Samenwerken met ngo's

 
De rol van de civiele samenleving

In ons democratisch bestel is een belangrijke rol weggelegd voor de civiele samenleving en dus ook voor de ngo’s en de media, onder andere wat de bescherming van de mensenrechten betreft. De civiele samenleving volgt de activiteiten van de staat op de voet en vormt dus het nodige tegengewicht voor de macht die de staat uitoefent. De FOD Buitenlandse Zaken hecht veel belang aan een dialoog met de verschillende geledingen van de civiele samenleving op het nationale en internationale niveau en in de bilaterale betrekkingen met derde landen.

 
Dialoogmomenten

De Minister van Buitenlandse Zaken ontmoet elk jaar de belangrijkste Belgische ngo’s om de verschillende actuele thema’s te bespreken alsook het internationale optreden van België. Dit was het geval in maart 2009 naar aanleiding van  de dialoog met de civiele samenleving waarop de balans werd gemaakt van het mandaat van België in de Veiligheidsraad en waar de kandidatuur van België voor de Raad voor de mensenrechten werd besproken. De dienst mensenrechten van de FOD ontmoet ook geregeld de ngo’s die ijveren voor de mensenrechten. Met hen wordt ook overlegd bij het opstellen van de verslagen die België aan de VN-comités moet overleggen. België stelt zijn nationaal verslag voor de universele periodieke doorlichting op in overleg met de civiele samenleving.


Financiering van ngo-projecten

In het kader van de preventieve diplomatie financiert de FOD projecten die de mensenrechten-ngo’s in derde landen uitvoeren. Deze projecten zijn gericht op vredesopbouw en willen de oorzaken en gevolgen van conflicten wegwerken.


Op het niveau van de Verenigde Naties

Op het niveau van de Verenigde Naties wordt de civiele samenleving eveneens vertegenwoordigd door de ngo’s. Deze mogen aan de werkzaamheden van de VN deelnemen zodra hen een consultatieve status is toegekend door het ngo-comité van de Economische en Sociale Raad (ECOSOC). België is van oordeel dat de deelname van de ngo’s aan de Raad voor de mensenrechten van wezenlijk belang is.


Op het niveau van de Raad van Europa

De internationale niet-gouvernementele organisaties (INGO) bij de Raad van Europa hadden tot in 2003 een consultatieve status. Inmiddels kunnen ze een participatieve status verwerven. Dan mogen ze deelnemen aan de bepaling van de beleidsmaatregelen, programma’s en acties van de Raad van Europa in de instellingen die onder het Comité van ministers vallen. De INGO’s met een participatieve status hebben een verbindingscommissie (met 25 leden) opgericht om de samenwerking met de Raad van Europa te verbeteren. De doelstellingen worden bepaald op een plenaire conferentie van alle INGO’s met een participatieve status, die een keer per jaar plaatsvindt.


Op het niveau van de Europese Unie

De Europese Unie hecht eveneens  veel belang aan de verzoeken van de ngo’s en van de civiele samenleving op het stuk van de mensenrechten. Op het einde van elk jaar wordt er een forum met de ngo’s georganiseerd. Het Europees instrument voor democratie en mensenrechten financiert ook ngo-projecten in domeinen die de EU prioritair acht.
 

Financiering van projecten in het kader van "Vredesopbouw"

United Nations Non-Governmental Liaisons Service (NGLS)
EN
FR

Raad van Europa - ngo 
EN
FR