Andere milieudossiers

 

Multilaterale milieuverdragen vormen het sleutelinstrument om het leefmilieu op mondiaal vlak te vrijwaren. Deze verdragen moeten o.m de biodiversiteit en ecosystemen beschermen, de verontreiniging van de oppervlaktewateren en de atmosfeer tegengaan, klimaatwijzigingen door broeikasgassen een halt toeroepen en de impact van chemische producten en afval op het milieu tot een minimum beperken.

Op mondiaal niveau steunt België actief de versterking van de rol van United Nations Environment Programme. Nu  reeds vervult zijn ministeriele meeting (Global Ministerial Environment Forum) een zekere rol van beleidsmatig sturend orgaan binnen de VN op milieugebied. Het stijgend aantal milieuverdragen en de nieuwe mondiale milieu-uitdagingen vergen een steeds belangrijkere onderlinge politieke leiding en coördinatie, alsook met de activiteiten van UNEP en deze van de verschillende gespecialiseerde VN-instellingen. Dit doet de nood voelen aan sturing van internationaal milieubeleid op hoog niveau. België is een belangrijke donor van UNEP.

België neemt deel aan de besprekingen over de eventuele creatie van een United Nations Environment Organisation. België is gewonnen voor de creatie hiervan op termijn op voorwaarde dat dit gradueel gebeurt, dat het steunt op en passeert via de versterking van huidig UNEP en dat de normatieve maar vooral de mogelijke operationele ambities op het terrein van UNEO goed gecoördineerd worden met andere VN-actoren. In afwachting is het belangrijk dat het internationaal milieubeleid versterkt wordt door door korte termijn maateregelen zoals meer synergiën tussen milieuverdragen of het meer doorgedreven wetenschappelijk onderbouwen van beleidsopties.

Voor België is het Environment for Europe-proces het uitgelezen forum om met de landen van Oost-Europa, de Kaukasus en Centraal-Azië die buiten de uitbreiding van de EU vallen een dialoog aan te gaan over het uitwerken van beleidsinstrumenten zoals paneuropese milieuverdragen en milieu-rapportering die moeten bijdragen tot de integratie van een milieucomponent in de verschillende beleidssectoren in die landen. Zo'n 50-tal landen maken deel uit van dit paneuropees milieu-forum. In oktober 2007 vond in het kader van dit paneuropees milieuproces te Belgrado de vierjaarlijkse ministerkonferentie plaats. De volgende conferentie gaat in 2011 door in Kazachstan.

Eén van de thema’s op deze conferentie is het Environment and Security Programme van UNEP, UNDP, NATO, OVSE waarbij potentiële milieuconflicten over bvb. water of grensoverschrijdende milieuvervuiling in een vroeg stadium ontmijnd worden of waarbij samenwerking aan het milieu door conflictpartijen bijdraagt tot een betere verstandhouding. Buitenlandse Zaken steunde verschillende  ENVSEC-projecten , o.m. een project rond de Sava, een zijrivier van de Donau die verschillende landen van ex-Joegoslavië verbindt of een project om gevaarlijk chemisch afval in Moldavië op te ruimen dat een gevaar voor de regio betekent.

Voor meer informatie: