Biodiversiteit

 

Het biodiversiteitsverdrag tracht de achteruitgang van het aantal soorten planten en dieren een halt toe te roepen. Momenteel onderhandelt men over een toekomstig regime van toegang en billijke verdeling van natuurlijke genetische rijkdommen (gesitueerd in ontwikkelingslanden). De laatste jaren gaat er steeds meer aandacht uit naar de rol die ecosystemen zoals bossen  spelen bij het behoud van de waterhuishouding , het behoud van biodiversiteit, het voorkomen van rampen of het opslaan van broeikasgassen. Eén van de vragen die hierbij opgeworpen wordt is of men landen die inspanningen doen om dergelijke ecosystemen te vrijwaren hiervoor niet dient te vergoeden (payment for ecosytem services).

Ook belangrijk voor de biodiversiteit zijn talrijke verdragen die biotopen dienen te beschermen zoals het marine milieu, vochtgebieden, bossen of grensoverschrijdende natuurreservaten of het verdrag inzake de handel in bedreigde dier en plantensoorten.

Een protocol bioveiligheid bij dit verdrag moet de risico’s van genetisch gemanipuleerde organismen minimaliseren.

Voor meer informatie: