Migratie

 

In zijn openingsrede voor het Wereldforum voor Migratie en Ontwikkeling, dat in juli 2007 in Brussel plaatsvond, stelde VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon dat het een cliché is de wereld als ons dorp te beschouwen. Zo valt het minder op dat de mondialisering in etappes verloopt. Wij bevinden ons nu in de tweede etappe: het tijdperk van de mobiliteit.

 
1. Legale migratie

De migratieproblematiek is een bevoegdheid van de FOD Migratie- en asielbeleid en van de FOD Binnenlandse Zaken.

Legale migratie omvat verschillende aspecten zoals werk, studies, gezinshereniging enz.

Meer informatie :

De minister van Migratie- en asielbeleid pleit voor een systeem van legale migratie of van economische migratie, met name om de afname van de actieve bevolking in België, die tegen 2050 op 23% wordt geschat, op te vangen.

 
2. Illegale migratie

Om het mogelijk te maken personen die illegaal op Belgisch grondgebied verblijven, en die vaak niet over identiteits- of reisdocumenten beschikken, naar hun land terug te brengen, sluit België met de landen van herkomst overnameovereenkomsten af. Deze overeenkomsten worden zowel binnen de Benelux als binnen de Europese Unie afgesloten.

De FOD Buitenlandse Zaken werkt mee aan de onderhandelingen over deze overeenkomsten en is verantwoordelijk voor de ratificatieprocedure door het Parlement.

 
De overnameovereenkomsten

Personen die illegaal op Belgisch grondgebied verblijven hebben de keuze tussen een vrijwillige terugkeer en een gedwongen terugkeer, al dan niet onder politiebegeleiding.  Bovendien moet het land van terugkeer bereid zijn deze personen opnieuw toe te laten zodra ze zijn geïdentificeerd als een onderdaan. In de meeste gevallen beschikken zij echter niet over identiteits- of reisdocumenten.

Om de terugkeer en de formaliteiten die eraan voorafgaan (identificatie en afgifte van reisdocumenten) te vereenvoudigen is een optimale samenwerking nodig tussen de Belgische autoriteiten en de diplomatieke vertegenwoordiging van het betreffende land. Daartoe werden overeenkomsten gesloten tussen de drie landen van de Benelux (België, Nederland en Luxemburg) en een aantal landen. Dankzij de toepassingsprotocollen van deze overeenkomsten kunnen de repatriëringsprocedures in overeenstemming worden gebracht. Meer recent werd de Europese Unie gemachtigd dergelijke overeenkomsten af te sluiten, waarbij de Europese overeenkomsten desgevallend in de plaats komen van de bestaande Beneluxovereenkomsten.

 
3. Het Europees beleid inzake migratie

Dit beleid wordt uitgestippeld in het "Europees pact inzake immigratie en asiel".

Meer informatie:

 
Het Europees pact
inzake immigratie en asiel

De Raad van 15 en 16 oktober 2008 hechtte, op voorstel van Frankrijk, zijn goedkeuring aan het "Europees pact inzake immigratie en asiel".

Dit pact, waarover de staatshoofden en regeringsleiders een akkoord bereikten, beschrijft op het hoogste niveau het politieke engagement van de Europese Unie en van haar lidstaten tegenover de burgers en tegenover derde landen met het oog op een reëel gemeenschappelijk migratiebeleid.

Het Europees pact inzake immigratie en asiel bevat 5 belangrijke verbintenissen voor de lidstaten:

  1. Legale immigratie organiseren, rekening houdend met de prioriteiten, behoeften en opvangcapaciteiten die door elke lidstaat zelf worden vastgesteld, en de integratie bevorderen;
  2. Illegale immigratie bestrijden, met name door illegale immigranten terug te sturen naar hun land van oorsprong of naar een doorreisland;
  3. De doeltreffendheid van de controles aan de grenzen vergroten;
  4. Europa tot een ruimte van asiel maken;
  5. Een algemeen partnerschap opzetten met de landen van oorsprong en de doorreislanden door de synergieën tussen migratie en ontwikkeling te bevorderen.

 
MENSENHANDEL EN MENSENSMOKKEL

België hecht bijzonder veel belang aan het bestrijden van mensensmokkel en mensenhandel en neemt actief deel aan de inspanningen die op regionaal, internationaal en universeel vlak worden ondernomen om geleidelijk een einde te maken aan afschuwelijke praktijken die een ernstige inbreuk vormen op de fundamentele rechten van de mens en op de menselijke waardigheid.

 
Het nationaal actieprogramma

Op 11 juli 2008 keurde België een Actieplan goed voor de periode 2008-2011. Dit actieplan heeft tot doel te beschrijven welke accenten en doelstellingen de komende jaren nodig zijn op het stuk van de bestrijding van mensensmokkel.

 
Het Bureau van de Interdepartementale Coördinatiecel

Dit Bureau komt maandelijks bijeen en verzorgt de coördinatie tussen de bevoegde departementen en diensten: de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie en de FOD Buitenlandse Zaken, de Federale Politie, de Dienst Vreemdelingenzaken en het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Het Bureau verzorgt de coördinatie tussen deze verschillende actoren.

Meer informatie : 

 
Opvang van slachtoffers

Drie centra die gespecialiseerd zijn in de opvang van slachtoffers van mensenhandel, zorgen voor huisvesting, begeleiding, psychosociale hulpverlening, medische en juridische bijstand :