te binden. Deze mechanismen maken het onder meer mogelijk het vermogen te blokkeren van personen die ervan worden verdacht lid te zijn van terroristische groeperingen of deze te helpen. België steunt deze maatregelen en vraagt dat de maatregelen tot inschrijving en schrapping van personen op de lijst van verdachten naar behoren worden toegelicht. Deze toelichting moet het voor verdachten makkelijker maken om zich te verdedigen en om in beroep te gaan. De strafmaatregelen moeten  rechtvaardig, duidelijk en transparant zijn en rekening houden met de beginselen van een rechtvaardig proces.

 
Meer informatie

Bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten

Speciale VN-rapporteur inzake de eerbiediging van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden in de strijd tegen het terrorisme

Comité terrorismebestrijding van de VN-Veiligheidsraad

Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad

Comité van de Veiligheidsraad inzake resolutie 1267 betreffende Al-Quaida en de Taliban

Lijst met personen, groepen en entiteiten die onderworpen zijn aan de financiële sancties van de EU

Raad van Europa – Strijd tegen het terrorisme

Raad van Europa – Richtlijnen over de eerbiediging van de rechten van de mens in de strijd tegen het terrorisme


OVSE – Eerbiediging van de rechten van de mens in de strijd tegen het terrorisme