Vrouwen, Vrede, Veiligheid

 

Oorlogen en gewapende conflicten hebben een andere impact op vrouwen en mannen. Vrouwen en mannen nemen meestal ook niet op dezelfde manier deel aan conflicten noch aan de preventie en oplossing ervan. Daarnaast maakt gender gerelateerd en seksueel geweld in oorlogssituaties hoofdzakelijk vrouwelijke slachtoffers en wordt er vaak over het hoofd gezien dat vrouwen ook rechtstreeks als strijders betrokken kunnen zijn.

Op basis van deze vaststellingen nam de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 31 oktober 2000 resolutie 1325 aan. Met deze eerste resolutie over Vrouwen, Vrede en Veiligheid en latere opvolgresoluties erkent de Veiligheidsraad het belang van de genderdimensie in vredes- en veiligheidsprocessen. Daarbij wordt gestreefd naar de gelijke en betekenisvolle deelname van vrouwen aan conflictpreventie en aan vredes- en veiligheidsprocessen en de bescherming van vrouwen en meisjes in conflictsituaties.

De Vrouwen, Vrede en Veiligheidsagenda is een prioriteit voor België. Om de concrete uitvoering van resolutie 1325 te bewerkstelligen, riep de Veiligheidsraad in 2004 alle lidstaten op om rond dit thema een Nationaal Actieplan uit te werken. België heeft aan deze oproep gevolg gegeven en voert momenteel haar Derde Nationaal Actieplan uit.

België is lid van de Group of Friends van resolutie 1325, een informele groep van meer dan 50 Staten, die binnen de Verenigde Naties voor de implementatie van resolutie 1325 ijveren. België is ook lid van het Focal Points Network inzake Vrouwen, Vrede, Veiligheid. Dit informele netwerk van Staten en regionale organisaties werd in 2016 opgericht met als doel elkaar te ondersteunen in de uitvoering van de Vrouwen, Vrede, Veiligheidsagenda.

Als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad (2019-2020) zet België zich actief in voor de implementatie en versterking van de vrouwen, vrede en veiligheidsagenda. België streeft daarbij naar een zo concreet mogelijke integratie van deze thematiek in landenspecifieke en regionale kwesties die op de agenda van de Veiligheidsraad staan.

België steunt het mandaat van de Speciale Vertegenwoordiger van de Secretaris-generaal inzake Seksueel Geweld in Conflict en het team van experten inzake de rechtstaat en seksueel geweld in conflict. Dit team helpt Staten bij het versterken van de rechtsstaat, met het oog op het waarborgen van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van daders van conflict-gerelateerd seksueel geweld.

België werkt actief mee aan de uitwerking en uitvoering van het EU-Actieplan inzake vrouwen, vrede, veiligheid en is een actief lid van de EU Informele Task Force.

Ook in het kader van de NAVO zet België zich in voor het uitwerken en uitvoeren van het NAVO beleid en Actieplan inzake Vrouwen, Vrede, en Veiligheid. België steunt het mandaat van de Speciale Vertegenwoordiger van de NAVO Secretaris-generaal inzake Vrouwen, Vrede, Veiligheid.