Kinderrechten

 

Ongeveer een derde van alle mensen op de wereld is kind. Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders en verzorgers. Ze bevinden zich daardoor in een kwetsbare positie en hebben nood aan extra bescherming.

De bevordering en bescherming van kinderrechten is zowel een prioriteit van België als de EU, die richtsnoeren ter bevordering en bescherming van de rechten van het kind ontwikkelde. België zet mee haar schouders onder de uitvoering van deze richtsnoeren. Hoofddoel van de richtsnoeren is, in lijn met het cruciale thema van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), ‘geen kind aan zijn lot over te laten’. Leidmotief bij de verwezenlijking van dit doel en de uitvoering van de richtsnoeren is het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

In de schoot van de VN kwam in 1989 inderdaad het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, ook het Kinderrechtenverdrag genoemd, tot stand. Dit Verdrag steunt op  vier basisprincipes: non-discriminatie, het belang van het kind, het recht op leven en ontwikkeling, en het recht op participatie. Het Verdrag bevat enkele ideeën die een ware ommekeer hebben teweeggebracht in de visie op kinderen: kinderen worden niet gezien als louter onder het gezag van hun ouders geplaatst, maar worden expliciet als rechthebbenden erkend. Volgens het Verdrag staat de kindertijd los van de volwassenheid en duurt ze tot de leeftijd van achttien jaar. Deze tijd is een beschermde tijd, waarin kinderen moeten kunnen groeien, leren, spelen, zich ontwikkelen en zich op een waardige manier kunnen ontplooien. Dit basisverdrag inzake kinderrechten werd later aangevuld met 3 facultatieve protocollen: een Facultatief Protocol betreffende de betrokkenheid van kinderen in gewapende conflicten (OPAC), een Facultatief Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie (OPSC), en een Facultatief Protocol inzake een mededelingsprocedure (OPIC). België heeft zowel het Verdrag als de drie Facultatieve Protocollen geratificeerd.

In het kader van de Mensenrechtenraad en de Derde Commissie van de Algemene Vergadering steunt België, in EU-verband, initiatieven ter bevordering en bescherming van kinderrechten. België steunt ook het mandaat van de Speciale Vertegenwoordiger van de Secretaris-generaal voor Geweld tegen Kinderen.

UNICEF, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, is een partnerorganisatie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Ook in het kader van de Raad van Europa zet België zich in voor de bevordering en bescherming van kinderrechten.