Beheer van chemische producten

 

Chemische stoffen kunnen een bedreiging vormen voor de natuur en de mens. Mondiale verdragen regelen o.m. het gebruik en het uitfaseren van gezondheid bedreigende en moeilijk afbreekbare chemische stoffen als persistente organische polluenten of van chemicals die de ozonlaag aantasten

In 2006 nam het VN-milieuprogramma (UNEP) (een mondiaal actieplan aan tot 2020 voor een strategische aanpak voor het beheer van chemicaliën (SAICM) Ook tracht men dat een betere samenwerking te komen tussen de verschillende “chemische verdragen”. Deze is het verst gevorderd voor het Verdrag van Stockholm voor POP’s, het Verdrag van Rotterdam voor het voorafgaand informeren bij tranfers van bepaalde chemische stoffen en het Baselverdrag inzake tranfers van afval. Deze drie verdragen houden begin 2010 een gemeenschappelijke conferentie van hun verdragspartijen die verdere stappen moeten mogelijk maken in het komen tot synergieën.

In oktober 2009 wordt gestart met onderhandelingen over een verdrag rond kwik. Andere stoffen waarvoor bijzondere aandacht bestaat zijn lood en cadmium,asbest en nano materialen. Binnen de afvalproblematiek is speciale andacht voor electronisch afval en de problematiek van sloopschepen.

Voor meer informatie: